Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 20 (2012) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 20 (2012) č. 2

Obsah:

BASHIR B. O. & LEHOTSKÝ M.: Riverine landscape of a large river: spatial variability and environmental issues (Nile River in Northern Sudan) ... 5

BAUS P. & KRIVOSUDSKÝ R.: Teória komplexných adaptívnych systémov vo výskume systémov osídlenia pre potreby modelovania ... 19

ĎURŽA O., ČURLÍK J., KOLESÁR M. & MILIČKA J.: Geochemicky anomálne hodnoty chrómu a niklu v pôdach a ich prenos do asimilačných orgánov rastlín v oblasti východoslovenského flyša ... 25

KAĽAVSKÝ J. & LEHOTSKÁ B.: Priestorová aktivita salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) v povodí Vydrice (Malé Karpaty) ... 32

KOHUTKOVÁ I. & BAUS P.: Faktory ovplyvňujúce kvalitu života v obciach národného parku Veľká Fatra z pohľadu miestnych obyvateľov ... 39

LEŠKOVÁ A. & FARGAŠOVÁ A.: Biomarkery významné pri sledovaní účinkov ťažkých kovov na mikroskopických riasach ... 45

MATĚJŮ V., VOSÁHLOVÁ S., KYCLT R., ŠEDIVCOVÁ G. & MAZALOVÁ M.: Ekotoxicita antibiotik a hormonů ... 54

NEVŘELOVÁ M.: Drobné zemné cicavce nelesných biotopov Trnavskej pahorkatiny ... 64

ŠTRBA T. & ASCHENBRENNER Š.: Dĺžka ihlíc a ročné prírastky dreva u Pinus sylvestris L. a Picea abies L. na halde Maximilián v Španej Doline ... 71

UHEREKOVÁ ŠMELKOVÁ D. & RUŽIČKOVÁ J.: Monitoring travinnobylinnej vegetácie na vybraných lesostepných lokalitách alúvia Dunaja ... 78

ZAJKOSKA P., HILLER E., DERCOVÁ K. & KRASCSENITS Z.: Sorpcia farmaceutických látok a kofeínu aktivovaným kalom a riečnym sedimentom ... 92

 

KRÁTKE SPRÁVY:

PAUDITŠOVÁ E.: Dvadsaťročná história Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ... 103