Výskumné projekty a granty

Súčasné

VEGA 1/0135/22 Nanočastice v inovatívnom prístupe k extrakciám využívajúcim tenzidy: vývoj nových postupov uplatniteľných v ultrastopovej analýze prvkov (Ingrid Hagarová), 2022-2025

VEGA 1/0139/22 Vplyv pedochemických charakteristík a pôdnej mikrobioty na prestup jódu a ďalších esenciálnych prvkov do kultúrnych rastlín (Eva Duborská), 2022-2025

VEGA 1/0175/22 Vplyv interakcie humínových látok a mikroorganizmov na mobilitu a biodostupnosť železa (Martin Urík), 2022-2025

VEGA 1/0331/23 Inovatívne prístupy k metodickému štúdiu vlastností anorganických nanočastíc počas ich biosyntézy a transformácie a iných aspektov správania sa v modelovom systéme pôda-rastlina s využitím LA-ICP-MS, Mössbauerovej spektroskopie a ďalších spektrometrických metód (Martin Šebesta), 2023-2026

 

Minulé

PriF UK 10/1999 Využitie on-line prekoncentrácie na stanovenie toxických kovov v atómovej spektroskopii (Peter Matúš), 1999-2000
UK/3706/99 Špeciácia selénu v pôdnych frakciách metódou sekvenčnej extrakcie (Marek Bujdoš), 1999
VEGA 1/7390/20 Vypracovanie a hodnotenie metodických postupov pre špeciáciu hliníka v pôdnych roztokoch (Jana Kubová), 2000-2002
VEGA 1/7267/20 Experimentálny výskum väzby zlúčenín fosforu na humínové látky a ich vplyv na režim fosforu v pôdach (Jaroslav Ševc), 2000-2002
VEGA 1/7317/20 Atlas derivatografických analýz vybraných minerálov (Lídia Turanová), 2000-2002
VEGA 2/7042/20 Vegetačná mapa východnej časti Belianskych Tatier - synekológia spoločenstiev územia (Jaroslav Ševc), 2000-2002
PriF UK 15/2001 Využitie techniky HG AAS pre stanovenie Cd v environmentálnych vzorkách(Marek Bujdoš), 2001-2002
PriF UK 16/2001 Stanovenie toxických foriem hliníka v pôde s využitím ich sorpcie na chelatačnom ionexe (Peter Matúš), 2001-2002
PriF UK 15/2002 Kombinácia iónovo výmennej chromatografie a atómovej spektrometrie pri špeciácii hliníka (Peter Matúš), 2002-2003
PriF UK 16/2002 Utilization of cadmium volatile species generation for its determination in environmental samples (Marek Bujdoš), 2002-2003
KEGA 3/0023/02 Geologické exkurzie po Slovensku - metodická príručka (Lídia Turanová), 2002-2004
VEGA 2/3075/23 Vplyv globálnych klimatických zmien a prírodných a antropogénnych stresových faktorov na zmeny biodoverzity vybraných vysokohorských ekosystémov (Jaroslav Ševc), 2002-2004
VEGA 1/0031/03 Chemická a fyzikálna špeciácia hliníka vo vodách a  pôdnych roztokoch – vypracovanie a optimalizácia postupov na stanovenie jeho toxických foriem (Jana Kubová), 2003-2005
VEGA 1/0047/03 Vývoj a aplikácia analytických postupov na stanovenie zlata, striebra, tália a ich fyzikálnochemických foriem v prírodných materiáloch (Ján Medveď), 2003-2005
UK/185/2004 Mineralogicko-petrologické štúdium pravekej a stredovekej keramiky z hradu Devín (Miloš Gregor), 2004
UK/209/2004 Posúdenie toxicity selénu v ekologicky postihnutej lokalite Šobov na základe jeho špecializácie metódou sekvenčnej extrakcie (Marek Bujdoš), 2004
APVT-20-0420/02 Návrh, realizácia a aplikácia novej metodiky na stanovenie ultrastopových obsahov kadmia vo vzorkách životného prostredia (Marek Bujdoš), 2004-2006
APVT-20-010204 Návrh, vypracovanie a aplikácia analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility toxických foriem  hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (Peter Matúš), 2005-2007
VEGA 1/2439/05 Návrh a vypracovanie analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility fytotoxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (Peter Matúš), 2005-2007
UK/132/2006 Štúdium a využitie frakcionačných postupov na zistenie tália v environmentálnych vzorkách pôd z vybraných oblastí Slovenska (Milan Kališ), 2006
VEGA 1/3561/06 Metodické štúdium distribúcie a mobility vybraných prvkov v pôdach postihnutých rozdielnymi zdrojmi acidifikácie (Jana Kubová), 2006-2008
VEGA 1/3462/06 Štúdium premien arzénu na plynné produkty ako.dôsledok metabolizmu mikroskopických húb (Jaroslav Ševc), 2006-2008
VEGA 1/3555/06 Štúdium foriem a distribúcie tália v environmentálnych vzorkách z vybraných znečistených oblastí Slovenska metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou po separácii a prekoncentrácii (Ján Medveď), 2006-2008
