Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 19 (2011) Suppl.

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 19 (2011) Suppl.

Obsah:

ADAMCOVÁ, D.: Pneumatika jako odpad ... 9

ADAMEC, V., ŠPIČKA, L., KREJČÍ, L., KŘIVÁNEK, V., STRYK, J., ŠITAVANCOVÁ, Z.: Vliv dopravy na životní prostředí – environmentální technologie a přístupy ... 14

BÁRTOVÁ, K., BABICA, P., BLÁHA, L.: Binary mixtures of anthropogenic pollutant (PAH or PCB) with cyanobacterial biomass and their in vitro tumor promoting potencies ... 22

BENÍŠEK, M., HILSCHEROVÁ, K., HOLLERT, H., BLÁHA, L.: Cytotoxic, mutagenic and genotoxic effects of sediments from Czech river basin ... 27

BITTNER, M., MACÍKOVÁ, P., GIESY, J.P.: Změna toxicity hydrofobních organických polutantů v přítomnosti huminových látek ... 31

BRUTOVSKÁ, E., MIČIETA, K., SÁMELOVÁ, A.: Indication of environmental mutagenesis with the use of higher plants specific locus systems ... 38

BUREŠOVÁ, H., ARTS, G.H.P., BELGERS, J.D.M., CRUM, S.J.H.: Effects of linuron to an aquatic plant in sediment-dosed test systems ... 42

BYSTRIANSKÝ, M., ŠÍR, M.: Reverse osmosis use for treatment of wastewater from powerplant ash disposal site ... 46

CEJPEK, J., KURÁT, V., FROUZ, J.: Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek ... 52

DIENES, K., MIČIETA, K., SÁMELOVÁ, A., BRUTOVSKÁ, E.: Detekcia vplyvu agrotechnologických postupov na ekogenotoxickú deteriorizáciu vybraných taxónov flóry Prírodnej rezervácie Mostová ... 56

FARGAŠOVÁ, A.: Odpadové vody a ich vplyv na kvalitu rastlinných spoločenstiev ... 60

FROUZ, J.: Rozvoj půd jako základní předpoklad obnovy ekosystémových služeb na těžce disturbovaných plochách ... 66

FUKSA, J.K.: Ecosystem services of rivers: What can we exploit now and what are the risks ... 71

GLUKHOV, A.Z., PROKHOROVA, S.I.: Morphological variability of the brome grass: Application for nonspecific biomonitoring of urban anthropogenic impact ... 76

GRUNTORÁD, J.: Národní inventarizace kontaminovaných míst – souvislosti a historický vývoj ... 82

HLISNIKOVSKÝ, L.: Vliv přípravku ProBio OriginalTM na kompostovací proces biologicky rozložitelných odpadů ... 86

HONZAJKOVÁ, Z., ŠÍR, M.: Application of membrane separation technology for tertiary wastewater treatment ... 91

HORVÁTH, M., HALÁSZ, G., KUCANOVÁ, E., FIÓOVÁ, B., FEKETE, I., REMETEIOVÁ, D., HELTAI, G., FLÓRIÁN, K.: Study of heavy metal mobility of sediment and biofilm samples using sequential extraction procedures ... 96

HOSNÉDL, P., OTMAROVÁ, P., CORBET, J., HLADÍK, P., STEHLÍK, M.: Inventarizace lokalit s POPs I. a II. etapa a zkušenosti z inventarizace lokalit s POPs I. a II. etapa ... 102

HOVORKA, J., GRÉGR, M., CIVIŠ, M.: PM10 and PM1 downslope the coal strip mine: diurnal a seasonal variation ... 113

JÁLOVÁ, V., JEDLIČKOVÁ, B., HILSCHEROVÁ, K., GIESY, J.P., OCELKA, T., GRABIC, R., JURČÍKOVÁ, J., HALÍŘOVÁ, J.: Presence of compounds with endocrine-disruptive potential in waste waters and their elimination during waste water treatment ... 117

