Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 7 (1996)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 7 (1996)

Obsah:

IZAKOVIČOVÁ, Z.: Trvalo udržateľný rozvoj ... 3

ANTROP, M.: New Trends in Conceiving Landscape Dynamics and the Consequences for Landscape Management and Planning ... 5

MIKLÓS, L.: Krajina ako životné prostredie ... 25

IZAKOVIČOVÁ, Z.: Socioekonomické faktory trvalo udržateľného rozvoja krajiny ... 33

HRNČIAROVÁ, T.: Prírodné a environmentálne nebezpečie ako súčasť hodnotenia kvality životného prostredia ... 41

BARANČOK, P.: Vegetácia Slovenska - ako limitujúci faktor rozvoja ... 49

OSZLÁNYI, J.: Lesy Slovenska ako limitujúci faktor rozvoja ... 55

KALIVODOVÁ, E.: Živočíšstvo ako limitujúci faktor antropickej činnosti ... 65

VARŠAVOVÁ, M.: Geoenvironmentálne faktory trvalo udržateľného rozvoja urbanizácie na príklade katastrálneho územia Svätý Jur ... 71

BEDRNA, Z., RAČKO, J.: Trvalo udržateľné využívanie abiotických zložiek prírody Slovenska ... 79

DOBROVODSKÁ, M., ŠTEFUNKOVÁ, D.: Historické poľnohospodárske formy antropogénneho reliéfu v oráčinovo-lúčno-pasienkárskej a vinohradníckej krajine ... 87

KRNÁČOVÁ, Z., KRNÁČ, Š.: Aplikácia faktorovej analýzy na vybraných riešeniach kvantifikácie vzájomných väzieb medzi vlastnosťami abioty a formami využitia Zeme ... 95

MIKLÓS, L.: Ekologizácia priestorovej organizácie krajiny a jej vybrané nástroje na Slovensku ... 109

SEKO, L.: K evalvácii geoekosystémov z hľadiska ochrany prírody ... 129