Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 3 (1994)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 3 (1994)

Obsah:

CZAKO, M.: Predslov ... 3

MESAROŠOVÁ, B.: Pohľad na hodnotovú dimenziu životného prostredia vo svetle spoločensko-politických zmien ... 7

ROSOVÁ, V.: Kultúrny a sociálny kontext výskumu rizika ... 12

HERETIK, A., SCHRAGGEOVÁ, M.: Závažná ekologická zmena ako "životná udalosť" ... 22

FABIÁN, D.: Štruktúra a dynamika životnej skúsenosti v psychologických programoch jej rozvíjania ... 28

HERMANNOVÁ, N.: Človek v kontexte životného prostredia ... 34

RITOMSKÝ, A.: Demografické, sociokultúrne charakteristiky a politická inklinácia populácie zázemia vodného diela Gabčíkovo ... 39

NANIŠTOVÁ, E.: Psychosociálne aspekty nútenej relokácie: orientačná sonda do životných retrospektív ... 48

POTAŠOVÁ, A.: Environmentálna neurotoxická záťaž a kognitívny vývin detí ... 56

PÁRIČKOVÁ, I., BROŽIKOVÁ, M.: Vodné dielo na Dunaji v myslení a prežívaní obyvateľov jeho zázemia ... 61

ŠKOVIEROVÁ, Z., PARÍKOVÁ, M.: Kultúra a spôsob života obyvateľov vybraných podunajských obcí ... 67

SCHRAGGEOVÁ, M., ROŠKOVÁ, E.: Vnímanie a hodnotenie lokálnej environmentálnej zmeny (vodné dielo Gabčíkovo) ... 73

ROŠKOVÁ, E., SCHRAGGEOVÁ, M.: Percepcia rizika u ľudí žijúcich v blízkosti vodného diela Gabčíkovo ... 82

PAULOV, Š.: Reaktibilita živých systémov na látkové environmentálne signály (regulačné, tenzidové) ... 92

SEKO, L.: K diverzite ekologickej kvality foriem využitia zeme CHKO Malé Karpaty ... 98

KOVAČOVSKÝ, P., RYCHLÍK, I.: Vybrané zložky avifauny ako indikátory environmentálnych zmien v oblasti výstavby vodného diela na Dunaji ... 108

ÁČ, P., BOHUŠ, M.: Dopady sprevádzkovania vodného diela Gabčíkovo na zmeny priestorových vzťahov u vybraných druhov vtákov v derivačnom kanáli a v inundácii Dunaja ... 120

NOVACKÝ, M., CZAKO, M.: Analýza vplyvu negatívnych antropogénnych faktorov na správanie kozorožca vrchovského (Capra ibex) a svišťa vrchovského (Marmota marmota) v Národnom parku Hohe Tauern v Rakúsku ... 131