Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát verejného obstarávania

*************************************************

Kontrolny list od 18.4.2016.doc

Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

*************************************************

Vzor tlačiva - Výzva na predloženie ponuky [doc]

*************************************************

Vnútorný predpis č. 24/2017 - platný od 31.10. 2017 a účinný od 1.11.2017

<output>

VP č. 24/2017

 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2010.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

</output>

<output>Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018. </output>

<output>Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018. </output>

<output>Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018. </output>

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 24/2017
Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní

*************************************************

Dodávatelia - zmluvy

*************************************************

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 606/1, 821 09 Bratislava

P.O.BOX 98
820 05 Bratislava
Tel.: 02/50264 111
Web: http://www.uvo.gov.sk

*************************************************

Úrad pre publikácie

http://publications.europa.eu/index_sk.htm

Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie) je vydavateľstvom inštitúcií a ostatných orgánov Európskej únie (EÚ).

*************************************************

TED - Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/