APVV LPP-0188-06 Využitie on-line spojenia fotochemického generovania prchavých zlúčenín s in-situ prekoncentráciou v kremennom atomizátore pre stanovenie hydridotvorných prvkov na ultrastopovej úrovni metódou AAS (Jana Kubová, Marek Bujdoš), 2006-2009
APVV LPP-0038-06 Špeciačná analýza a frakcionácia – účinné nástroje na metodické štúdium mobility, distribúcie, biodostupnosti a toxicity hliníka a ďalších prvkov pri hodnotení fytoremediačných procesov na kontaminovaných banských územiach (Jana Kubová, Peter Matúš), 2006-2009
UK/132/2007 Analyticko-geochemické štúdium obsahov tália vo vodách a biologických materiáloch z oblastí postihnutých bývalou banskou činnosťou (Milan Kališ), 2007
UK/166/2007 Mineralogicko-petrografická charakteristika sídliskovej keramiky mladšej doby železnej z Bratislavy a hradu Devín (Miloš Gregor), 2007
UK/196/2007 Komparácia geovedného vzdelávania na základných a stredných školách v SR a okolitých krajinách (Ľubica Lukianenko), 2007
UK/197/2007 Biosorpcia arzénu z vodných roztokov biomasou vláknitých húb (Martin Urík), 2007
VEGA 1/4464/07 Špeciácia organických a anorganických foriem vybraných toxických prvkov s využitím on-line a off-line spojenia extrakcie tuhou fázou (SPE) s technikami metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) (Ingrid Hagarová), 2007-2009
VEGA 1/4463/07 Spojenie atómovej absorpčnej spektrometrie s fotochemickým generovaním prchavých zlúčenín a prekoncentrácie analytu v kremennej kyvete ako nová analytická metóda pre stanovenie niektorých prvkov na ultrastopových koncentračných úrovniach (Marek Bujdoš), 2007-2009
UK/191/2008 Geochemický význam mikroskopických vláknitých húb v procese biologického lúhovania tuhých materiálov (Marek Kolenčík), 2008
UK/244/2008 Vývoj efektívneho adsorbentu na báze mikrobiálnej biomasy pre anionické polutanty (Martin Urík), 2008
APVV SK-CZ-0044-07 Speciation analysis and fractionation of selected toxic elements in environmental samples with utilization of spectrochemical methods (Peter Matúš), 2008-2009
PriF UK Formy a vystupovanie amorfného SiO2 vo vulkanických formách stredoslovenských nevulkanitov: mineralogicko-geochemický charakteristika (Miloš Gregor), 2008-2009
VEGA 1/0272/08 Interdisciplinárne štúdium špeciácie, bioakumulácie a toxicity hliníka a ďalších rizikových prvkov vstupujúcich do potravinového reťazca (Peter Matúš), 2008-2010
UK/352/2009 Sledovanie distribúcie As, Sb a Tl z oblasti Kolársky vrch - Pezinok v pôdach, frakciách pôd, sedimentoch, horninách a mineráloch (Milan Kališ), 2009
UK/216/2009 Biovolatilizácia a bioakumulácia selénu mikroskopickými vláknitými hubami (Martin Urík), 2009
PriF UK 39/2009 Interakcie mikroskopickej huby Aspergillus niger s antimónom (Pavol Littera), 2009-2010
UK/163/2010 Biosorpcia a bioakumulácia hliníka a tália mikroskopickými hubami (Lenka Šimková), 2010
UK/354/2010 Humínové kyseliny – redoxná bariéra nemelanizovaných hýf mikroskopických vláknitých húb? (Martin Urík), 2010
UK/362/2010 Environmentálno-geochemický význam biologického lúhovania z tuhých substrátov (Marek Kolenčík), 2010
UK/514/2010 Vzájomné interakcie humínových kyselín, mikroskopických vláknitých húb a toxických prvkov (Sb, As) (Katarína Gardošová), 2010
VEGA 1/0257/10 Vývoj a validácia postupov na stanovenie platinových kovov využiteľných pre získanie informácií o ich distribúcii v environmentálnych materiáloch kontaminovaných cestnou dopravou (Ingrid Hagarová), 2010-2011
KEGA 024-030UK-4/2010 Multimediálna podpora geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ (Lídia Turanová) 2010-2011
UK/358/2011 Vplyv humínovych kyselín izolovaných z rôznych typov pôd na bioprístupnosť Cd(II) a Pb(II) pre Triticum aestivum (Pavol Littera), 2011
VEGA 1/0778/11 Zmeny v redoxných vlastností humínových látok účinkom mikroorganizmov a vplyv týchto zmien na mikrobiálnu aktivitu a vyššie rastliny v organicky a anorganicky kontaminovaných pôdach, (Jaroslav Ševc, Martin Urík), 2011-2013
VEGA 1/0860/11 Analytické a agrochemické hodnotenie biodostupnosti, biosorpcie, bioakumulácie a biotransformácie chemických špécií, resp. frakcií hliníka a iných esenciálnych a toxických prvkov vo vybraných zložkách životného prostredia, ktoré vstupujú do potravinového reťazca (Peter Matúš), 2011-2014
VEGA 1/0639/11 Monitoring platinových kovov v pôdach a poletavých prachoch v lokalitách zaťažených automobilovou dopravou metódou ICP-MS (Marek Bujdoš), 2011-2014
