História a súčasnosť pracoviska

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (ULVG PRIF UK) má bohatú históriu, vznikol v roku 1957 ako súčasť Vedecko-výskumného ústavu geologicko-geografického na Fakulte geologicko-geografických vied Slovenskej univerzity (v rokoch 1939-1954 bola Univerzita Komenského premenovaná na Slovenskú univerzitu), v roku 1959 prešiel v pôvodnej podobe pod PRIF UK, v roku 1967 sa transformoval na Geologický ústav UK a v roku 1971 na GU PRIF UK. V tejto podobe funguje s krátkou prestávkou (v rokoch 1982-1987 opäť ako GU UK) doteraz.  Z pôvodných 4 oddelení a 12 laboratórií GU PRIF UK (stav z rokov 1970-1971) pracovalo do roku 2011 Oddelenie spektrochemickej analýzy geologických materiálov a Oddelenie experimentálnej geochémie a mineralógie. V roku 2012 bolo pracovisko premenované na ULVG PRIF UK.

Na čele pracoviska od jeho vzniku stáli 8 riaditelia:

Meno a priezvisko

Roky

prof. RNDr. Dimitrij Andrusov, DrSc.

1957-1958

prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc.

1959-1964

prof. Ing. Miloslav Böhmer, CSc.

1964-1973

prof. Ing. Ján Babčan, DrSc.

1973-1981

prof. Ing. František Čech, DrSc.

1981-1989

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

1990-1992

Ing. Vladimír Streško, PhD.

1993-2001

doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

2002-2010

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

2010-

 

Ďalší bývalí vedeckí pracovníci ústavu:

Meno a priezvisko

Ing. Adriana Čelková Shearman, CSc.

Ing. Marián Ďurík, PhD.

RNDr. Helena Gerthofferová, CSc.

Mgr. Miloš Gregor, PhD.

RNDr. Silvester Iró, PhD.

doc. RNDr. Jana Kubová, PhD.

Mgr. Ľubica Lukianenko, PhD.

Ing. Eduard Martiny, CSc.

RNDr. Ján Medveď, PhD.

Mgr. Petra Mikušová, PhD.

prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.

Ing. Jozefína Polakovičová, CSc.

doc. RNDr. Ján Turan, CSc.

RNDr. Eva Šamajová, CSc.

RNDr. Jaroslav Ševc, PhD.

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.


Detailnejšie informácie o histórii GU PRIF UK z pera jeho súčasných a bývalých pracovníkov:

Bohuslav Cambel:

O histórii založenia a rozvoja Geologického ústavu PRIF UK

Miloslav Böhmer:

Niekoľko spomienok na nedávnu minulosť Geologického ústavu PRIFUK

Vladimír Streško:

Geologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK – história a súčasná organizačná štruktúra

Ján Babčan:

Geologický ústav UK v sedemdesiatych rokoch

František Čech:

Geologický ústav UK v osemdesiatych rokoch

Vladimír Streško:

Vedecko výskumná činnosť Geologického ústavu PRIF UK a predpokladané smery jej ďalšieho vývoja

Ján Medveď:

Vývoj metód atómovej spektrochémie geologických materiálov na Geologických ústavoch PRIF UK a SAV

Vladimír Streško a Lídia Turanová:

História Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave