Charakteristika pracoviska

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (ULVG PRIF UK) je interdisciplinárne vedecké pracovisko, zamerané na metodický vývoj a aplikáciu vybraných experimentálnych metód v oblasti fyzikálnej, chemickej a mikrobiologickej charakterizácie geologických a iných materiálov (horniny, minerály, sedimenty, pôdy, vody, biota, prachové častice atď.).

Na tento účel pracovisko využíva o.i. laboratórne metódy atómovej absorpčnej (AAS), optickej emisnej (ICP OES) a hmotnostnej (ICP MS) spektrometrie, ktoré umožňujú stanovenie hlavných, vedľajších, stopových a ultrastopových anorganických zložiek a ich prírodných izotopov v tuhých a kvapalných vzorkách. Rovnako sa zaoberá metódami rozkladu tuhých vzoriek, separačno-prekoncentračnými postupmi, špeciačnou analýzou a frakcionáciou chemických prvkov a problematikou ich špeciácie, mobility, biodostupnosti a toxicity v prírodných materiáloch. V súčasnosti sa venuje aj štúdiu niektorých biogeochemických procesov (interakcie (polo)kovov s organickými látkami, biolúženie, biomineralizácia, biokryštalizácia, bioakumulácia, biosorpcia a biovolatilizácia chemických prvkov s využitím mikroskopických húb a rastlín).

Konkrétna náplň vedeckovýskumnej činnosti ULVG PRIF UK vyplýva z jeho vlastných grantových projektov a z úloh riešených na geologickej, resp. iných sekciách PRIF UK, a iných pracoviskách na Slovensku i v zahraničí. Naviac, pracovisko poskytuje možnosť spektrochemickej analýzy rozličných vzoriek, rôzne expertízy a konzultácie.

Pre poslucháčov viacerých študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia (Bc. a Mgr.) na geologickej, environmentálnej, biologickej a geografickej sekcii PRIF UK pracovisko zabezpečuje výuku nasledovných predmetov:

 • Metódy laboratórneho výskumu prírodných materiálov
 • Analytické metódy v geológii
 • Environmentálna analytická geochémia
 • Vybrané kapitoly z environmentálnej analytickej geochémie
 • Analytická geochémia
 • Špeciácia prvkov v prírodných materiáloch
 • Moderné analytické metódy v hydrogeochémii
 • Ekológia prírodných látok
 • Ekológia prírodných organických látok
 • Základy laboratórnej geológie
 • Biochemické procesy v pôdach a sedimentoch
 • Moderné metódy experimentálneho výskumu geologických materiálov
 • Úvod do environmentálnej anorganickej chémie
 • Prírodné organické látky
 • Krajina a biodiverzita
 • Biologické úpravnícke metódy v geológii
 • Fyzikálno-chemická charakterizácia biologických a geologických materiálov
 • Základy analytickej geochémie
 • Geomikrobiológia
 • Rádiochemická analýza
 • Zelená univerzita 1, 2
 • Biogeochemické procesy v pôdach a sedimentoch
 • Nanočastice v životnom prostredí
 • Soft-skills: Vedecká gramotnosť a komunikácia v prírodných vedách

Niektorí pracovníci ústavu pôsobia tiež ako školitelia v treťom (PhD.) stupni štúdia v študijných programoch Environmentálna geochémia a Jadrová chémia:

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.

Mgr. Sindy Kurtinová: Štúdium mobility koloidných frakcií rizikových prvkov v prírodných matriciach (Environmentálna geochémia)

RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

Lenka Urbánová: Sorpčné interakcie vybraných nuklidov s povrchmi kompozitných materiálov na báze prírodnín (Jadrová chémia)

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Mgr. Lukáš Pašteka: Štúdium chemizmu korózie pomocou izotopu Fe57 (Jadrová chémia)

Mgr. Zuzana Goneková: Využitie izotopu Fe57 a spektrometrických metód pri výskume foriem a distribúcie železa v prírodných vzorkách (Jadrová chémia)

Mgr. Veronika Durdyová: Vplyv (bio)korózie na distribúciu minerálnych fáz železa vo vybraných systémoch pomocou Mössbauerovej spektrometrie (Jadrová chémia)

Mgr. Silvia Vyhnáleková: Využitie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu chemických foriem železa v biologických a environmentálnych vzorkách (Jadrová chémia)

doc. RNDr. Martin Urík, PhD.

 

Mgr. Martin Šebesta, PhD.

Ing. Veronika Cyprichová: Hodnotenie bioprístupnosti a mobility vybraných esenciálnych prvkov v pôdach (Environmentálna geochémia)

 

Absolventi doktorandského štúdia na ULVG PRIF UK

Mgr. Marcel Adam, PhD.

Mgr. Lenka Birčáková, PhD.

Mgr. Ivana Bonková, PhD.

Mgr. Katarína Boriová, PhD.

RNDr. Marek Bujdoš, PhD.

Mgr. Lucia Čanecká, PhD.

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Mgr. Eva Duborská, PhD.

Mgr. Bence Farkas, PhD.

Mgr. Katarína Gardošová, PhD.

Mgr. Miloš Gregor, PhD.

Mgr. Michal Hlodák, PhD.

RNDr. Silvester Iró, PhD.

Mgr. Milan Kališ, PhD.

Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Mgr. Pavol Littera, PhD.

Mgr. Ľubica Lukianenko, PhD.

Mgr. Michaela Matulová, PhD.

RNDr. Peter Matúš, PhD.

Mgr. Filip Polák, PhD.

Mgr. Martin Šebesta, PhD.

PaeDr. Ján Štubňa, PhD.

RNDr. Martin Urík, PhD.