UK/338/2012 Vplyv organo-minerálnych povlakov pokrývajúcich pôdne agregáty na prienik vody (Martin Urík), 2012
APVV SK-RO-0004-12 Assessment of metals bioavailability in soils and sediments using diffusively gradients in thin-films technique, chemical extractions and biological methods (Martin Urík), 2013-2014
VEGA 1/0274/13 Supramolekulové rozpúšťadlá v ultrastopovej a špeciačnej analýze kovov – vývoj a validácia nových separačno-prekoncentračných postupov (Ingrid Hagarová), 2013-2016
UK/247/2013 Hodnotenie miery ekotoxicity a akumulácie nanočastíc striebra vo vybraných
druhoch kultúrnych rastlín kultivovaných na rôznych typoch substrátov (Martin Urík), 2013
VEGA 1/0203/14 Hodnotenie potenciálneho rizika šírenia anorganického znečistenia geogénneho alebo antropogénneho pôvodu vyvolaného biologicky indukovaným uvoľňovaním potenciálne toxických prvkov viazaných v humínových látkach (Martin Urík), 2014-2017
UK/105/2014 Hodnotenie miery ekotoxicity a akumulácie nanočastíc TiO2 a ZnO v jačmeni (Hordeum vulgare) a kukurici (Zea mays) (Michal Hlodák), 2014
UK/129/2014 Sorpcia jódu na humínové kyseliny, oxidy a hydroxidy železa, mangánu a hliníka a jeho bioprístupnosť (Eva Duborská), 2014
UK/175/2014 Biominerály vytvorené aktívnym pôsobením mikroskopických vláknitých húb s mobilnými iónmi kovov (Barbora Milová), 2014
VEGA 1/0836/15 Interdisciplinárny výskum špeciácie, biosorpcie, biodostupnosti, bioakumulácie, biotransformácie a toxicity hliníka a iných chemických prvkov vstupujúcich do potravového reťazca v rámci pôdnych ekosystémov SR (Peter Matúš), 2015-2018
UK/172/2015 Štúdium biolúhovania antimónu z prírodných okrov z lokality Poproč izolátmi druhov Aspergillus a Penicillium (Barbora Milová), 2015
UK/244/2015 Štúdium sorpcie izotopov selénu na syntetické oxohydroxidy železa (Jana Dudová), 2015
UK/396/2015 Hodnotenie vplyvu geochemických faktorov na mobilitu jódu v pôdnom systéme (Eva Duborská), 2015
UK/132/2016 Hodnotenie mobility jódu vo vybraných pôdach Slovenska metódami analytickej geochémie (Eva Duborská), 2016
UK/139/2016 Stabilita nanočasticových minerálov vytvorených pôsobením biomolekúl (Martin Šebesta), 2016
UK/172/2016 Biotransformácia ortuti mikroskopickými vláknitými hubami (Katarína Boriová), 2016
VEGA 1/0164/17 Vplyv oxohydroxidov železa na mobilitu biogénnych a rizikových prvkov v pôde a potenciál ich vstupu do potravového reťazca (Marek Bujdoš), 2017-2020
VEGA 1/0153/17 Nové prístupy k tvorbe supramolekulových rozpúšťadiel s využitím princípov zelenej chémie - využiteľné na separáciu a prekoncentráciu nanočastíc kovov a iónov kovov (Ingrid Hagarová), 2017-2020
UK/84/2017 Mobilita nanočastíc ZnO v pôdach (Martin Šebesta), 2017
UK/115/2017 Biolúhovanie minerálnych fáz hliníka pôdnymi mikroskopickými hubami Aspergillus niger a Aspergillus clavatus s prihliadnutím na tvorbu sekundárnych biominerálov (Filip Polák), 2017
UK/122/2017 Štúdium biovolatilizácie a bioakumulácie jódu mikroskopickými vláknitými hubami (Eva Duborská), 2017
UK/327/2017 Analýza železa v biologických tkanivách pomocou Mössbauerovej spektrometrie s využitím izotopu 57Fe (Ivana Bonková), 2017
VEGA 1/0146/18 Vplyv mikrobiálnych extracelulárnych metabolitov a biotransformácií na mobilitu biogénnych prvkov Mn, Fe, Si a niektorých iných biologicky významných prvkov v prostredí (Martin Urík), 2018-2021
UK/112/2018 Vznik biogénnych minerálov Zn z nanočastíc ZnO v prítomnosti mikrobiálnych produktov vláknitých húb (Martin Šebesta), 2018
UK/120/2018 Vplyv organických metabolitov rodu Aspergillus na biozvetrávanie vybraných hlinitokremičitanov (Filip Polák), 2018
UK/143/2018 Hodnotenie retencie jódu v pôdach ako modelový systém správania sa 129I v pôdnom systéme (Michaela Matulová), 2018
UK/222/2018 Stanovenie minerálov železa v koróznych produktoch železných materiálov pomocou Mӧssbauerovej spektrometrie (Lukáš Pašteka), 2018
UK/441/2018 Charakterizácia železa v biologických tkanivách pomocou jadrovo-fyzikálnych metód (Ivana Bonková), 2018
APVV SK-KR-18-0003 Effects of microbial extracellular metabolites and biotransformation processes on mobility of manganese, iron and silicon from natural and synthetic solid phases (Martin Urík), 2018-2019

