Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 14 (2006) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 14 (2006) č. 2

Obsah:

BIZUBOVÁ, M., NEVŘELOVÁ, M.: Význam náučných chodníkov v krajine a jej ochrane ... 5

ČERŇANSKÝ, S., URÍK, M., ŠEVC, J., ŠIMONOVIČOVÁ, A., LITTERA, P.: Mikroskopické vláknité huby v oblasti Pezinok - Kolársky vrch - ich druhové zastúpenie a schopnosť biovolatilizácie arzénu ... 11

DLAPA, P., ĎURIŠ, M.: Diverzita pôdneho krytu a jeho vlastnosti ako súčasť životného prostredia Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny ... 19

ĎURIŠ, M.: Environmentálne funkcie pôd v poľnohospodárskej krajine Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny ... 31

GAJDOŠ, V., ROZIMANT, K.: Staré environmentálne záťaže (skládky) a ich charakteristika na základe geofyzikálnych meraní ... 41

JURŠÍKOVÁ, K., MIČUDA, R., ŠIMONOVIČOVÁ, A.: Niektoré pôdne vlastnosti a vegetácia ostrova Kopáč a ich vplyv na pôdnu mikrobiocenózu ... 49

LEHOTSKÁ, B.: Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy ... 61

MIČUDA, R.: Pôdy vybranej časti Myjavskej pahorkatiny a ich vlastnosti ... 71

ONDRÁŠIK, R., GAJDOŠ, V.: Geologické riziká a ich hodnotenie pri projektovej príprave a využívaní krajiny ... 83

PASTIEROVÁ, J., ĎURŽA, O., FARGAŠOVÁ, A.: Toxické účinky vzoriek pôd a sedimentov z vybraných lokalít východného Slovenska ... 101

PAVLÍKOVÁ, T.: Ekologická síť k.ú. Řeznovice ... 115

ŠIMONOVIČOVÁ, A., PANGALLO, D., TÓTH, D.: Mykologická analýza pôd agroekosystému tokajskej oblasti ... 127

 

TRIBÚNA:

PAVLIČKOVÁ, K.: Dištančné štúdium ochrany životného prostredia a udržateľného miestneho a regionálneho rozvoja na Slovensku ... 135