Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 6 (1996)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 6 (1996)

Obsah:

CZAKO, M.: Predslov ... 3

HERMANNOVÁ, N., MESÁROŠOVÁ, B.: K niektorým aspektom problematiky estetickej dimenzie životného prostredia ... 5

PÁRIČKOVÁ, I., BROŽÍKOVÁ, M.: Obyvatelia zázemia vodného diela na Dunaji o prírode, potrebách a národnostnej otázke. (Výsledky z II. etapy výskumu) ... 21

NANIŠTOVÁ, E., PODLUCKÁ, D.: K problematike mentálnych máp: historický prehľad s dôrazom na humánnu geografiu a environmentálnu psychológiu ... 35

ROŠKOVÁ, E., SCHRAGGEOVÁ, M.: Percepcia rizika - analýza vybraných komponentov (Podunajský región - VDG) ... 47

SCHRAGGEOVÁ, M., ROŠKOVÁ, E.: Analýza sémantických hodnotení vybraných pojmov z oblasti životného prostredia (Podunajský región - VDG) ... 61

ROSOVÁ, V., ROŠKOVÁ, E.: Percepcia rizík v populácii 14-ročných: hierarchia, zdroje informácií a sebahodnotenie úrovne poznatkov o rizikách ... 73

POTAŠOVÁ, A., ÁROCHOVÁ, O.: Možnosti intervencie do potenciálne ohrozeného vývinu detí v spádových priemyselných oblastiach ... 85

ŠKOVIEROVÁ, Z.: Tradičné pracovné a sociálne aktivity v kontexte s prírodným prostredím ... 89

PARÍKOVÁ, M.: Zmeny pracovných stereotypov a interlokálnych kontaktov spoločenstva obcí "Gabčíkovského mikroregiónu" ... 97

MLYNKA, L.: Štrukrúra priestoru, socio-profesionálna orientácia a interlokálne vzťahy obyvateľov ostrovných obcí ... 105

KOVAČOVSKÝ, P., RYCHLÍK, I.: Vplyv zmien životného prostredia v oblasti vodného diela Gabčíkovo na sezónnu dynamiku vodnej avifauny ... 115

ÁČ, P., BOHUŠ, M., NOVACKÝ, M.: Výskyt a priestorové vzťahy akvatických druhov vtákov v inundácii Dunaja a vo vodnom diele Gabčíkovo ... 129

NOVACKÝ, M., VESELOVSKÝ, J., VESELÁ, A., PACHINGER, K., HERICHOVÁ, I. GRESSNEROVÁ, S.: Množstvo vody, anorganických a organických látok v niektorých orgánoch hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus) a správanie v zmenených ekologických podmienkach vodného diela Gabčíkovo ... 137

NEVŘELOVÁ, M.: Stupne ekologickej stability jednotlivých typov aktuálnej vegetácie vo vybranej oblasti Podunajska ... 147

PACHINGER, K., NOVACKÝ, M., PILINSKÝ, P.: Príspevok k poznaniu teriofauny izolovaných dunajských ostrovov v oblasti vodného diela Gabčíkovo ... 155

Správy ... 163