Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 18 (2010) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 18 (2010) č. 2

Obsah:

BOHUŠ, M., FARGAŠOVÁ, A.: Veľkosť a štruktúra domovských okrskov krakle belasej (Coracias garrulus L. 1758) poslednej známej reliktnej populácie na Slovensku ... 5

FALŤAN, V.: Využitie výskumu biotopov v správach o hodnotení vplyvov na životné prostredie ... 17 

FARGAŠOVÁ, A., BOHUŠ, M.: Vplyv komplexácie medi na zložky sladkovodných ekosystémov) ... 27

MATEČNÝ, I.: Monitoring bioty v rámci hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie ... 34

BALÁŽI, P., TÓTHOVÁ, L.: Využitie IBMR (Macrophyte Biological Index for Rivers) pre hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov povrchových vôd kategórie riek Slovenskej republiky podľa vodných makrofytov ... 47

BALÁŽI, P., MIŠÍKOVÁ, K., TÓTHOVÁ, L.: Machorasty ako súčasť spoločenstva vodných makrofytov na vybraných monitorovaných lokalitách tečúcich vôd Slovenska ... 63

KARELOVÁ, E., HARICHOVÁ, J., FERIANC, P.: Štruktúra a diverzita kultivovateľnej zložky bakteriálneho spoločenstva v pôde znečistenej ťažkými kovmi ... 79

LIGA, J.: Analýza a modelovanie zmien krajiny pomocou programu Dinamica EGO 1.4 vo vybraných oblastiach Slovenska ... 92

MIČIETA, K.: Palynologická analýza v hodnotení kvality životného prostredia ... 104

PODOLÁK, P.: Kultúrna krajina Podmalokarpatského regiónu v kontexte sídelno-populačných zmien ... 112

MIKLOŠOVIČOVÁ, A.: Hodnotenie cieľovej kvality vidieckej krajiny (modelové územie obec Štrba) ... 121

PAUDITŠOVÁ, E.: Špecifiká krajinných opatrení a zariadení v pozemkových úpravách (metodický prístup) ... 130

 

TRIBÚNA:

Kolektív ASFEU: Centrá excelentnosti ... 147