Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 13 (2005) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 13 (2005) č. 1

Obsah:

BALÁŽ, I., VANKOVÁ, V.: Metodicko-analytické hodnotenie vplyvu okrajového efektu lesného ekosystému na biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine v okolí Nitry ... 5

FARGAŠOVÁ, A., KRAJŇÁKOVÁ, M.: Ekologická hrozba - organocíny ... 15

HAMANOVÁ, M.: Ekologická síť a ÚSES v centrální části CHKO Žďárské vrchy ... 25

HRNČIAROVÁ, T.: Stanovenie krajinnoekologického potenciálu pre rozvoj mesta Bratislava ... 39

IZAKOVIČOVÁ, Z.: Integrovaný manažment krajiny - príklad implementácie na lokálnej úrovni ... 47

KOCHANOVÁ, L., PAUDITŠOVÁ, E.: Zmeny krajinnej štruktúry v poľnohospodársky využívanom území - k. ú. Rovinka (r. 1955-2005) ... 59

MOYZEOVÁ, M.: Hodnotenie vplyvov človeka na poľnohospodársku krajinu ... 67

NEVŘELOVÁ, M.: Výskyt cicavcov v urbanizovanom území Bratislavy ... 77

PACKOVÁ, P., MADĚRA, P.: Změny lesních ekosystémů v krajině dnešní střední novomlýnské nádrže ... 85

PETLUŠ, P.: Hodnotenie krajinného obrazu prostredníctvom krajinných segmentov ... 97

REHÁČKOVÁ, T., RUŽIČKOVÁ, J.: Bioindikačné vlastnosti travinno-bylinných porastov v urbanizovanom území ... 107

ŠTEFUNKOVÁ, D., IZAKOVIČOVÁ, Z.: Zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov vidieckeho sídla cez realizáciu prvkov ÚSES ... 119

STREĎANSKÝ, J., STREĎANSKÁ, A.: Ochranný efekt niektorých poľnohospodárskych plodín voči účinkom veternej erózie ... 131

SUPUKA, J., BIHUŇOVÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, R.: Vegetačné štruktúry mesta Nivy - predpoklady pre rekreáciu ... 137

 

TRIBÚNA:

HRUBÍK, P.: Výsledky štúdia v odbore Záhradná a krajinná architektúra ... 151