Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 14 (2006) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 14 (2006) č. 1

Obsah:

BARKA, I.: Využitie geografických informačných systémov pri morfodynamickej analýze poľnohospodársky využívanej krajiny ... 5

HREŠKO, J., PETROVIČ, F., VRÁBELOVÁ, M.: Metódy priestorového hodnotenia zmien druhotnej krajinnej štruktúry v oblasti chránených území ... 15

CHRENŠČOVÁ, V.: Udržateľný rozvoj regiónu Biela Orava s ohľadom na mienku aktérov rozhodovacej sféry ... 21

IZAKOVIČOVÁ, Z., MOYZEOVÁ, M.: Krajinnoekologický plán - základný nástroj optimálneho priestorového plánovania ... 29

KOZLOVSKÁ, S.: Hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz na příkladu stožárů základnových stanic mobilních sítí v Krkonošském národním parku ... 41

KRAJČOVIČOVÁ, D.: Najefektívnejšia ochrana krajiny je jej cieľavedomé využívanie ... 53

LABUDA, M., PAVLIČKOVÁ, K.: Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny ... 65

MIŠOVIČOVÁ, R.: Funkčná typizácia mesta Nitry ... 77

MORAVČÍKOVÁ, Z., RUŽIČKOVÁ, J.: Hodnotenie diverzity krajiny z pohľadu historického vývoja v katastrálnom území Dúbravka (Bratislava) ... 85

PASTIEROVÁ, J., FARGAŠOVÁ, A., ONDREJKOVIČOVÁ, I.: Účinky selénu na fytoplanktón ... 97

PETROVIČ, F.: Vzťah rozptýleného osídlenia k morfometricko-polohovým vlastnostiam reliéfu ... 105

PUCHEROVÁ, Z.: Mriežková metóda a jej detailizácia pri hodnotení heterogenity krajinnej štruktúry (na príklade vybraných obcí v predhorí Zobora) ... 115

 

TRIBÚNA:

FARGAŠOVÁ, A.: Informačné technológie a ich využívanie v environmentálnom vzdelávaní ... 125