Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 17 (2009) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 17 (2009) č. 1

Obsah:

ÜRGEOVÁ, E., POLÍVKA, Ľ.: Rastlinné extrakty – alternatíva chemických pesticídov ... 5

BRINZÍKOVÁ BADIDOVÁ, M.: Prehľad ekologických sietí na území Slovenska ... 13

ĎURIŠ, M., BEDRNA, Z.: Tlmiaca funkcia pôd s umbrickým horizontom ... 19

EŠTÓKOVÁ, M.: Zhodnotenie výskumu environmentálneho zdravia vo vybraných krajinách prostredníctvom európskej výskumnej siete ERA-ENVHEALTH ... 27

CHRENŠČOVÁ, V.: Behaviorálny aspekt udržateľného rozvoja na území chránenej krajinnej oblasti Horná Orava ... 37

KOHUTKOVÁ, I.: Zhodnotenie súčasného stavu lokality Kaltwasser na základe charakteru vegetácie ... 45

LABUDA, M.: Hodnotenie recentného stavu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva (modelová príklad) ... 53

LEHOTSKÁ, B., HORVÁTHOVÁ, B.: Zhodnotenie funkčnosti podchodov pre zver popod diaľnicu D2 v k. ú. Rusovce a Čunovo ... 71

PAUDITŠOVÁ, E.: Parametrizácia hodnotenia krajinného obrazu – ukazovateľa vizuálnej kvality krajiny ... 79

REHÁČKOVÁ, T.: Floristická charakteristika Horského parku a jeho prírodovedný a kultúrno-historický význam ... 87

STANKOVÁ, E.: Modelovanie jadrových území (core areas) v maloplošných chránených územiach v NP Malá Fatra ... 109

 

TRIBÚNA:

CHRENŠČOVÁ, V.: Týždeň prírody na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ... 117