JEDLIČKOVÁ, B., HILSCHEROVÁ, K., BLÁHA, L.: Monitoring of endocrine disruptors in Czech waste waters and their recipients ... 122

JESENSKÁ, S., NEMÉTHOVÁ, S., BRABEC, K., BLÁHA, L.: Modeling ecotoxicity risks at the river basin scale: integration of the species sensitivity distribution (SSD) concept ... 126

JIRÁSKOVÁ, L., PETRUCHOVÁ, J.: Zpracování multispektrálních a hyperspektrálních dat v rámci projektu NIKM pro identifikaci kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst ... 131

JONÁŠ, A., JEDLIČKOVÁ, B., BLÁHA, L.: Application of the fish embryo toxicity test for the assessment of waste water treatment plant effluents ... 136

KAČABOVÁ, P., VÁVROVÁ, I.: Finanční zajištění provozovatelů ve vztahu k ekologické újmě ... 140

KALČÍKOVÁ, G., ZAGORC-KONČAN, J., ŽGAJNAR TOTVAJN, A.: Evaluation of landfill leachate quality with battery of biotests ... 145

KALINA, J., HŘEBÍČEK, J.: Možnosti prevence vzniku odpadů v ČR ... 151

KICINSKA, A.: The application of Taraxacum officinale for monitoring of soil pollution in mountain areas – preliminary report ... 158

KICINSKA, A., WÓJCIK, R.: The influence of Zn-Pb flotation waste & slag on plants-soils system ... 164

KOBETIČOVÁ, K., NACHTIGALLOVÁ, A., CHUDOBOVÁ, M.: Princip „3R“ – použitelnost v ekotoxikologické praxi ... 169

KOCOUREK, P.: New trends in landfill leachate treatment ... 174

KOČÍ, V., JUDL, J.: Posouzení životního cyklu osobní dopravy Kladno – Praha ... 179

KOLENČÍK, M., ČERŇANSKÝ, S., URÍK, M., LITTERA, P., ŠEVC, J., MOLNÁROVÁ, M., GARDOŠOVÁ, K., BAČÍK, P.: Chemické a mikrobiálne lúhovanie Mn z polyfázovej zlúčeniny arzeničnanov, oxidov a hydroxidov mangánu ... 187

KOPER, K.: Correlation between environmental, economical and social aspects in LCM of technical objects ... 194

KOŘÍNEK, R.: Programy předcházení vzniku odpadů – od teorie do praxe ... 198

KOTOVICOVÁ, J.: Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby ... 202

MAREK, J., SZURMANOVÁ, Z.: Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích ... 208

MATOUŠEK, J.: Earth Charter: The most modern document on sustainable development ... 212

MIČIETA, K., DUŠIČKA, J., BRUTOVSKÁ, E., SÁMELOVÁ, A., DIENES, K.: Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity v blízkosti diaľnic a dopravných komunikácií ... 215

MICHEK, R., FINFRLOVÁ, P., ŠEDIVÁ, I.: Informační systém ve vodním hospodářství pro ORP Hradec Králové ... 219

MIKEŠ, J., SIGLOVÁ, M., PODHOLOVÁ, E., CHUMCHALOVÁ, J., MINAŘÍK, M., SKALICKÝ, M.: Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací ... 232

MOTEJLOVÁ, H., KOČÍ, V.: Application of 1,4-dichlorobenzene as a reference substance in the LCA methodology (Life Cycle Assessment) ... 243

NOVÁK, J., ÉRSEKOVÁ, A., ADAMEC, V., GIESY, J.P.: Specific biological effects of urban dust samples-seasonal variation ... 247

PÁNEK, F.: Zkušenosti z pasportizace lokalit po Sovětské armádě na území ČR (2008/2009) ... 251

PAVLÍK, R.: Rozšíření funkčnosti SEKM ... 261

POLÁKOVÁ, Š.: Registry of contaminated sites and quality of agricultural soils after sewage sludge application ... 266

POLOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, D., ČEJKOVÁ, A.: Aktivita fenolhydroxylasy bakterie Rhodococcus erythropolis a kvasinky Trichosporon cutaneum ... 268

POSPÍŠILOVÁ, D., POLOVÁ, M., MASÁK, J.: Vliv kultivačních podmínek na produkci exopolymerních látek a adhezi buněk bakterie Rhodococcus erythropolis ... 271

RÁBOVÁ, Z., HILSCHEROVÁ, K., KUTA, J., KIZEK, R., BLÁHA, L.: Toxicita kadmia, bioakumulace a indukce metalothioneinů u larev pakomárů Chironomus riparius při desetidenní expozici v artificiálním sedimentu ... 275

RAK, L.: Vliv hydroabsorbentů na vybrané biologické a biochemické charakteristiky půd a jejich praktické využití při rekultivaci antropogenních recentních substrátů ... 281

REMTOVÁ, K.: Dobrovolné nástroje – environmentální značení ... 290

RIPPELOVA, V., MARTINEC, M.: The development of software using for processing data from the laboratory soil vapour extraction test ... 296

RUSOVÁ, I., MASNER, P., BLÁHA, L.: Vývoj nového testu pro rutinní screening ekotoxicity v terénních podmínkách – kontaktní bioluminiscenční test s Photorhabdus luminescens ... 301

SÁMELOVÁ, A., MIČIETA, K., BRUTOVSKÁ, E., DIENES, K.: Fytoindikácia ekogenotoxicity starých environmentálnych záťaží na príklade skládky gudrónov a úložiska generátorového plynu v Kalinove ... 305

SCHREIBEROVÁ, O., POSPÍŠILOVÁ, D., POLOVÁ, M., HEDBÁVNÁ, P., MASÁK, J.: Stabilita biofilmu bakterie Rhodococcus erythropolis v přítomnosti surfaktantu ... 309

SIKORA, H.: Studium vlivu požárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci životního prostředí, produkty hoření pryže a halogenovaných polymerů ... 313

STEJSKAL, B.: Složení bioplynu ve výzkumném zemním bioreaktoru ... 318

SUCHÁNEK, Z., BUKÁČEK, R., ŘEŘICHA, J.: Projekt NIKM – Národní inventarizace kontaminovaných míst (1. etapa) v druhé polovině ... 323

SYCHROVÁ, E., ŠTĚPÁNKOVÁ, T., GIESY, J.P., BLÁHA, L., HILSCHEROVÁ, K.: Nové poznatky o toxicitě vodních květů sinic – studium estrogenních metabolitů ... 330

SZURMANOVÁ, Z., TYLČER, J., VALERIÁN, P.: Zkušenosti z inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy ... 334

ŠÍR, M., HONZAJKOVÁ, Z., BYSTRIANSKÝ, M., KOCHÁNKOVÁ, L., PETRLÍK, J.: Monitoring of obsolete pesticides in Armenia ... 339

ŠPAČEK, I.: Využitelnost heterogenních plastových odpadů na bázi PVC ... 345

ŠPAČEK, L.: Hodnocení dopadů implementace směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu v chemickém průmyslu ČR ... 351

ŠPIČKA, L., JEDLIČKA, J.: LCA analýza kapalných biopaliv ... 354

ŠUTEKOVÁ, E., HOFMAN, J.: Biomarkers in ecotoxicology of soil invertebrates – suitable tool in environmental protection? ... 358

TICHÁ, M., ČERNÍK, B.: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA ... 361

VAVERKOVÁ, M.: Stanovení bioindikátorů v okolí skládky TKO Kuchyňky ... 366

VEJCHODSKÁ, E.: Vliv ekonomie na formulaci ekologické politiky ... 370

WASZAK, I., DABROWSKA, H., ANTONIAK, A.: PBDEs in selected fish species and sediment in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea ... 374