Ocenenia

Marek Bujdoš
Mimoriadna cena v súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 1999-2000, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou, 2000, Vysoké Tatry – Podbanské, M. Bujdoš, J. Kubová, V. Streško: Problems of Selenium Fractionation in Soils Rich in Organic Matter, Anal. Chim. Acta 408 (2000) 103-109

Jana Kubová
Čestné uznanie za významný prínos pre rozvoj laboratórií v rezorte geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2003, Bratislava

Peter Matúš
1. cena v súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2003-2004, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou, 2004, Bratislava, P. Matúš, J. Kubová, M. Bujdoš, V. Streško, J. Medveď: Chemical partitioning of aluminium in rocks, soils, and sediments acidified by mining activity, Anal. Bioanal. Chem. 379 (2004) 96-103

Ján Medveď
Prvé miesto v súťaži o najlepší poster, J. Medveď, M. Kališ, P. Matúš, M. Bujdoš, J. Kubová: Application of a modified BCR sequential extraction scheme for the ET AAS determination of thallium in soils, XVIIIth Slovak Spectroscopic Conference, October 15-18, 2006, Spišská Nová Ves

Ingrid Hagarová
1. cena v súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2005-2006, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou, 2006, Spišská Nová Ves, I. Hagarová, M. Žemberyová: Stanovenie selénu v krvnom sére detí metódou elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie, Chem. Listy 99 (2005) 34-39

Martin Urík
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu, M. Urík: Biosorpcia a volatilizácia arzénu vybranými termorezistentnými druhmi mikroskopických vlaknitých húb, PRIF UK, 2006, Bratislava

Pavol Littera
Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu, P. Littera: Adsorpcia arzénu z vodného prostredia biomasou mikroskopických vláknitých húb, PRIF UK, 2008, Bratislava

Martin Urík
Akademická pochvala rektora za publikačnú činnosť, 2008, Bratislava

Peter Matúš
Druhé miesto v súťaži o najlepší poster, P. Matúš, S. Čerňanský, M. Urík, J. Medveď, M. Bujdoš, Z. Kramarová, M. Kališ, I. Hagarová, J. Kubová, J. Ševc, P. Diviš, L. Brulík: Quantitative assessment of biosorption, bioaccumulation and biovolatilization of labile aluminium and thallium species by fungal biomass using atomic spectrometry, XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference, October 12-16, 2008, Častá-Papiernička

Lenka Šimková
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2010, L. Šimková, S. Čerňanský, M. Urík, A. Šimonovičová, P. Matúš: Imobilizácia hliníka biomasou mikroskopických húb – úvod do štúdia procesov jeho biosorpcie a bioakumulácie v životnom prostredí, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 28. apríl 2010, Bratislava

Jana Kubová
Pamätný list pri príležitosti 70. výročia Prírodovedeckej fakulty UK, 2010, Bratislava

Katarína Boriová
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2012, K. Boriová, S. Čerňanský, P. Matúš, M. Bujdoš, A. Šimonovičová: Biovolatilizácia a bioakumulácia rôznych prvkov mikroskopickou hubou Scopulariopsis brevicaulis, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 25. apríl 2012, Bratislava

Jana Kubová
Čestné členstvo v Spektroskopickej spoločnosti Jana Marka Marci, 2010, Litomyšl (ČR)

Jana Kubová
Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UK, 2011, Bratislava

Pavol Littera
Prednáška na výberovej konferencii doktorandov UK v Bratislave, P. Littera: Biosorpcia arzénu, selénu a antimónu, Spájame vedomosti, invenciu a vedu, 16. máj 2012, Bratislava

Katarína Boriová
Cena Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov, K. Boriová, S. Čerňanský, P. Matúš, M. Bujdoš, L. Čanecká, A. Šimonovičová: Kvantifikácia procesov bioakumulácie a biovolatilizácie rôznych chemických prvkov, Geochémia 2012, 6.-7. december 2012, Bratislava

Peter Matúš, Jana Kubová, Marek Bujdoš, Ingrid Hagarová, Martin Urík, Lucia Kořenková
Skupina 6 zamestnancov ULVG PRIF UK bola v roku 2012 vyhodnotená v projekte Identifikácia špičkových tímov a jednotlivcov na Univerzite Komenského (Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA) ako 1 z 13 tímov s nadpriemernými vedeckými výkonmi v rámci UK, viď http://www.arra.sk/spickove-vedecke-timy-jednotlivci-na-uk-2012.

