Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy PhD. prác (2017/2018)

Témy PhD prác so začatím riešenia v školskom roku 2017/2018.

Meno školiteľa Názov práce Cieľ práce Pracovisko doktoranda Akceptovaná forma štúdia
Marián Putiš, Prof. RNDr. DrSc. Petrológia kôrových a plášťových hornín východného okraja austroalpinika 1.P/T podmienky subdukovaných kôrových a plášťových hornín Zostavenie geodynamicko-geochronologického modelu. 2. Zostavenie geodynamicko-geochronologického modelu PriFUK interná
Pavel Uher Prvky vzácnych zemín (REE) v biogénnych mineráloch a horninách Charakteristika distribúcie REE v mineráloch a horninách biogénneho pôvodu na príkladoch z fosílnych materiálov. Variácie chemického zloženia a genetické aspekty minerálov REE, ktoré vznikli pôsobením organizmov (oxaláty REE) PriFUK obe
Pavel Uher Evolúcia minerálov Zr-Hf a Nb-Ta Charakteristika evolúcie a rastu druhovej variability minerálov Zr-Hf a Nb-Ta počas geologickej histórie Zeme v interakcii s evolúciou litosféry a biosféry na základe dostupných literárnych aj vlastných nameraných údajov (datovanie, chemické zloženie minerálov od archaika) PriFUK obe
Pavel Uher Minerály REE, Zr a Nb vo vybraných typoch meteoritov Distribúcia, variácie chemického zloženia, premeny a prípadné datovanie akcesorických minerálov REE, Zr a Nb resp. minerálov so zvýšenými obsahmi týchto prvkov v kontrastných genetických typoch meteoritov (chondrity a achondrity) PriFUK obe
RNDr. Adrián Biroň,CSc Mineralógia a genetický význam minerálov zo skupiny chloritov v hydrotermálnych procesoch. Mineralogická, geochemická a genetická analýza minerálov zo skupiny chloritov sprevádzajúcich hydrotermálne procesy so zameraním na epitermálne a  porfýrové ložiská zlata. SAV interná
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. Petrológia ryolitov Jastrabskej formácie Jastrabská formácia predstavuje produkty ryolitového vulkanizmu vrchného sarmatu v oblasti stredoslovenských vulkanitov. Považujem za potrebné nájsť odpovede na také otázky ako sú: súvislosť s geotektonickým vývojom územia, vzťah k predchádzajúcemu a súčasnému andezitovému magmatizmu, procesy vo vrchnom plášti, podiel anatexie a asimilácie hornín kôry, vplyv vyskotlakovej frakcionácie v oblasti spodnej kôry, vývoj ryolitových magiem v oblasti vrchnej kôry, miešanie ryolitovej magmy s mafickou a úloha ryolitovej magmy v metalogenéze epitermálnych systémov Štiavnických a Kremnických vrchov. K riešeniu budú potrebné nové údaje z oblasti petrografie, termobarometrie, a  geochémie vrátane rádiogénnych a stabilných izotopov. Riešenie témy vyžaduje dobré základy z oblasti matematiky, fyziky (termodynamiky) a geochémie ako aj schopnosť pracovať s aktuálnou petrologickou literatúrou (dobrá znalosť angličtiny). SAV interná
RNDr. Igor Broska, DrSc. Korelácia typomorfných akcesorických minerálov S-typových granitov Gemerickej jednotky s geneticky príbuznými typmi granitov Granites in Gemeric unit crop out as small bodies of Permian granites known as specialised S-type granites. High amount of volatiles F and B resulted in special mineralisation of the apical parts of these intensively fractionated granite bodies. Accessory mineral association is characterised in these granites by presence of tourmaline, apatite and monazite, zircon with special morphology and Nb-Ta-W-Sn mineralization. Up to now these granites are not satisfactorily correlated with related types of granites e.g. Klenovec granites (Veporicum, Western Carpathians) and granites from SE Europe or from junction of Europe and Asia close to Black Sea. Petrochemistry, geochronology and association of accessory minerals in relation to the geotectonic evolution of host granites will be dominantly used for correlation. Project requires field and laboratory work, including mainly mineralogical study and petrological assessment. SAV interná

Témy PhD prác so začatím riešenia v školskom roku 2017/2018 (odbor 4.1.29 mineralógia).

Meno školiteľa Názov práce Cieľ práce Pracovisko doktoranda Akceptovaná forma štúdia
doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch Štúdium väzby prechodných prvkov (V, Cr, Fe, Ti, Mn, Cu) v štruktúre vybraných oxidov (korund, spinely, chryzoberyl atď.) a silikátov (granáty, turmalíny, beryly, pyroxény, atď) zo slovenských aj svetových výskytov pomocou elektronovo-optických, rtg. difraktometrických a spektroskopických metód. PriFUK interná
Daniel Ozdín Genéza alpinotypných nesulfidických mineralizácií v bratislavskom masíve Cieľom PhD práce je mineralogicky a geochemicky charakterizovať alpínske typy mineralizácií, o ktorých existuje len veľmi málo poznatkov. Súčasťou práce bude zistiť najvhodnejší analytický postup na odlíšenie niektorých typov pegmatitov od žíl alpského typu v bratislavskom masíve, ktoré sa dodnes vo veľkom zamieňajú. Súčasťou výskumu budú okrem EMPA, RTG aj izotopické metódy, najmä v súvislosti s datovaním jednotlivých typov pegmatitov a hydrotermálnych mineralizácií. Výsledkom by mala byť genetická klasifikácia alpinotypných mineralizácií, ktorá prinesie rad nových poznatkov v tejto oblasti ako aj evolúcia fluíd v západokarpatskom orogéne. Zároveň oblasť Bratislavy by mala slúžiť ako prototypová oblasť pre ďalší výskum v iných jadrových pohoriach Karpát. PriFUK interná
Daniel Ozdín Mineralogické štúdium a klasifikácia alpinotypných mineralizácií viazaných na bázické vulkanity v Západných Karpatoch Daniel Ozdín Mineralogické štúdium a klasifikácia alpinotypných mineralizácií viazaných na bázické vulkanity v Západných Karpatoch Žily alpského typu viazané na bázické horniny sú dodnes jednou z najmenej preštudovaných genetických typov mineralizácií v Západných Karpatoch. Cieľom práce je pomocou EMPA, RTG, spektroskopických a izotopických metód a štúdia fluidných inklúzií mineralogicky charakterizovať jednotlivé genetické typy, identifikovať variácie chemického zloženia charakteristických a typomorfných minerálov a zistiť mieru interakcie hydrotermálneho fluida na okolité horniny. Predmetom štúdia budú napr. axinitové, zeolitové, epidotové, talkové a SiO2-karbonátové minerálne paragenézy viazané na amfibolity, paleobazalty a rôzne metabáziká. Výsledkom práce bude geochemická, geochronologická charakteristika a klasifikácia štádia alpskej paragenézy ako aj v alpinotypnom orogéne Karpát. Začlenenie jednotlivých paragenéz do metalogenetickej schémy alpínskeho vývoja Západných Karpát. PriFUK obe