Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 15 (2007) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 15 (2007) č. 2

Obsah:

BOLTIŽIAR, M.: Hodnotenie vývoja heterogenity a vybraných vlastností plôšok druhotnej krajinnej štruktúry ... 5

ĎURIŠ, M.: Kadmium, nikel a olovo v pôdach Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny vo vzťahu k pozaďovým hodnotám v pôdach na Slovensku ... 24

IZAKOVIČOVÁ, Z., MOYZEOVÁ, M.: Aplikácia integrovaného prístupu k hodnoteniu poľnohospodárskej krajiny na príklade vidieckeho sídla Suchá nad Parnou ... 35

KRÍŽOVÁ, L.: Vplyv poľnohospodárstva na zmeny obsahu humusu v pôde ... 49

MIČUDA, R.: Možný vplyv klimatických fluktuácií na vývoj pôd Myjavskej pahorkatiny a ich funkcií ... 56

PAUDITŠOVÁ, E., REHÁČKOVÁ, T., RUŽIČKOVÁ, J.: Metodický návod na vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability ... 61

PAVLIČKOVÁ, K.: Analýza rozvoja myjavských kopaníc na základe vývoja využitia zeme ... 83

ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Mykologická analýza interiérov historických budov ... 94

STANKOVÁ, E.: Možnosti využitia vybraných aspektov fragmentácie biotopov v projektovaní a manažmente chránených území ... 103

URÍK, M., ŠEVC, J., ČERŇANSKÝ, S., LITTERA, P., KOLENČÍK, M.: Vplyv vybraných faktorov na bioprístupnosť organických polutantov a ich biodegradáciu v pôdnych systémoch ... 115

 

TRIBÚNA:

IZAKOVIČOVÁ, Z.: Krajina ako objekt štúdia ... 124