Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 15 (2007) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 15 (2007) č. 1

Obsah:

ĎURŽA, O.: Využitie pôdnej magnetometrie pri štúdiu kontaminácie pôd ťažkými kovmi ... 5

HILLER, E., KRASCSENITS, Z., BARTAL, M.: Environmentálny osud vybraných farmaceutík: sorpcia a desorpcia v sedimente ... 16

REHÁČKOVÁ, T., PAUDITŠOVÁ, E.: Metodický postup stanovenia koeficientu ekologickej stability krajiny ... 26

SZÁRAZOVÁ, K., FARGAŠOVÁ, A.: Fytotoxicita odpadových vôd s vysokým obsahom chrómu a niklu ... 39

ŠIMONOVIČOVÁ, A., PANGALLO, D.: Mikroskopické huby vo vzťahu k degradácii drevených objektov ... 53

ŠUTRIEPKA, M.: Hodnotenie kontaminácie dnových sedimentov vodných diel Ružín a Veľké Kozmálovce potenciálne toxickými prvkami v súlade s právnymi normami ... 58

TÓTH, T.: Stanovenie frakcií a mobility kadmia a niklu v pôde po aplikácii biokalu ... 66

TÓTHOVÁ, L., MAKOVINSKÁ, J., VELICKÁ, Z.: Lemna minor ako nástroj stanovenia toxicity environmentálnych zložiek ... 78

VELICKÁ, Z., TÓTHOVÁ, L., MOGOŇOVÁ, E.: Sledovanie výskytu Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia a Clostridium perfringes vo vybraných nádržiach a skupinovom vodovode na Slovensku ... 90

 

TRIBÚNA:

FARGAŠOVÁ, A.: Environmentálne vzdelávanie v oblasti ochrany a využívania prírody a krajiny využitím internetového portálu www.enviro-edu.sk ... 103

KOZOVÁ, M.: 25 rokov krajinnej ekológie: Vedecké princípy v praxi ... 106