Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 10 (2000)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Vol. 10 (2000)

Obsah:

SEKO, L.: Predslov ... 5

ZLINSKÁ, J.: 10. výročie založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky ... 7

Sekcia: Ochrana biodiverzity vyšších, nižších rastlín a rastlinných spoločenstiev

BALKOVIČ, J.: Príspevok k metódam štúdia fytodiverzity na príklade Štiavnických vrchov ... 13

BOLTIŽIAR, M.: Výsledky mapovania biotopov subalpínskej a alpínskej vegetácie vo Vysokých Tatrách - Velická dolina ... 19

BUDINSKÁ, L.: Flóra Holubyho lesostepi pri Vinosadoch v Malých Karpatoch ... 29

FERÁKOVÁ, V.: Fytodiverzita Slovenska (vyššie rastliny). Pohľad poza štatistiky ... 37

GOLIAŠOVÁ, K.: Vzácne a ohrozené taxóny druhu Alyssum montanum L. (Brassicaceae) na Slovensku ... 45

JANČOVIČOVÁ, S.: Ohrozené a vzácne druhy húb dvoch dunajských ostrovov v Bratislave ... 51

KANKA, R.: Fytodiverzita rastlinných spoločenstiev s dubom plstnatým v Malých Karpatoch ... 55

KMEŤOVÁ, E.: Lepidium densiflorum (L.) Schrad. versus L. virginicum L. (identifikačná a chorologická problematika) ... 63

KOLLÁR, J.: Lužné lesy v okolí Malého Dunaja v úseku od Bratislavy po Tomášikovo ... 67

KOVÁČIK, Ľ.: Problémy biodiverzity siníc/ cyanobaktérií a rias na Slovensku ... 73

KUBINSKÁ, A., JANOVICOVÁ, K.: Ohrozenosť bryoflóry Slovenska s dôrazom na ustupujúce biotopy machorastov ... 79

LACKOVIČOVÁ, A., GUTTOVÁ, A.: Ochrana diverzity lišajníkov Slovenska ... 85

LISICKÁ, E.: Gefährdete fletchen des Nationalparks Tatry, Slowakei. Ein Beitrag zur Aktualisierung der lokalen "Roten Liste" ... 93

MIČIETA, K., KUNOVÁ, K.: Poznáme únosnosť environmentálnej genotoxickej deteriorizácie v ochrane ohrozených a vzácnych druhov? ... 99

MIŠÍK, M., MIČIETA, K.: Ekotoxicita ako faktor sympatrickej divergencie v genekologickom štúdiu Chelidonium majus L. ... 105

PENIAŠTEKOVÁ, M., PETRÍK, A., KLIMENT, J.: Vysokohorské druhy rodu Draba L. (Brassicaceae) zo sekcie Draba L. na Slovensku ... 111

ŠÍPOŠOVÁ, H., ŤAVODA, O., PENIAŠTEKOVÁ, M.: Invázne rastliny - vážny problém zachovania rastlinných spoločenstiev ... 117

UHERČÍKOVÁ, E., PIŠÚT, P.: Poznámky k súčasnému stavu, biodiverzite a ohrozenosti lužných lesov Bratislavy ... 125

UHLÍŘOVÁ, J.: Múzeá a biodiverzita ... 131

Sekcia: Ochrana biodiverzity živočíchov

ZLINSKÁ, J.: Vegetácia Holubyho lesostepi pri Vinosadoch v Malých Karpatoch ... 139

BRTEK, Ľ.: Správa o nových trendoch v poľovníctve prednesená na zasadaní komisie Prezídia slovenského poľovníckeho zväzu vo Zvolene 9.3.2000 ... 153

BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I.: Vzácne biotopy v hornom úseku povodia Gidry a v inundačnom území Moravy ... 157

DAVID, S.: Stav a příčiny očekávaných změn biodiverzity vážek (Insecta: Odonata) na Slovensku ... 163

FEDOR, P.: K biodiverzite rovnokrídlovcov (Ensifera a Caelifera) v okolí geo-technického systému Dunajského vodného diela ... 171

KALÚZ, S.: Pôdne roztoče (Acarina) štyroch typov habitatov Podunajskej nížiny ... 177

KMINIAK, M.: Biodiverzita obojživelníkov (Amphibia) vodných biotopov niektorých horských regiónov Slovenska ... 183

KOVAČOVSKÝ, P., RYCHLÍK, I.: Výskyt potápok (Podicipediformes) na Hrušovskej zdrži (VD Gabčíkovo) a priľahlom území v rokoch 1994-1998 ... 189

KRNO, I.: Makrozoobentos v povodí Bieleho Váhu, jeho pôvodnosť a prognóza jeho zmien ... 197

LEHOTSKÁ, B.: Netopiere Plaveckého krasu a ich praktická ochrana ... 207

MAJZLAN, O., RYCHLÍK, I., FEDOR, P.: Stav diverzity psamofilov vybraných radov hmyzu na viatych pieskoch lokality Abov pri Hurbanove ... 215

PACHINGER, K.: Mikromammalia pramennej oblasti Gidry (Malé Karpaty, Slovensko) ... 221

RODRIGUEZ, A., DERKA, T.: Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) ako indikátory zmien prirodzených a antropogénnych ekologických faktorov v pozdĺžnom profile rieky Gidra ... 225

Sekcia: Ochrana biodiverzity krajiny a jej ekosystémov

ŠÍBL, J.: Faktory ohrozenia a možnosti ochrany obojživelníkov (Amphibia) inundácie Dunaja na úseku Bratislava - Sap ... 233

CHMIELEWSKÁ, E.: Bioindikácia kontaminovaného prostredia pomocou bažanta poľného (Phasianus colchicus) ... 241

KUBÍČEK, F.: Zraniteľnosť a ekologická významnosť lesných ekosystémov južnej časti Vysokých Tatier ... 247

LETOVANEC, P.: Niektoré otázky vplyvu elektromagnetických polí na biologickú diverzitu ... 255

NEVŘELOVÁ, M.: Ekologická kvalita priestorovej štruktúry vybraného územia Podunajska ... 261

REHÁČKOVÁ, T.: Hodnotenie vybraných vlastností drevinnej mestskej vegetácie ako základ funkčnej optimalizácie ... 269

RUŽIČKOVÁ, J.: Druhová diverzita vyšších rastlín Martinského lesa pri Senci z historického aspektu poznania flóry ... 277

RUŽIČKOVÁ, H., KALIVODOVÁ, E.: Extenzívne využívaná poľnohospodárska krajina - zdroj vysokej biodiverzity ... 287

SEKO, L., SARKÁNY, M.: K diverzite foriem využitia zeme geotechnického systému krajiny v oblasti Vodného diela Gabčíkovo ... 293

Zoznam účastníkov konferencie ... 303