Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhD štúdium

1. Akreditovaný študijný Phd. program Mineralógia 

Študijný odbor:           1207 Mineralógia

Študijný program:          Mineralógia

Stupeň a forma štúdia:     3., denná/externá forma

Garant:           prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Spolugaranti:           doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.,

                 doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia dokáže analyzovať a klasifikovať minerály, ich štruktúru, fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia a interpretovať podmienky ich vzniku v kôrovej a plášťovej litosfére Zeme, ako aj extraterestriálnych telies. Absolvent dokáže pracovať s najnovšími mineralogicko-petrologickými a geochemickými metódami výskumu, tvorivo aplikovať výsledky laboratórneho výskumu na genetickú interpretáciu minerálov ako indikátorov geologických procesov, ako aj pre účely ich aplikácie v praxi. Základom toho sú profilové predmety mineralógie, týkajúce sa hlavných smerov mineralógie (kryštalochémia silikátových a nesilikátových minerálov, systematická mineralógia, mineralógia a geochémia hornín, izotopová geológia a geochronológia, mineral´gia ložísk, genetická mineralógia, aplikovaná mineralógia), vrátane zakomponovaných moderných laboratórnych analytických a dokumentačných metód, ktoré sa vo svete používajú, s maximálnym využitím vlastných laboratórií vrátane Centra excelentnosti na výskum tuhej fázy a nanomateriálov (Solipha). Absolvent je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu mineraálov. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je jeho schopnosť aplikovať výsledky základného výskumu do praxe. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia metódami environmentálnej mineralógie a petrológie, ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov. Absolvent má skúsenosti s alteračnými a metasomatickými premenami minerálov a hornín ako významného indikátora akumulácií najrôznejších prírodných zdrojov a významnou mierou sa môže podieľať pri vyhľadávacom prieskume a overovaní nerastných surovinových zdrojov. Je schopný riešiť zložité úlohy minerogenézy a petrogenézy v základnom aj aplikovanom výskume. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika, geotechnika a i.).

Doktorandský študijný program Mineralógia stavia na základných vedomostiach, ktoré získali študenti z magisterského stupňa štúdia v študijnom programe Mineralógia a petrológia, alebo príbuzných programov. Teoretická a praktická časť programu je vyvážená a vhodne sa navzájom dopĺňajú. V zimnom semestri prvého ročníka sú okrem povinného predmetu Dizertačná práca (1) zaradené aj dva povinne voliteľné predmety, prehlbujúce doterajšie vedomosti z magisterského štúdia: Kryštalochémia silikátových minerálov a Kryštalochémia nesilikátových minerálov. K uvedeným predmetom sú zaradené aj dva výberové predmety, a to Gemológia a Genetická mineralógia, ktoré si študent môže vybrať podľa zamerania dizertačnej práce. V letnom semestri prvého ročníka sú k povinného predmetu Dizertačná práca (2) zaradené aj dva ďalšie povinne voliteľné predmety: Laboratórne metódy výskumu minerálov a Mineralógia životného prostredia. K uvedeným predmetom sú zaradený aj výberový predmet Doktorandský seminár, slúžiaci na nácvik prezentácie prvých výsledkov dizertačnej práce pred vedeckou komunitou školiaceho pracoviska. V zimnom semestri druhého ročníka je k povinnému predmetu Dizertačná práca (3) zaradený predmet Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške podľa tematického zamerania dizertačnej práce. Súčasťou predmetu je aj spracovanie metodiky k riešenej problematike. Študijnú časť programu uzatvára výberový predmet Genetická mineralógia, ktorého základom je väčšina P a PV predmetov 1. ročníka. V letnom semestri druhého ročníka ako aj v treťom a štvrtom ročníku, doktorand pokračuje podľa odborného programu štúdia pod vedením školiteľa.

Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnom aj súkromnom sektore. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum, ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť stavebno-technickú, environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť:

•     štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania na kvalitu prírodných surovín a technických geomateriálov

•     vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie ako sú univerzity, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania

•     geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov a vyhodnotenie ich kvality

•     banské a ťažobné spoločnosti v oblasti geológie a geotechniky

•     súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických (geotechnika, vodohospodárstvo) organizácií

•     environmentálno-ekologická, územno – projekčná, reklamná a poradenská činnosť

•     výskum extraterestiálnych materiálov – meteoritov, a pod.

•     organizácie na ochranu prírody

•     ministerstvá a orgány štátnej správy

•     regionálna a lokálna samospráva

•     prírodovedné a vlastivedné múzeá

•     cestovný ruch, geoparky a geoturistika, muzeológia prírodných a technických minerálov a hornín, prírodného a technického kameňa.

