Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Riešené projekty od roku 2000 do súčasnosti

Projekty vedeckej grantovej agentúry MŠ SR (VEGA):

 

VEGA 1/1029/10 Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska

Opis projektu: Štúdium megakryštálov v alkalických bazaltoch poskytlo doplňujúce údaje o stavbe a veku litosféry na južnom Slovensku. Objasnila sa genéza megakryštálov živcov pomocou stopových prvkov a inklúzií tavenín. Spresnil sa vek niektorých vulkanických formácií na južnom Slovensku.

Obdobie realizácie projektu: 2010-2011 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Huraiová

 

VEGA 1/0287/08 Drahé kamene Slovenska – mineralógia a gemológia

Opis projektu: Na základe moderných analytických metód používaných v mineralógii boli identifikované vlastnosti minerálov s potenciálom využitia v gemológii. Realizovaný bol podrobný mineralogický výskum korundu (zafír) z Hajnáčky. Študované boli opály a variety kremeňa z hľadiska vplyvu minerálneho a chemického zloženia a optických vlastností na praktické gemologické využitie.

Obdobie realizácie projektu: 2008-2010 

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ozdín

 

VEGA 2/0072/08 Tektonická interpretácia Interníd Západných Karpát na základe projektu CELEBRATION 2000 – seizmické a gravimetrické transekty

Opis projektu: Interpretácia tektonickej stavby vnútorných Západných Karpát – gemerikum, meliatikum a vyšších bezkoreňových príkrovov na základe geofyzikálnych transektov (projekt CELEBRATION).

Obdobie realizácie projektu: 2008-2010 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

VEGA 1/4040/07 Metakarbonáty stykovej zóny gemerika a veporika: metamorfný a petroštruktúrny vývoj a fyzikálne vlastnosti 

Opis projektu: Riešenie projektu prinieslo nové geotermobarometrické údaje z komplexu mramorov mezozoickej obalovej série južného veporika v kombinácii s informáciami o chemickom a izotopovom zložení metakarbonátových komplexov. 

Obdobie realizácie projektu: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

VEGA 1/4048/07 P-T-X podmienky vzniku a vek hydrotermálnych antimónových mineralizácií tatrika Západných Karpát.

Opis projektu: Použili sa najmodernejšie metódy výskumu fluidných inklúzií v rudných mineráloch v IČ svetle, izotopový výskum a datovanie. Spresnili sa podmienky vzniku Sb mineralizácie.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

 

VEGA 1/4038/07 Fylonitovo-ultrakataklazitové zóny ako indikátor vrchnokôrového tektonotermálno-fluidného režimu a paleoseizmicity v tatroveporiku Západných Karpát a austroalpiniku masívu Kreuzeck Východných Álp

Opis projektu: Fylonitovo-ultrakataklazitové zóny sú typickým prejavom tektonotermálnej reaktivácie vrchnej časti kôry. Zistili sa p-T podmienky ich vývoja a ich vek sa datoval izotopovými metódami.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2009 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

VEGA 1/3071/06 Petrografická charakteristika fluviálnych, limnických, eolických a reziduálnych klastických sedimentov pliopleistocénu - zdrojové oblasti, spôsob transportu a klimatické podmienky vzniku

Obdobie realizácie projektu: 2006-2008

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Šarinová

 

VEGA 1/2028/05 Koncentrácia a pozícia ľahkých prvkov (F, O, Cl) v štruktúrach nesilikátových minerálov.

Opis projektu: Projekt sa zaoberal vystupovaním ľahkých prvkov najmä v sulfosoliach a v oxidických zlúčeninách s kovmi. Projekt priniesol množstvo exaktných údajov a výsledkov. Opísané boli doteraz neznáme štruktúry, nové substitúcie v mineráloch, nový minerál a množstvo ďalších kryštalochemických údajov.

