Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učebnice

Publikované vysokoškolské učebnice a učebné texty

Geofluids - Development in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes
Hurai, V., Huraiová, M., Slobodník, M., Thomas R.
ELSEVIER, Amsterdam, 2015, ISBN: 978-0-12-803241-1

Izotopová geológia I.
Hurai, V., Huraiová, M.
Univerzita Komenského, Bratislava, 2016, ISBN: 978-80-223-3722-9

Petrológia magmatických hornín
Huraiová, M., Ondrejka, M.
Univerzita Komenského, Bratislava, 2016, ISBN: 978-80-223-3723-6

Procesy na zemskom povrchu
Šarinová K., Univerzita Komenského, Bratislava, 2016, ISBN 978-80-223-4066-3

Odkaz na stiahnutie

Minerály Slovenska
Ďuďa R., Ozdín D.
Granit, Praha, 2012, ISBN: 978-80-729-6086-6

Zirkón – dôležitý indikátor endogénnych geologických procesov
Ondrejka, M.
Omega Info, Bratislava, 2010, ISBN: 978-80-89337-05-7

Horninotvorné minerály pod mikroskopom
Dyda, M.
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-223-2370-3

Lukáč, R., 1968: Všeobecná mineralógia I. Kryštalografia. SPN, Bratislava. 

Šímová, M., 1975: Kvantitatívna analýza v petrografickej mikroskopii. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.   

Hovorka, D., Suk, M., 1981 (1 vyd.), 1985 (2 vyd.): Geochémia a genéza eruptívnych a metamorfovaných hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Krist, E., 1986: Petrografia. SPN Bratislava.

Krist E., Krivý, M., 1984: Petrológia. Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, SNTL, Praha. 

Hovorka, D. Suk, M., 1988: Geochemie geologických procesů. Univerzita J. E. Purkyně, Brno.

Putiš, M., 1993: Petrotektonika. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Hovorka, D., 1994: Minerály hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.

Gregerová, M., Hovorka, D., Suk, M., 1995: Geochemie geologických procesů v litosféře: II. Metody a interpretace. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno.

Dyda, M., 1995: Geotermobarometria. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Dyda, M., 1996: Introduction to geothermobarometry in metamorphic rocks: Basic principles and restrictions. Universide de Sao Paulo. 

Fejdi, P., Bobro, M, 1996: Mineralógia pre environmentalistov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Fejdi, P., 1997: Všeobecná mineralógia: Štruktúrna kryštalografia a základy kryštalochémie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Hovorka, D., 1999: Petrografia pre negeologické kombinácie štúdia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Dávidová, Š., 1989, 1993, 1996, 1999: Základy mineralógie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Dávidová, Š., 1998: Fyzikálne vlastnosti minerálov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava.  

Fejdi, P., 2000: Všeobecná mineralógia: Morfologická kryštalografia. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Vozárová, A., 2000 (1 vyd.) 2009 (2 vyd.): Petrografia sedimentárnych hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Huraiová, M., Hurai, V., Slobodník, M., 2002: Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. 

Fejdi, P., 2004: Kryštalochémia horninotvorných minerálov. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Putiš, M., 2004: Petrografia metamorfovaných hornín. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava. 

Červeň, I., Dobročka, E., Fejdi, P., 2007: Kryštalografické rovinné grupy: Animácie, prezentácie, teória. Česká a slovenská kryštalografická spoločnosť, Bratislava.

Klein, C., 2006 (slov. preklad Juraj Majzlan): Mineralógia. OIKOS-LUMON, Bratislava.