UK/23/2019 Sorpcia syntetických nanočastíc TiO2 a ZnO v pôdach (Martin Šebesta), 2019
UK/55/2019 Efekt toxicity mobilnej špécie hliníka na Aspergillus niger a jeho schopnosť produkovať organické kyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou (Filip Polák), 2019
UK/61/2019 Biolúhovanie syntetických fáz železa v prítomnosti vláknitých húb (Zuzana Goneková), 2019
UK/69/2019 Sorpcia špécií selénu na goethit ako modelový systém správania sa 79Se (Michaela Matulová), 2019
UK/104/2019 Vplyv extracelulárnych metabolitov huby Aspergillus niger na tvorbu biominerálov mangánu pri biolúhovaní jeho oxidov (Bence Farkas), 2019
UK/112/2019 Analýza biominerálov železa v tkanivách pomocou Mössbauerovej spektrometrie (Ivana Bonková), 2019

UK/210/2020, Identifikácia minerálov železa v povrchovo upravených ocelových materiálov metódou Mössbauerovej spektrometrie (Lukáš Pašteka), 2020

UK/224/2020 Sorpcia selénu a jódu na goethit ako modelový systém pre dlhožijúce rádionuklidy 79Se a 129I (Michaela Matulová), 2020

UK/226/2020 Sorpcia selénu a jódu na goethit a spoluzrážanie s oxihydroxidmi železa (Michaela Matulová), 2020

UK/360/2020 Vplyv oxidačného stupňa mangánu v jeho oxidoch na vznik oxalátov mangánu prostredníctvom metabolickej aktivity mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger (Bence Farkas), 2020

UK/361/2020 Štúdium vplyvu mangánu na vybraných zástupcov bežných pôdnych druhov mikroskopických vláknitých húb (Bence Farkas), 2020

UK/48/2021 Veľkostná frakcionácia zinku v pôdnom koloidnom extrakte rôznych pôdnych typov (Sindy Kurtinová), 2021

UK/166/2021 Bioextrakcia arzénu viazaného na oxidoch mangánu mikroskopickými vláknitými hubami (Bence Farkas), 2021

UK/85/2022 Bioextrakcia arzénu viazaného na oxidoch železa mikroskopickou vláknitou hubou Aspergillus niger (Bence Farkas), 2022

UK/161/2022 Oxidatívna biodeteriorácia nano minerálov železa mikroskopickými vláknitými hubami a jej vplyv na distribúciu železa v modelových systémoch (Silvia Vyhnáleková), 2022

Nadácia ESET, Mentoring žiadateľov o ERC grant (Martin Šebesta), 2023

UK/122/2023 Vplyv humínových látok na stabilizáciu a rozpúšťanie nanočastíc ZnO (Veronika Cyprichová), 2023