Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 17 (2009) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 17 (2009) č. 2

Obsah:

BRINZÍKOVÁ BADIDOVÁ, M., ŠEFFER, J., POLÁK, P.: Identifikácia kľúčových typov biotopov v územiach európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne Slovenskej republiky ... 5

ĎURIŠ, M., ČAJA, A., BEDRNA, Z.: Hodnotenie tlmivej schopnosti niektorých pôd Vysokých Tatier ... 19

ĎURŽA, O., ČURLÍK, J., JURKOVIČ, Ľ., HILLER, E., KOMANICKÁ, E.: Niektoré environmentálne implikácie geogénnej kontaminácie pôd vo východoslovenskom flyši ... 27

HANAJÍK, P., FRITZE, H.: Effects of forest management on soil properties at windthrow area in Tatra National Park (TANAP) ... 36 

KACZARA, M.: Erózia pôdy ako dôsledok nadmerného zaťaženia trávnatých porastov hospodárskymi zvieratami vo vybranom území Cerovej vrchoviny ... 47

KOMANICKÁ, E.: Xylem growth by using specific tool for collecting microcores from trees ... 58

NEVŘELOVÁ, M., KYSELICOVÁ, Z.: Cicavce biotopov Martinského lesa (okres Senec) ... 66

PAUDITŠOVÁ, E., REHÁČKOVÁ, T.: Archetypy kultúrnej krajiny (návrh metodického postupu ich vyčleňovania) ... 73

STANKOVÁ, E.: Zhodnotenie projektovania chránených území v Malej Fatre vo väzbe na vplyv fragmentácie biotopov na ochranu biodiverzity ... 82

TATARKOVÁ, V.: Využitie analýzy hlavných komponentov na hodnotenie sorpčno-desorpčného správania acetochlóru v pôdach a sedimentoch ... 90

 

TRIBÚNA:

PAUDITŠOVÁ, E.: Recenzia monografie Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy ... 103