Jana Kubová
Čestné členstvo v Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, 2012, Tatranská Lomnica

Marek Kolenčík
Diplom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za najlepšiu vedeckú prácu roku 2012 v súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore pôdoznalectva a ochrany pôdy, M. Kolenčík, S. Čerňanský, M. Urík, P. Littera, M. Molnárová, K. Gardošová, J. Štubňa, H. Vojtková: Solubilization of toxic metal mineral by the Aspergilllus niger strain and oxalic acid, Fresenius Environ. Bull. 21 (2012) 2289-2297

Ivana Pifková
Druhé miesto v súťaži o najlepší poster, I. Pifková, M. Urík., M. Bujdoš, M. Kolenčík, P. Matúš: The bioleaching of aluminium from the solid aluminium oxide by the filamentous fungus, The Tenth Anniversary Keele Meeting on Aluminium, 23rd-27th February 2013, Winchester, England

Marek Kolenčík
3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v odbore pôdoznalectva a orchany pôdy, M. Kolenčík, M. Urík, S. Čerňanský, M. Molnárová and P. Matúš: Leaching of zinc, cadmium, lead and copper from electronic scrap using organic acids and the Aspegillus niger strain, Fresenius Environ. Bull. 22 (2013) 3673-3679

Michal Hlodák
Cena za najlepšiu posterovú prezentáciu, M. Hlodák, M. Urík, P. Matúš, M. Bujdoš, I. Hagarová, K. Boriová: Study of bioaccumulation and ecotoxicological effects of mercury in Hordeum vulgare L. grown in mercury-contaminated soil under laboratory conditions, 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic

Marek Kolenčík
Diplom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za najlepšiu vedeckú prácu roku 2013 v súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore pôdoznalectva a ochrany pôdy, M. Kolenčík, M. Urík, S. Čerňanský, M. Molnárová and P. Matúš: Leaching of zinc, cadmium, lead and copper from electronic scrap using organic acids and the Aspegillus niger strain, Fresenius Environ. Bull. 22 (2013) 3673-3679

Eva Duborská
Cena Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov, E. Duborská, M. Urík, B. Milová, J. Kubová: Vplyv humínových kyselín, oxidov železa a jódu na rastlinnú biomasu, Geochémia 2013, 5.-6. december 2013, Bratislava

Marek Kolenčík
Diplom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za najlepšiu vedeckú prácu roku 2014 v súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore pôdoznalectva a ochrany pôdy, M. Kolenčík, M. Urík, M. Čaplovičová: Unexpected formation of Ag2SO4 microparticles from Ag2S nanoparticles synthesised using poplar leaf extract, Environ. Chem. Lett. 12 (2014) 551-556

Martin Urík
Danubius Young Scientist Award 2015 by the Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) and the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) with the intention to honor persons with extraordinary achievements in their scientific activity and output in relation to the Danube Region, 27th October 2015, Vienna, Austria (Ulm, Germany)

Martin Urík
Ďakovný list za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov udelený dekanom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pri príležitosti 75. výročia jej založenia, 28. október 2015, Bratislava

Eva Duborská
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2016, E. Duborská, M. Urík, M. Bujdoš, J. Kubová: Biovolatilizácia a bioakumulácia jódu vláknitými hubami v podmienkach laboratórnej kultivácie, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 27. apríl 2016, Bratislava

Katarína Boriová
Diplom pri príležitosti VIII. Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2016 v sekcii Ekológia a environmentalistika za príspevok K. Boriová, S. Čerňanský, P. Matúš, M. Bujdoš, A Šimonovičová: Interakcia mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis brevicaulis s Hg(II) v podmienkach laboratórnej kultivácie, 9. jún 2016, Bratislava

Eva Duborská
Diplom pri príležitosti VIII. Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2016 v sekcii Ekológia a environmentalistika za príspevok E. Duborská: Retencia jódu v pôde ako faktor jeho biodostupnosti pre rastliny, 9. jún 2016, Bratislava

Jana Kubová
Strieborná medaila Univerzity Komenského, 2016, Bratislava

Jana Kubová
Medaila Jana Marka Marci z Kronlandu, 2016, Liptovský Ján

Ján Medveď
Čestné členstvo v Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, 2016, Liptovský Ján

Martin Šebesta
Prize for the best student lecture presentation, M. Šebesta, M. Urík, M. Kolenčík, P. Matúš, G. Kratošová, I. Vávra, A. Vojtko, E. Majková: Characterizing ZnO nanoparticles and their interaction with humic acids, XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference, 16-20 October 2016, Liptovský Ján

Martin Urík
1. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2015-2016, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 5 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení mobility potenciálne rizikových prvkov v prítomnosti biologických fáz a prírodných a syntetických materiálov na báze hliníka, železa a mangánu, 19. 10. 2016, Liptovský Ján

Katarína Boriová
2. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2015-2016, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri štúdiu biolúhovania, biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie bizmutu a hliníka mikrobiálnou biomasou, 19. 10. 2016, Liptovský Ján

Michal Hlodák
3. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2015-2016, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri štúdiu mobility a frakcionácie ortuti v pôdach, 19. 10. 2016, Liptovský Ján

Eva Duborská
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2017, E. Duborská, M. Bujdoš, M. Urík: Frakcionácia jódu vo vybraných pôdach Slovenska využitím metódy sekvenčnej extrakcie, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 26. apríl 2017, Bratislava

Martin Urík
Medaila Prírodovedeckej fakulty UK za excelentné výsledky mladých vedeckých pracovníkov, 28. apríl 2017, Bratislava

Martin Urík
Cena za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, 9. 11. 2017, Bratislava, http://vedanadosah.cvtisr.sk/martin-urik-ziskal-ocenenie-osobnost-vedy-a-techniky-do-35-rokov