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov

 

2. Akreditovaný študijný Phd. program Petrológia

 

Študijný odbor:           1225 Petrológia

Študijný program:          Petrológia

Stupeň a forma štúdia:     3., denná/externá forma

Garant:           prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Spolugaranti:           doc. Mgr. Martin Ondrejka PhD.,

                doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.

 

Absolvent doktorandského študijného programu Petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať horniny, ich minerálne a chemické zloženie na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia a interpretovať podmienky ich vzniku v kôrovej a plášťovej litosfére. Absolvent dokáže pracovať s najnovšími mineralogicko-petrologickými a geochemickými metódami výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho termodynamického modelovania na genetickú interpretáciu hornín v geodynamickom vývoji litosféry, ako aj pre účely ich aplikácie v praxi. Základom toho sú profilové predmety petrológie (Magmatická, sedimentárna a metamorfná petrológia, Mineralógia hornín, Geochémia hornín, Petrotektonika, Izotopová geológia a geochronológia a Genetická petrológia), vrátane zakomponovaných moderných laboratórnych analytických a dokumentačných metód, ktoré sa vo svete používajú, s maximálnym využitím vlastných laboratórií vrátane Centra excelentnosti na výskum tuhej fázy a nanomateriálov (Solipha), vrátane moderných softvérových balíkov (Perplex, Thermocalc a ďalších). Absolvent je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu hornín terestrického aj neterestrického pôvodu. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je jeho schopnosť aplikovať výsledky základného výskumu do praxe. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia metódami environmentálnej mineralógie a petrológie, ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov. Má skúsenosti s alteračnými a metasomatickými premenami hornín ako významného indikátora akumulácií najrôznejších prírodných zdrojov a významnou mierou sa môže podieľať pri vyhľadávacom prieskume a overovaní nerastných surovinových zdrojov. Je schopný riešiť zložité úlohy minerogenézy a petrogenézy hornín v základnom aj aplikovanom výskume. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika, geotechnika a i.).

Doktorandský študijný program Petrológia v odbore 1225 Petrológia stavia na základných vedomostiach, ktoré získali študenti z magisterského stupňa štúdia v študijnom programe Mineralógia a petrológia, alebo príbuzných programov. Teoretická a praktická časť programu je vyvážená a vhodne sa navzájom dopĺňajú. V zimnom semestri prvého ročníka sú okrem povinného predmetu Dizertačná práca (1) zaradené aj dva povinne voliteľné predmety. Na predmet Mineralógia hornín nadväzuje Magmatická petrológia. K uvedeným P a PV predmetom sú zaradené aj dva výberové predmety, a to Štruktúrna petrológia a Geochémia hornín, ktoré si študent môže vybrať podľa zamerania dizertačnej práce. V letnom semestri prvého ročníka sú k povinného predmetu Dizertačná práca (2) zaradené aj dva ďalšie povinne voliteľné predmety - Metamorfná a Sedimentárna petrológia. K uvedeným P a PV predmetom sú zaradené aj dva výberové predmety, a to Genetická petrológia a Doktorandský seminár na prezentáciu prvých výsledkov dizertačnej práce pred vedeckou komunitou školiaceho pracoviska. V zimnom semestri druhého ročníka je k povinnému predmetu Dizertačná práca (3) zaradený predmet Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške podľa tematického zamerania dizertačnej práce. Súčasťou predmetu je aj spracovanie metodiky k riešenej problematike. Študijnú časť programu uzatvára náročný predmet Genetická petrológia, ktorého základom je väčšina P a PV predmetov 1. ročníka. V letnom semestri druhého ročníka ako aj v treťom a štvrtom ročníku, doktorand pokračuje podľa odborného programu štúdia pod vedením školiteľa.

Absolvent doktorandského študijného programu Petrológia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnom aj súkromnom sektore. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť stavebno-technickú, environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť:

•     štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania na kvalitu prírodných surovín a technických geomateriálov

•     vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie ako sú univerzity, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania

•     geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov a vyhodnotenie ich kvality

•     banské a ťažobné spoločnosti v oblasti geológie a geotechniky

•     súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických (geotechnika, vodohospodárstvo) organizácií

•     environmentálno-ekologická, územno – projekčná, reklamná a poradenská činnosť

•     výskum mimoterestiálnych materiálov – meteoritov, a pod.

•     organizácie na ochranu prírody

•     ministerstvá a orgány štátnej správy

•     regionálna a lokálna samospráva

•     prírodovedné a vlastivedné múzeá

•     cestovný ruch, geoparky a geoturistika, muzeológia prírodných a technických minerálov a hornín, prírodného a technického kameňa.

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov

http://www.kmap.sk/files/III_8_PhD_Mineralogia.doc