Obdobie realizácie projektu: 2005-2007 

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ozdín

 

VEGA 1/1036/04 Tektonosedimentárny vývoj mladopalozoických bazénov Západných Karpát

Opis projektu: Interpretácia vývoja variskej kolíznej etapy na základe litofaciálnej a petrofaciálnej analýzy karbónsko-permských sedimentov. Metódou 40Ar/39Ar datovania klastickej svetlej sľudy sa dajú datovať veky chladnutia kolíznej sutúry.

Obdobie realizácie projektu: 2004-2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

VEGA 1/1029/04 Taveniny a fluidá spodnej kôry a vrchného plášťa v Západných Karpatoch – rekonštrukcia pomocou xenolitov v alkalických bazaltoch

Opis projektu: Xenolity spodnej kôry a vrchného plášťa poskytli unikátny material na štúdium stavby litosféry. Na základe ich detailného p-T-X štúdia sa podaril zostaviť profil kôrou pod typovou lokalitou Pinciná, kde bol identifikovaný nový horninový typ – pincinit, uznaný aj subkomisiou IUGS.

Obdobie realizácie projektu: 2004-2006 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Huraiová

 

VEGA 1/1022/04 Tektonotermálna reaktivácia kontinentálnej kôry v alpínskych kolízno-subdukčných zónach východoalpsko-západokarpatského orogénu – rekonštrukcia a matematické modelovanie termodynamicko-mechanických parametrov

Opis projektu: Tektonotermálna reaktivácia eklogitizovaných hornín sa prejavuje okrem iného aj symplektitmi rozpadnutých vysokotlakových minerálov. Matematickým modelovaním sa simuloval ich vývoj.

Obdobie realizácie projektu: 2004-2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

VEGA 1/1027/04 Vznik hydrotermálnej antimónovo-zlatej mineralizácie gemerika Západných Karpát

Opis projektu: Mineralogicko-paragenetické štúdium a štúdium fluidných inklúzií a stabilných izotopov viedlo k stanoveniu genetických podmienok hydrotermálnej antimónovej mineralizácie v Gemeriku.

Obdobie realizácie projektu: 2004-2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

 

VEGA 2/3179/23 Permská riftogenéza v evolúcii Západných Karpát-význam, petrológia a geotektonické aspekty

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo dešifrovanie vývoja permského riftogénneho štádia na základe reliktov vulkanických a sedimentárnych členov zachovaných v jednotkách tatrika, veporika a hronika.

Obdobie realizácie projektu: 2003-2005 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

VEGA 1/8318/01 Vznik hydrotermálnych sulfidických (W, Fe, Ni, As, Au, Sb, Cu, Pb, Zn, Bi, Ag) a karbonátových (Fe, Mg, Ba) mineralizácií. (Tatrikum, Západné Karpaty)

Opis projektu: Štúdium viacerých typov hydrotermálnej mineralizácie rozšírilo poznatky o vzniku a vzťahoch mineralizácií.

Obdobie realizácie projektu: 2001-2003 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

 

VEGA 1/8205/01 Petrofaciálna analýza klastických sedimentov spodného triasu v jednotkách veporika a hronika (Centrálne Západné Karpaty)

Opis projektu: Petrofaciálna a litofaciálna analýza spodnotriasových sedimentov v jednotkách tatrika a veporika, s hlavným cieľom určiť ich zdrojové oblasti a sedimentačné prostredia vzniku. Patria k bazálnym transgresívnym formáciam, ktoré svojim vývojom odrážajú začiatok alpínskeho sedimentačného cyklu, kedy boli ukladané v sedimentačných bazénoch vzniknutých na reaktivovanej epi-variskej kontinentálnej kôre.

Obdobie realizácie projektu: 2001-2003 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

VEGA 1/8248/01 Modely exhumácie a rýchlosti výzdvihu tektonických fragmentov v sutúrnych zónach západokarpatského a východoalpského fundamentu – interpretácia z mikrotextúrnych, petrologických a geochronologických údajov

Opis projektu: Modely exhumácie sa rekonštruovali zo subdukovaných fragmentov kontinentálnej kôry metamorfovaných v eklogitovej fácii. Rýchlosť výzdvihu závisela od mikromechanizmov deformácie a datovala sa izotopovými metódami.

Obdobie realizácie projektu: 2001-2003 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

VEGA 2/7074/21 Minerály turmalínovej skupiny ako indikátory petrogenézy

Opis projektu: Projekt definoval variácie chemického zloženia minerálov skupiny turmalínu v rôznych typoch magmatických a metamorfovaných hornín, ako aj v hydrotermálnych systémoch v Západných Karpatoch. Poznatky o turmalínoch pomohli objasniť petrogenetickú evolúciu materských hornín.

Obdobie realizácie projektu: 2000-2002 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Uher

 

VEGA 1/7447/20 Genetický model vzniku magnezitových ložísk na Slovensku

Opis projektu: Revidovala sa genéza magnezitových ložísk na Slovensku na základe štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov. Študované boli aktívne i momentálne neťažené ložiská magnezitu v tektonickej jednotke gemerika (Ploské, Burda, Ochtiná, Jelšava, Lubeník-Turčok a Košice-Bankov) a veporika (Mútnik a Kokava). Vypracovaný bol p-T-X model pre ložisko Burda, ktorý sa dá aplikovať aj na ostatné študované ložiská. 

Obdobie realizácie projektu: 2000-2002 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Huraiová

Projekty agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV):

 

APVV-0268-06 Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu

Opis projektu: Realizoval sa komplexný prieskum životného prostredia v okolí opustených Sb ložísk Slovenska (Pernek, Medzibrod, Dúbrava, Čučma, Poproč). Bola stanovená miera kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia, primárne i sekundárne zdroje znečistenia. Súčasťou bolo overenie laboratórnych experimentov zameraných na čistenie kontaminovaných vôd pomocou elementárneho Fe.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2010 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

 

APVV-0081-10 Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)

Opis projektu: Metaultramafity odhaľujú magmatický a metamorfný vývoj plášťových fragmentov kolízneho orogénu. Sú kľúčovým médiom na rekonštrukciu mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme.

Obdobie realizácie projektu: 2011-2014 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

APVV LPP-0109-09 Laboratórne modelovanie zvetrávania slovenských a importovaných mramorov s monitorovaním mikroštruktúrnych zmien a eflorescentov

Opis projektu: V podmienkach experimentálne simulovaných cyklických účinkov mrazu a solí nastáva dezintegrácia vzoriek. Mikroštruktúrne a fyzikálno-mechanické zmeny ovplyvňujú trvanlivosť slovenských a importovaných mramorov.

Obdobie realizácie projektu: 2009-2012 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

APVV-0279-07 Štruktúrno-petrologický a geochronologický model vývoja alpidných strižných zón Západných Karpát; porovnanie s podobnými zónami Východných Álp

Opis projektu: Výsledkom projektu bolo zostavenie nového modelu postupného vývoja kolízneho orogénu medzi dvomi subdukčnými zónami. Časový vývoj sa odvodil pomocou Ar-Ar datovania svetlej sľudy strižných zón.

Obdobie realizácie projektu: 2008-2011 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

APVV-0438-06 Tektonotermálne udalosti vnútorných Západných Karpát: stanovenie veku na základe Ar/Ar datovania a EMPA monazitov

Opis projektu: Cieľom projektu bolo datovanie tektonotermálnych udalostí vnútorných Západných Karpát na základe izotopového výskumu vybraných minerálov, 40Ar/39Ar datovania muskovitu a in situ U-Pb (SHRIMP) vekov magmatických a detritických zirkónov, a taktiež chemického datovania monazitu.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2010 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Vozárová

 

APVV-0557-06 Vzácnoprvkové (REE, Nb-Ta) mineralizácie v endogénnych systémoch Západných Karpát a priľahlých území: mineralogické a petrogenetické aspekty

Opis projektu: Realizoval sa sytematický detailný výskum vzácnoprvkových (REE a Nb-Ta) minerálov ako indikátorov magmatických, metamorfných a hydrotermálnych procesov v endogénnych horninách Západných Karpát, Českého masívu, aj na iných svetových lokalitách. 

