Referát verejného obstarávania

*************************************************

Kontrolny list od 18.4.2016.doc

Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

*************************************************

VO_postup_01_07_2013.doc

Vzor tlačiva - Výzva na predloženie ponuky [doc]

*************************************************

Vnútorný predpis č. 11/2012 - platná a účinná od 26. júla 2012

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 10/2004
Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit
na Univerzite Komenského v Bratislave

*************************************************

Dodávatelia - zmluvy

*************************************************

Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/50264 105
Fax: 02/52966 162
Web: http://www.uvo.gov.sk

*************************************************

Úrad pre publikácie

http://publications.europa.eu/index_sk.htm

Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Úrad pre publikácie) je vydavateľstvom inštitúcií a ostatných orgánov Európskej únie (EÚ).

*************************************************

TED - Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/