Medzinárodná spolupráca

V rámci medzinárodnej spolupráce má ULVG PRIF UK dobré kontakty s pracoviskami na viacerých univerzitách a ústavoch v Českej republike (Masarykova univerzita v Brne, VUT v Brne, Mendelova univerzita v Brne, Ústav analytické chemie AV ČR v Brne a Prahe, Karlova univerzita v Prahe, VŠCHT v Prahe, Česká pôdohospodárska univerzita v Prahe, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne), ďalších európskych krajinách (University of Warsaw, Eötvös Loránd University Budapest, Austrian Agency for Health and Food Safety and Federal Office for Food Safety Vienna, University of Ljubljana, ETH Zurich, Research Institute for Analytical Instrumentation Cluj-Napoca) a vo svete (Chonbuk National University, Korea).

Pracovníci ULVG PRIF UK sa cca 20 rokov úspešne angažujú vo výkonných štruktúrach Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, člena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, a s tým súvisí aj úspešné organizovanie medzinárodných vedeckých sympózií, napr. v poslednom období XVIIIth Slovak Spectroscopic Conference 2006, XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference 2008 a XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference 2012, spojená s prestížnym European Symposium on Atomic Spectrometry 2012.