Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Supplement (2002)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae:

Supplement (2002)

Obsah:

Tvorba nových krajinno-ekologických metód pre regionálne environmentálne hodnotenie

KOZOVÁ, M., PAVLIČKOVÁ, K., KMINIAK, M.: Predslov ... 7

KOZOVÁ, M.,PAVLIČKOVÁ, K., KMINIAK, M., PAUDITŠOVÁ, E.: 10. výročie založenia Katedry krajinnej ekológie ... 9

1. blok: Regionálne environmentálne hodnotenie - základné ciele a metodické smerovanie

KOZOVÁ, M.: Regionálne environmentálne hodnotenie koncepcií, plánov a programov ako nástroj pre zabezpečenie udržateľného rozvoja ... 15

IZAKOVIČOVÁ, Z.: Environmentálne limity regionálneho rozvoja ... 27

HUBA, M.: Skúsenosti s uplatňovaním princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja pri regionálnych výskumoch ... 35

KRASNEC, P.: Trvalo udržateľný rozvoj a jeho aplikácia pri environmentálnom hodnotení regiónu/mesta ... 45

BEDRNA, Z.: Odlišnosti v krajinno-ekologických metodikách výskumu abiotických zložiek krajiny v environmentálnom hodnotení regiónov ... 55

KALIVODA, H., KALIVODOVÁ, E.: Význam výskumu živočíchov pri environmnetálnom hodnotení regiónov ... 63

2. blok: Nové trendy v rozvoji krajinnej ekológie

ŽIGRAI, F.: "Paradigma" ako vedecky relevantný pojem pre prognózovanie vývoja krajinnej ekológie. (vybrané metavedné, teoreticko-metodické a aplikačné aspekty) ... 71

OŤAHEĽ, J.: Vybrané aspekty hodnotenia krajiny v krajinnej ekológii ... 85

BÚCI, R.: Priestorové aspekty v krajinnej ekológii ... 95

PAUDITŠOVÁ, E.: Geografický informačný systém v krajinnoekologickom výskume ... 105

3. blok: Nové metodické prístupy vo výskume krajiny a jej zložiek

JANČURA, P.: Predpoklady tvorby krajiny vo vedeckom výskume ... 113

RUŽIČKOVÁ, J.: Aktuálne prístupy ku koncepcii ekologických sietí a k celkovému manažmentu krajiny ... 121

KRNÁČOVÁ, Z.: Možnosti kvantifikácie ekologických kritérií pri tvorbe vybraných účelových vlastností krajiny ... 133

HREŠKO, J.: Vlastnosti georeliéfu v hodnotení ekologickej únosnosti krajiny ... 145

KOLÉNY, M.: Propedeutika k monitorovaniu prírodných katastrof Slovenska z hľadiska pôd ... 151

PILKO, M.: Vybrané metodické prístupy k štúdiu vegetácie ... 159

ŠÍBL, J.: Hodnotenie ekologickej stability a biologickej diverzity lesných porastov na základe drevinového zloženia ... 171

MACHOVEC, I., HRUBÍK, P., KRAJČOVIČOVÁ, D.: Teória a prax pri rekonštrukcii a zakladaní krajinnej zelene ... 179

SUPUKA, J.: Regulatívy plošného zastúpenia vegetačných štruktúr v mestských sídlach ... 189

REHÁČKOVÁ, T.: Funkčnosť mestskej vegetácie a možnosti jej hodnotenia na základe druhového zloženia dendroflóry ... 197

KMINIAK, M.: Význam ekotónových zón v regióne mesta Bratislavy pre distribúciu plazov ... 211

KOČÍK, K.: Využitie teórie poľnohospodárskych sústav v krajinno-ekologickom plánovaní ... 219

4. blok: Uplatnenie krajinnoekologických a environmentálnych metód v starostlivosti o životné prostredie

KUČERA, P.: Krajinný plán Lednicko-Valtického areálu ... 229

RÓZOVÁ, Z.: Hodnotenie funkčnosti vegetácie sídla metodikou krajinno-ekologického plánovania ... 241

HRNČIAROVÁ, T.: Navrhovania lyžiarskych svahov podľa krajinno-ekologických podmienok územia ... 247

PAVLIČKOVÁ, K.: Environmentálne hodnotenie vidieckeho regiónu na príklade rozvojových dokumentov okresu Myjava ... 255

STRAKA, M.: Prirodzené koridory na nive rieky Hron v centrálnej časti dolného Pohronia ... 263

BELČÁKOVÁ, I., KOZOVÁ, M., FINKA, M.: Environmentálne hodnotenie konceptu riešenia územného plánu hl. mesta SR Bratislavy ... 271

KMINIAK, M., VARGOVÁ, E., STROPKOVÁ, S.: Vegetácia urbanizovaných celkov Bratislavy (Dúbravka, Lamač) a jej pasportizácia ... 283

KUNA, P.: Aplikácia systému environmentálneho manažérstva v prostredí mestských sídiel ... 291