Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 9 (1997)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 9 (1997)

Obsah:

CZAKO, M.: Predslov ... 5

RYCHLÍK, I., KOVAČOVSKÝ, P.: Vývoj spoločenstiev vtákov viazaných na vodné prostredie a dravcov v oblasti vodného diela Gabčíkovo v rokoch 1994-1996 ... 7

SEKO, L., SÁRKÁNY, M.: K ekologickej kvalite priestorovej štruktúry podunajskej pobrežnej krajiny v oblasti Vodného diela Gabčíkovo ... 27

NEVŘELOVÁ, M., KORDULÁKOVÁ, Z.: Prebiehajúce zmeny vo vegetačnom kryte vybraného územia inundancie Dunaja ... 35

ÁČ, P., RYBANIČ, R.: Hniezdna ornitocenóza na umelom ostrove v záujmovom území na vodnom diele Gabčíkovo ... 47

KOVAČOVSKÝ, P., RYCHLÍK, I., MOLNÁR, B.: Výskyt kormorána malého (Phlalacrocorax pygmaeus Pallas 1773) na slovenskom úseku Dunaja ... 57

VESELOVSKÝ, J., NOVACKÝ, M., VESELÁ, A., HERICHOVÁ, I., GRESSNEROVÁ, S., PACHINGER, K.: Vplyv zmien prostredia v oblasti Vodného diela Gabčíkovo na hladiny bielkovín niektorých orgánov hrzdiaka lesného (Clethrionomys glareolus) a jeho životné prejavy ... 63

PACHINGER, K., NOVACKÝ, M., FACUNA, V., AMBRUŠ, B.: Dynamika a zloženie synúzií mikromammálií na izolovaných ostrovoch vnútrozemskej delty Dunaja v oblasti Vodného diela Gabčíkovo ... 71

MAJZLAN, O.: Monitoring nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) v pôde lesov Salici-Populetum pri Dunaji (južné Slovensko) ... 79

HERMANNOVÁ, N., MESÁROŠOVÁ, B.: Základné problémy estetického hodnotenia environmentálnych hodnôt u adolescentov ... 95

ROŠKOVÁ, E., SCHRAGGEOVÁ, M.: Odhadovanie rizika: metodologické a psychometrické východiská ... 117

SCHRAGGEOVÁ, M., ROŠKOVÁ, E.: Vybrané faktory ovplyvňujúce prežívanie lokálnej environmentálnej zmeny (hypotetický model) ... 125

NANIŠTOVÁ, E.: Niekoľko úvah k modelu konceptu miesta ... 135

MLYNKA, L.: Zmeny vzťahu prírodné prostredie - ľudová výroba v ostrovných obciach VD Gabčíkovo ... 151

ŠKOVIEROVÁ, Z.: Tradičné a nové prejavy v príbuzenských a priateľských vzťahoch obyvateľov podunajských obcí ... 157

PARÍKOVÁ, M.: Vodné dielo Gabčíkovo - diskontinuita kultúry a spôsobu života priľahlých obcí? ... 163

ZLINSKÁ, J.: Lemové spoločenstvo Trifolio medii-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973 v Kremnických vrchoch ... 171