Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 19 (2011) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 19 (2011) č. 2

Obsah:

CHRENŠČOVÁ, V.: Interogatívne metódy využívané v behaviorálnom výskume životného prostredia ... 5

KACZARA, M.: Pastva a erózia, stručný pohľad na problematiku ... 12

LEHOTSKÁ, B.: Výskyt plesne Geomyces destructans na netopieroch zo zimovísk západného Slovenska ... 28

MICHALCOVÁ, Z.: Príklad modifikovaného metodického postupu určovania potenciálu územia pre rozvoj rekreačných činností ... 36

MOLITORIS, Ľ.: Praktické problémy ochrany prírody vo vybraných chránených územiach v územnej pôsobnosti správy CHKO Latorica ... 47

NEVŘELOVÁ, M.: Cicavce lesných biotopov Trnavskej pahorkatiny ... 56

REHÁČKOVÁ, T.: Vývoj Rusovského parku a vybrané charakteristiky jeho vegetácie ... 65

STREBEROVÁ, E., KOZOVÁ, M.: Spoločenské siete ako forma spoločenského kapitálu v regióne Vysoké Tatry a spôsob využívania prírodných zdrojov Tatranského národného parku ... 80

ŠMELKOVÁ, M., FARGAŠOVÁ, A., ČANECKÁ, L., BUJDOŠ, M.: Fytotoxické účinky antimónu (Sb3+) na semenáčiky Sinapis alba L. a jeho sorpcia na synteticky pripravený goethit ... 90

TÓTHOVÁ, L., BLAHUŠOVÁ, E., MOLNÁROVÁ, M.: Bioakumulácia Zn a Cu vybranými makrofytmi v zdrži vodného diela Gabčíkovo ... 99 

 

TRIBÚNA:

FARGAŠOVÁ, A., FEDOR, P.: Využitie podpory grantov KEGA pri modernizácii a informatizácii foriem vzdelávania pre široký okruh záujemcov o stav a kvalitu životného prostredia ... 111