Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 8 (1996)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 8 (1996)

Obsah:

ROSOVÁ, V.: Predslov ... 3

CERVINKA, R.: Environmentálna a sociálna únosnosť ... 7

SCHMIDT, L.: Environmentálne učenie sa v praxi na príklade voľby dopravného prostriedku ... 17

KEUL, A.: Zdravie a pohoda (wellness) v meste: medzi objektívnou kvalitou a subjektívnym vnímaním životného prostredia ... 29

SCHADLER, M.: Systémová kompetencia: nové schopnosti pre psychológiu trvale udržateľného konania ... 35

LITTIG, B.: Environmentálna uvedomelosť, environmentálne uvedomelé konanie a environmentálne správanie v priestore medzi sociálnou psychológiou a racionálnym výberom (rational choice) ... 43

ROSOVÁ, V., BIANCHI, G.: Environmentálna psychológia, jej predstavitelia a úroveň environmentálno-psychologického poznania na Slovensku ... 53

CZAKO, M.: Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov - prezentácia jedného projektu ... 61

HALMIOVÁ, O., POTAŠOVÁ, A.: Neurotické látky prostredia a socioekonomický status rodín v kognitívnych výkonoch detí ... 67

ROSOVÁ, V., ROŠKOVÁ, E., BIANCHI, G.: Percepcia rizík vo výberoch detskej populácie na Slovensku ... 77

HERMANNOVÁ, N., MESÁROŠOVÁ, B.: Hodnotenie estetickej dimenzie životného prostredia u stredoškolskej mládeže ... 89

ROŠKOVÁ, E., SCHRAGGEOVÁ, M.: Vnímanie rizík v kontexte teórie rizikovej homeostázy ... 93

NANIŠTOVÁ, E.: Niektoré prístupy k štúdiu nútenej geografickej relokácie ... 97

ŠOVČÍKOVÁ, E.: Účinky hladiny olova v krvi na neuropsychický vývin detí na Slovensku ... 101

BÍRO, V.: Kontaminované prostredie a deti ... 107