Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PETROS 2019

 

1. cirkulár

Bratislava – 29.-30. máj, 2019

 

Organizátor:

Slovenská mineralogická spoločnosť

 

Miesto konania:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1 313

 


Garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

RNDr. Branislav Žec, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

RNDr. Igor Broska, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica

Prof. RNDr. Pavel Uher, PhD., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

 

Organizačný tím:

RNDr. Jana Fridrichová, PhD. (jana.fridrichovauniba.sk)

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (marian.putisuniba.sk)

Doc. Peter Bačík, PhD. (peter.bacikuniba.sk)

Doc. Martin Ondrejka, PhD. (martin.ondrejkauniba.sk)

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdinuniba.sk)

RNDr. Peter Ružička, PhD. (peter.ruzickauniba.sk)

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (katarina.sarinovauniba.sk)

Mgr. Ondrej Nemec, PhD. (nemec15uniba.sk)


Konferenčné poplatky (podľa položiek v Registračnom formulári):
Konferenčný poplatok: 50 Є (pravidelný), alebo 25 Є (študenti, resp. doktorandi) Doplňujúce možnosti (konzultovať s organizátorom):
Konferenčná exkurzia do tatrika Malých Karpát (30.5.): 30 Є
Pokonferenčná exkurzia do veporika, gemerika a meliatika Západných Karpát (31.5.-2.6.): 200 Є
Obidve exkurzie sú určené hlavne pre zahraničných účastníkov, s obmedzeným počtom ca. 15 osôb

 

Platbu realizovať do 30.4. 2019 (s vyznačením položiek platby v Registračnom formulári) na účet SMS:

Banka: Tatra banka, a.s.

Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť

Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa platba uskutočnila.

 

Zaslanie Registračných formulárov spolu s abstraktom alebo príspevkom:

do 10. 4. 2019

na adresujana.fridrichovauniba.sk (marian.putisuniba.sk)

 

 • Konferenčný zborník (s ISBN) dostane každý účastník konferencie.
 • Doprava k Prírodovedeckej fakulte UK: električky č. 4, 5, 6, 9 – smer Karlova Ves alebo smer Dúbravka – zastávka Botanická ul., alebo autobus č. 29 – smer Devín a autobus č. 32 – smer Dlhé Diely.
 • Ubytovanie si účastníci rezervujú samostatne. Odporučený hotel Družba je blízko PriF UK (30 Eur/1 osoba/noc). Platba v hoteli, www.hoteldruzba.sk
 • Možnosti na obedňajšiu prestávku: PriF UK, Družba, reštaurácie v blízkom okolí.
 • Aktuálne informácie o konferencii vrátane vzorov pre abstrakty a príspevky budú aj na adrese: https://fns.uniba.sk/kmp/   v sekcii vedecké konferencie
 • Kontakt pre ďalšie informácie: Jana Fridrichová (tel.: +421-2-60296 294; e-mail: jana.fridrichovauniba.sk; Marián Putiš (tel.: +421-2-60296 609; mobil: 0918-596832; e-mail: marian.putisuniba.sk)

 

Hlavnou témou 9. mineralogicko-petrologickej konferencie Petros budú „Riftogénne procesy kontinentálnej a oceánskej kôry“.

 

 • Privítame prednášky a postery aj na ďalšie aktuálne témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronológie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mineralógie a petrológie.
 • Konferenčným jazykom bude angličtina; slovenčina a čeština výnimočne pre študentov (požadujeme aspoň textový popis obrázkov a tabuliek v ppt prezentácii aj na posteroch v angličtine).
 • Konferenčný zborník recenzovaných príspevkov v angličtine, slovenčine alebo češtine bude obsahovať buď krátke texty formou 1-stranového abstraktu, alebo štrukturovaného 2-4-stranového príspevku vrátane obrázkov (v prípade potreby aj vo farbe).
 • Vybrané príspevky môžu byť odporučené na publikovanie v časopise Geologica Carpathica, Acta Geologica Slovaca a Mineralia Slovaca.
 • Rozmer posterov: 90 cm x 90 cm.

 

2. cirkulár bude rozposlaný 10.5. 2019 aj s programom konferencie


Conference schedule

 

May 29, Wednesday, 8:00-8:45 a.m. Registration of participants, 8:45-9:00 Conference opening and welcome, 9:00-18:00 Oral and poster presentations, with coffee breaks and a lunch break; 18:00 Free discussion party.

 

May 30, Thursday, 8:30-11:30 Morning session, and Conference closing; 13:00 Departure from Družba hotel parking place to Afternoon excursion to Malé Karpaty Mts. near Bratislava: Palaeotethys Middle to Late Devonian N-MORB and black shales bearing ophiolite complex intruded by Early Carboniferous I-type tonalites; Variscan vs. Alpine structures; return to Bratislava at ca. 19:00 (excursion mainly for colleagues from abroad; ca. 30 Eur/person, with a wine stop); Guides: M. Putiš, P. Uher (Comenius Uni.)

  

Post-conference Field trip (preferably for colleagues from abroad): transportation costs 100.-Eur/person; limited number of participants (15).
Guides: M. Putiš, (Comenius Uni.), I. Broska (Eart. Sci. Inst. of Slov. Acad. of Sci.), Z. Németh (State Geol. Institute of D.Š.)

 
May 31, Friday, 8:00 a.m., Departure from Bratislava Družba hotel parking place to Brezno and Upper Hron River Valley (ca. 300 km)
Middle Slovakia, W. Carpathian Vepor Mts., near Filipovo, Beňuš, Závadka n./H. villages): Neoproterozoic gneisses; Prototethys active margin Cambrian-Ordovician complex (Variscan layered amphibolites to eclogites, orthogneisses, peridotites); Permian micro-granites, trachytes and calc-alkaline volcanics; Apine tectono-metamorphic overprint; Hotel Heľpa in Heľpa village (supper, accommodation and breakfast) 50 Eur.
 
June 1, Saturday, 8:00 a.m., Departure from Heľpa to Dobšiná town – Hnilec-Šajby – Gemerská Poloma – Betliar (ca. 100 km)
East Slovakia, Gemer Mts., Dobšiná town, Dobšiná quarry: Neotethys Meliatic mélange complex with E-MORB blueschists, perovskite+andradite-bearing serpentinized and rodingitized harzburgites, marbles in Upper Jurassic flysch; Hnilec village - Šajby: Ordovician E-MORB basic volcanics (meta-gabbro porphyrites, meta-pillows, mylonites, mélange) in Variscan structure; Betliar village: Permian tourmaline-bearing granite porphyry near village; Pension near Betliar castle (supper, accommodation and breakfast) 50 Eur.
 
June 2, Sunday, 8:00 a.m., Departure from Betliar to Spišská Nová Ves – Jaklovce – Vyšný Klátov near Košice town (ca. 80 km); Early afternoon departure from Košice to Bratislava/Vienna (ca. 450/500 km)
East Slovakia, Jaklovce village: Neotethys mid-Triassic N-MORB and radiolarites, pillow facies breccias; Vyšný Klátov quarry near Košice: Palaeotethys Early to Middle Devonian N-MORB-type layered gabbro-amphibolites associated with serpentinites, Amp-Bt-Pl-Qz metaclastics (gneisses) and talc schists in Variscan structure.
 

 

1. cirkulár konferencie a vzory príspevkov na stiahnutie:

Registračný formulár

Registration Form (ENG)

 

1. cirkulár

1st Circular (ENG)

 

Vzor príspevku (abstrakt)

Template - abstract (ENG)

Vzor príspevku (štrukturovaný abstrakt)

Template - Extended abstract (ENG)