Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 16 (2008) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 16 (2008) č. 2

Obsah:

KOÓŠOVÁ, M.: Hodnotenie kvality života a zdravia obyvateľov žijúcich pod vedením zvlášť vysokého napätia ... 5

LEHOTSKÁ, B., PETRÁŠOVÁ, M.: Rozšírenie a ekologické nároky netopierov rodu Pipistrellus v nížinných oblastiach západného Slovenska v mimohibernačnom období ... 11

MINÁR, J., TREMBOŠ, P., HOLLOVÁ, J., MATEJKOVÁ, Z., MRÁZ, J., RICHTÁRIK, P., SKURKOVÁ, Z., ZBOROVIANOVÁ, K.: Riziko používania existujúcich analytických podkladov vo veľkomierkovom geoekologickom mapovaní alebo problém segmentácie geoekologického poľa (príkladová štúdia k. ú. Rohov) ... 22

MORAVČÍKOVÁ, Z.: Hodnotenie zmien využívania krajiny k. ú. Budmerice v rokoch 1870-2008 ... 35

REHÁČKOVÁ, T.: Kultúrno-historické a prírodné prvky ovplyvňujúce obraz mestskej krajiny (na príklade Starého Mesta v Bratislave) ... 43

ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Biodiverzita mikromycét v lesných kambizemiach na Slovensku ... 56

SLAVKOVIC, D.: Prioritné funkcie a aktuálne konflikty záujmov v Národnom parku Mavrovo (Macedónsko) ... 64

 

TRIBÚNA:

PAVLIČKOVÁ, K.: K životnému jubileu profesorky Márie Kozovej ... 73