PETROS 2017

Katedra mineralógie a petrológie - Prírodovedecká fakulta UK a Slovenská mineralogická spoločnosť

organizujú konferenciu 

 

Petros 2017

Bratislava – 25.(-26.) máj 2017

Miesto:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Mlynská dolina

Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1 313

 

PROGRAM KONFERENCIE


Čestné predsedníctvo: 

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

RNDr. Igor Broska, DrSc.

RNDr. Branislav Žec, CSc.

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

 

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

RNDr. Igor Broska, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

RNDr. Marian Janák, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

RNDr. Igor Petrík, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica

RNDr. Ľubomír Hraško, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 

Organizačný výbor:

RNDr. Jana Fridrichová, PhD. (fridrichova.jana2@gmail.com)

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@gmail.com)

Doc. Peter Bačík, PhD. (bacikp@fns.uniba.sk)

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk)

Doc. Martin Ondrejka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk)

RNDr. Peter Ružička, PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk)

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (sarinova@fns.uniba.sk)


Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok (režijné náklady): 30,- Є; študenti a doktorandi 15,- Є je potrebné uhradiť do konca apríla 2017 na účet SMS: Banka: Tatra banka, a.s.

Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť

Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314

Platba zo zahraničia: BIC (SWIFT): TATRSKBX

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa platba uskutočnila.  

Účastníci organizátora z PriFUK v Bratislave neplatia účastnícky poplatok.  

 

  • Platba po termíne prevodom, resp. v deň konania konferencie pri registrácii platbou v hotovosti: 40 Є, resp. 20 Є (študenti, vrátane doktorandov).
  • Účastníci, ktorí nestihnú potvrdenie o zaplatení formou bankového prevodu poslať vopred na adresu organizátora, sa ním
  • Konferenčný zborník dostane každý účastník konferencie.
  • Doprava k Prírodovedeckej fakulte UK: električky č. 4, 5, 6, 9 – smer Karlova Ves alebo smer Dúbravka – zastávka Botanická ul., alebo autobus č. 28, 29 – smer Devín a autobus č. 32 – smer Dlhé Diely.
  • Ubytovanie si účastníci rezervujú samostatne. Odporučený hotel Družba je blízko PriF UK. Platba v hoteli, www.hoteldruzba.sk
  • Možnosti na obedňajšiu prestávku: PriF UK, Družba, reštaurácie v blízkom okolí.
  • Kontakt pre ďalšie informácie: RNDr. Jana Fridrichová, PhD., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, tel.: (+421 2) 60296 294; e-mail: (fridrichova.jana2@gmail.com), resp. ďalší členovia organizačného výboru.

 

Hlavnou témou 8. dvojročníka mineralogicko-petrologickej konferencie Petros bude „Príspevok mineralógie a petrológie k poznaniu geodynamiky litosféry“ s pozvanými prednáškami.

Privítame prednášky a postery aj na ďalšie aktuálne témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronológie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mineralógie a petrológie.

Konferenčným jazykom bude slovenčina, čeština a angličtina (požadujeme textový popis obrázkov a tabuliek v ppt prezentácii aj na posteroch v angličtine).

Konferenčný zborník recenzovaných príspevkov v slovenčine, češtine alebo angličtine bude obsahovať buď krátke texty formou 1-stranového abstraktu, alebo štrukturovaného 2-4-stranového príspevku vrátane obrázkov (v prípade potreby aj vo farbe).

Vybrané príspevky môžu byť odporučené na publikovanie v časopise Geologica Carpathica, Bull. mineral-petrolog. Odd. Nár. Muz., Acta Geologica Slovaca a Mineralia Slovaca.

Rozmer posterov: 90 cm x 90 cm.

Prihlasovanie príspevkov na prihlasovacom formulári (čím skôr) a poslanie textových príspevkov do recenzovaného Zborníka (s ISBN), do 31.3. 2017 na adresu: fridrichova.jana2@gmail.com, (prípadne putis@fns.uniba.sk)

Prihlasovanie účastníkov konferencie s prezentáciou: do 31.3. 2017

Prihlasovanie účastníkov bez prezentácie: do 30.4. 2017 (resp. pri registrácii).

2. cirkulár bude rozposlaný do 10.5. 2017 aj s programom konferencie.


1. cirkulár konferencie a vzory príspevkov na stiahnutie:

1. cirkulár

Prihlasovací formulár

Vzor príspevku - abstrakt

Vzor príspevku - štrukturovaný abstrakt

Template - abstract (ENG)

Template - Extended abstract (ENG)

Program konferencie