Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 18 (2010) Suppl. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 18 (2010) Suppl. 1

Obsah:

HLÚBIKOVÁ, D., FIDLEROVÁ, D., HINDÁKOVÁ, A.: Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 2. Bentické rozsievky ... 5