Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 16 (2008) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 16 (2008) č. 1

Obsah:

DRDOŠ, J., KOZOVÁ, M.: Krajinná ekológia: stav vedy a jej smerovanie ... 5

ĎURIŠ, M.: Distribúcia olova vo vzťahu k pôdnemu organickému uhlíku ... 21

CHRENŠČOVÁ, V.: Integrovaný manažment a udržateľný rozvoj v chránených územiach ... 32

KOÓŠOVÁ, M.: Hodnotenie intenzity elektromagnetického poľa v záhradkárskej osade Dielničná - Ružomberok ... 38

JURKOVIČ, Ľ., VESELSKÁ, V., GUČKOVÁ, V., FRANKOVSKÁ, J.: Geochemické zhodnotenie kontaminácie pôd arzénom v oblasti Zemianskych Kostolian ... 47

KRAJČOVIČOVÁ, D., RAČEK, M.: Vyhodnotenie údržby porastov drevín ... 56

LUKIANENKO, Ľ., ČERŇANSKÝ, S., ŠTUBŇA, J.: Banská oblasť Pezinok - Kolársky vrch ako príklad znečistenej krajiny (teoretické podklady pre učiteľov) ... 64

MUCHOVÁ, Z., PETROVIČ, F.: Ekologické zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav na príklade katastrálneho územia Lužianky ... 69

ŠIMONOVIČOVÁ, A., ĎUGOVÁ, O.: Mykocenóza vybraných lokalít lužného lesa v regióne Gabčíkovo ... 79

 

TRIBÚNA:

PAUDITŠOVÁ, E.: Recenzia na publikáciu Atlas of Seeds and Fruits of Central and East European Flora ... 89