Boli zistené svetovo unikátne minerály a paragenézy, napr. Sr a S obohatený monazit-(Ce) z Bacúcha, paragenéza REE-V-Cr fáz zo skupiny epidotu (Pezinok), alebo komplexné Sn-Nb-Ta fázy v pegmatitoch Západných Karpát a sveta.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2010 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Uher

 

APVT-20-016104 Pôvod a tektono-metamorfný vývoj vybraných paleozoických kôrových segmentov Západných Karpát

Opis projektu: Pôvod paleozoických kôrových segmentov Západných Karpát je v severnom okraji Gondwany. Ich vývoj sme datovali od archaika až do fanerozoika na zirkóne metódou U-Pb SHRIMP.

Obdobie realizácie projektu: 2005-2007 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Putiš

 

Ostatné riešené projekty:

 

MŽP - ŠGÚDŠ (geol. úl. č. 0708): Informačný systém významných geologických lokalít SR

Opis projektu: Hlavným cieľom bolo vytvorenie informačného systému o významných geologických lokalitách vrátane databáz geologických údajov a prístupu k informáciám cez internet. Informačný systém počíta s bilaterálnou kooperáciou s partnerskými geologickými službami v Európe s prepojením na neziskové organizácie Eurogeosurveys a ProGEO.

Obdobie realizácie projektu: 2008-2011 

Riešiteľ: prof. Vozárová

VVCE 0033-07 Výskumno - vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameranín na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (Solipha)

Opis projektu: Vytvoril sa kolektív špičkových vedeckých pracovníkov v danej oblasti, ktorí používajú podobné metodické postupy pri výskume pevnej fázy v rôznych odvetviach vedy. Spojili sa pracovníci viacerých ústavov SAV a katedier PriF UK. Významne sa modernizovali laboratóriá a vychovalo sa viacero kvalitných diplomantov a doktorandov.

Obdobie realizácie projektu: 2007-2011 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

Scientific Project of the German Academy of Sciences (DAAD) a MŠ SR DSZ-04: Tectonothermal reactivation of continental crust in Alpine collision-subduction zone (Kreuzeck Massif, Eastern Alps): reconstruction and mathematical modeling thermodynamic-mechanic parameters

Opis projektu: Tektonotermálna reaktivácia počas exhumácie a finálneho výzdvihu subdukovaných fragmentov kontinentálnej kôry sa datovala izotopovými metódami.

Obdobie realizácie projektu: 2004-2005 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Frisch, prof. Putiš

MŽP SR 0503: Zdroje fluíd a genéza mineralizácií tatrika a severného veporika

Opis projektu: Detailným mineralogickým a geochemickým výskumom sa stanovili základné charakteristiky hydrotemálnych fluid a jednotlivých typov mineralizácií. Pri určení zdroja fluid sa zohľadňoval geodynamický vývoj tatrika. Podala sa ucelená predstava o zdroji fluíd a genéze hydrotermálnej mineralizácie v tatriku.

Obdobie realizácie projektu: 2003-2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan

MŠ SR: VTP-25 (aplikovaný výskum): State of risk of contamination in the environment of Pezinok Sb, Au, S deposit and proposal for remediation toxicity As and Sb, acidification

Opis projektu: Projekt komplexne zhodnotil vplyv ťažby na Sb ložisku Pezinok-Kolársky vrch, stanovila sa miera kontaminácie jednotlivých zložiek ŽP a navrhli sa vhodné remediačné opatrenia.

Obdobie realizácie projektu: 2002-2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Chovan