Michaela Matulová
Cena za najlepší populárno-vzdelávací plagát v súťaži Simplicitne o jadre, Slovenská nukleárna spoločnosť, 17. 11. 2017, Bratislava, https://www.nuclear.sk/vysledky-sutaze-simplicitne-o-jadre/

Michaela Matulová
Diplom za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách ŠVK PriF UK 2018, M. Matulová, M. Bujdoš, M. Šebesta: Sorpcia selénu(IV) a (VI) na syntetický goethit, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 25. apríl 2018, Bratislava

Martin Šebesta
First place award in the GLOBSEC City Challenge 2018 for essay "IT and solar energy meet urban agriculture – A hybrid solar, server, urban farm", 17th May 2018, Bratislava, https://www.globsec.org/news/globsec-city-challenge-2018-winner/

Filip Polák
Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za rok 2018 v kategórii Vedy o Zemi: F. Polák, M. Urík, M. Bujdoš, P. Uhlík, P. Matúš: Aluminium mobilization from natural mineral phases by Aspergillus strains’ acidic exometabolites, J. Inorg. Biochem. 181 (2018) 162-168, 22. jún 2018, Bratislava

Eva Duborská
1. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2017-2018, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení sorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a toxicity jódu v systéme pôda - mikrobiota - rastlina, 03. 12. 2018, Bratislava

Filip Polák
2. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2017-2018, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení vplyvu mikrobiálnych chelatačných metabolitov na mobilitu hliníka v životnom prostredí, 03. 12. 2018, Bratislava

Martin Šebesta
2. cena v Súťaži vedeckých prác mladých spektroskopikov za roky 2017-2018, udelená Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení sorpcie ibuprofénu v pôde a správania sa nanočasticového TiO2 a ZnO v životnom prostredí, 03. 12. 2018, Bratislava

Martin Šebesta
Cena akademika Bohuslava Cambela za najlepšiu prednášku mladých vedeckých pracovníkov, M. Šebesta, M. Urík, M. Bujdoš, L. Kořenková, M. Kolenčík, K. Hyunjung, P. Matúš: Sekvenčná extrakcia zinku z pôd kontaminovaných roztokom ZnSO4, nanočasticami a mikročasticami ZnO, Geochémia 2018, 5.-6. december 2018, Bratislava

Ivana Bonková
Diplom prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách ŠVK PriF UK 2019, I. Bonková, M. Bujdoš, M. Miglierini: Charakterizácia nanokryštalických komplexov železa pomocou Mössbauerovej spektrometrie, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 09. apríl 2019, Bratislava

Martin Šebesta
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2019, M. Šebesta, M. Urík, M. Bujdoš, M. Kolenčík, H. Kim, P. Matúš: Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach, Študentská vedecká konferencia PRIF UK, 09. apríl 2019, Bratislava

Michaela Matulová
Cena prof. RNDr. Jána Chrapana, DrSc. za 1. miesto za najlepšiu prácu v súťaži pre študentov III. stupňa vysokoškolského vzdelávania prezentovanú na medzinárodnej konferencii XX. Štiavnické dni, 03. október 2019, Banská Štiavnica

Filip Polák
Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za rok 2020 v kategórii Vedy o Zemi: M. Urík, F. Polák, M. Bujdoš, M. B. Miglierini, B. Milová-Žiaková, B. Farkas, Z. Goneková, H. Vojtková, P. Matúš: Antimony leaching from antimony-bearing ferric oxyhydroxides by filamentous fungi and biotransformation of ferric substrate, Sci. Total Environ. 664 (2019) 683-689, 19. jún 2020, Bratislava

Sindy Kurtinová
Cena akademika Bohuslava Cambela za najlepšiu prednášku mladých vedeckých pracovníkov, S. Kurtinová, J. Macek, H. Horváthová, R. Tóth: Účinnosť chemickej oxidácie a chemickej redukcie pri odstraňovaní ClU z natívnych vzoriek podzemných vôd, Geochémia 2020, 3. december 2020, Bratislava

Sindy Kurtinová
Diplom dekana PriF UK za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii ŠVK PriF UK 2021, S. Kurtinová: Distribúcia nanočastíc ZnO v rôznych veľkostných frakciách koloidov extrahovaných z poľnohospodárskej pôdy, Študentská vedecká konferencia PriF UK, 21. apríl 2021, Bratislava

Bence Farkas
Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia za rok 2022 v kategórii Aplikované prírodovedné disciplíny; M. Urík, B. Farkas, M.B. Miglierini, M. Bujdoš, Z. Mitróová, H. Kim, P. Matúš: Risk assessment of fungal impact on mobilization of toxic elements from mine drainage ochres, J. Hazard. Mat. 409 (2021) 124938, 24. jún 2022, Bratislava

Veronika Cyprichová
Cena Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov, V. Cyprichová: Mobilita a distribúcia fosforu v pôdnych koloidoch s pridaním nanočastíc ZnO, Geochémia 2023, 26.-28. apríl 2023, Stará Lesná

Martin Šebesta
Cena za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, za prínos vo výskume environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti využitia v poľnohospodárstve,10. 11. 2023, Bratislava, https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-techniku-6