Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy Bakalárskych a Magisterských prác na rok 2016/2017

 

Pred prihlásením sa na tému kontaktujte školiteľa!

Možnosť úpravy témy práce a doplnenia novej témy práce po dohode so školiteľom!

 

Témy bakalárskych prác na katedre mineralógie a petrológie so začatím riešenia v školskom roku 2016/2017

školiteľ téma práce stupeň štúdia
prof. Uher Evolúcia minerálov skandia bakalársky
prof. Uher Prvky vzácnych zemín (REE) v biomineráloch bakalársky
Mgr. Števko,PhD. Charakteristika supergénnej mineralizácie na ložisku Tsumeb v Namíbii bakalársky
Mgr. Števko,PhD. Charakteristika lazulitovej mineralizácie v pohorí Tribeč bakalársky
doc. Ondrejka Granitoidné horniny Turecka bakalársky
Mgr. Šarinová,PhD. Neogénne sedimenty Dunajskej panvy bakalársky
Prof. Putiš Metamafické komplexy centrálnych Západných Karpát a ich pôvod bakalársky
Prof. Putiš Aplikácia metód izotopovej geochronológie v metamorfovaných komplexoch centrálnych Západných Karpát bakalársky
doc. Huraiová Kumulátové xenolity v bazaltoch Islandu bakalársky
doc. Huraiová Gabro – anortozitový komplex na Lofotoch (Nórsko) bakalársky
doc. Huraiová Štítové vulkány Havaja a ich xenolity bakalársky
Mgr. Ozdín,PhD. Mineralogicko-petrologický výskum a izotopická charakteristika chondritov bakalársky
Mgr. Ozdín,PhD. Mineralogicko-petrologický výskum a izotopická charakteristika achondritov bakalársky
Mgr. Ozdín,PhD. Klasifikácia a (geo)chemická charakteristika pseudometeoritov Slovenska bakalársky

Témy magisterských prác na katedre mineralógie a petrológie so začatím riešenia v školskom roku 2016/2017

školiteľ téma práce stupeň štúdia
Doc. Bačík Spektroskopický výskum drahých kameňov s obsahom Cr a V magisterský
Prof. Uher Minerály prvkov vzácnych zemín (REE), Zr-Hf a Th-U v rôzne frakcionovaných granitoch S- a I-typu (na príklade bratislavského a modranského masívu Malých Karpát) magisterský
Prof. Uher Monazit a xenotím v leukokrátnych granitoch Tribeča: chemické zloženie a vek magisterský
Mgr. Števko,PhD. Mineralogická charakteristika supergénnych minerálov z lokality Ľubietová-Driekyňa magisterský
Prof. Putiš Metamafity a metaultramafity veporika (alebo gemerika) Západných Karpát (petrológia, geochémia, geochronológia) magisterský
Prof. Putiš Metamafity (modré bridlice a eklogity) a metaultramafity triasových ofiolitov neotetýdy severného Turecka magisterský
Prof. Putiš Petrológia a izotopové datovanie subdukovaných kontinentálnych fragmentov (eklogity, para- a ortoruly, mramory) austroalpinika východného okraja Álp magisterský
doc. Huraiová Bazalty a ich xenolity na lokalite Čamovce (južné Slovensko) magisterský
doc. Huraiová Kumulátové xenolity v bazaltoch Islandu magisterský
Mgr. Ozdín,PhD. Mineralogicko-genetická charakteristika mineralizácií v granodioritoch v okolí Prekopu k šachte Lill v Hodruši-Hámroch magisterský
Mgr. Ozdín,PhD. Mineralogická charakteristika primárnej aj sekundárnej mineralizácie na
ložisku Železník - Sirk
magisterský