Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterskké štúdijné programy

1. Akreditovaný štúdijný Mgr. program Mineralógia a petrológia

 

Študijný odbor:          1201 Geológia

Študijný program:     Mineralógia a petrológia

Garant:          prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

 

Absolvent magisterského študijného programu Mineralógia a petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; interpretovať podmienky ich vzniku. Absolvent dokáže pracovať s najnovšími metódami výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu minerálov a hornín v geodynamickom vývoji litosféry, ako aj pre účely ich aplikácie v praxi. Základom toho sú profilové predmety mineralógie a petrológie (Kryštalochémia silikátov aj nesilikátov, Genetická mineralógia prírodných zdrojov, Rudné a nerudné suroviny a fosílne palivá, Systematická gemológia, Environmentálna mineralógia, Biomineralógia, Geomateriály, Stavebné a dekoračné kamene, Petrológie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, Geodynamický vývoj litosféry, Izotopová geológia a geochronológia), vrátane moderných laboratórnych metód, ktoré sa vo svete používajú, s maximálnym využitím vlastných laboratórií vrátane Centra excelentnosti na výskum tuhej fázy a nanomateriálov (Solipha). Absolvent je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín terestrického aj neterestrického pôvodu (Kozmogénna geológia) s využitím moderných laboratórnych metód (Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii; Rtg difrakcia, Mikroskopická petrológia, Moderné metódy experimentálneho výskumu geologických materiálov). Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je jeho schopnosť aplikovať výsledky základného výskumu v praxi. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia metódami environmentálnej mineralógie a biomineralógie (napr. environmentálne záťaže po banskej činnosti; sanačné práce), ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika, geotechnika a i.).

Magisterský študijný program Mineralógia a petrológia v odbore 1201 Geológia stavia na základných vedomostiach, ktoré získali študenti z bakalárskeho stupňa štúdia geológie, alebo príbuzných programov (napr. gemológia, aplikovaná geológia). Teoretická a praktická časť programu je vyvážená a vhodne sa navzájom dopĺňajú. V zimnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z prvej časti geológie Západných Karpát, keďže sa predpokladá jeho odborné pôsobenie na Slovensku prípadne v okolitých štátoch. Základnými predmetmi mineralógie v tomto semestri sú kryštalochémie silikátov aj nesilikátov. Vedomosti z týchto predmetov sú potrebné aj pre petrologické predmety, preto je v tomto semestri zaradená len petrológia magmatických hornín. Zimný semester poskytuje aj prierezovú informáciu o všetkých moderných mineralogických a petrologických laboratórnych metódach. Študent má možnosť vhodného doplnenia z ponuky povinne voliteľných predmetov: ku kryštalochémii sú to kryštalochemické prepočty, k petrológii magmatitov mikroskopickú petrológiu a petrotektoniku. Z mineralógie napr. systematickú gemológiu, meranie fluidných inklúzií v mineráloch, či environmentálnu mineralógiu. Časť z nich si môže zvoliť aj v zimnom semestri druhého ročníka. Zimný semester prvého ročníka vhodne dopĺňa ponuka výberových predmetov zameraných na nerudné suroviny a fosílne palivá, textúry rúd, geochémiu geologických procesov (1) zameranú na endogénne procesy, ale aj na kozmogénnu geológiu. V letnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z druhej časti geológie Západných Karpát, keďže sa predpokladá jeho odborné pôsobenie na Slovensku prípadne v okolitých štátoch. Základnými predmetmi v tomto semestri sú najmä petrologické predmety, ako petrológia sedimentárnych a metamorfovaných hornín, termodynamika a fázové rovnováhy, a tiež genetická mineralógia prírodných zdrojov. Posledne uvedený predmet je zameraný na aplikáciu mineralógie a petrológie pri vyhľadávaní a hodnotení prírodných surovinových zdrojov na typických príkladoch nielen zo Slovenska a Európy, ale zo všetkých kontinentov. Terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmentálnej geológie má síce posilniť najmä praktickú stránku štúdia, ale náplňou programu je aj metodika základného terénneho výskumu a jeho vhodné aplikácie na riešenie praktických úloh napr. do ložiskovej geológie, environmentálnej mineralógie a biomineralógie. Študent má možnosť vhodného doplnenia povinne voliteľného predmetu z izotopovej geológie, a zo zvýšenej ponuky výberových predmetov ako je kryštalochemický seminár, mineralógia prachových častí atmosféry, rudné suroviny, stavebné a dekoračné kamene, a geochémia geologických procesov (2) zameraná najmä na exogénne procesy.V zimnom semestri druhého ročníka je zaradený komplexný mineralogicko-petrologický predmet Genetická mineralógia horninových systémov. Je to syntéza mineralogických a petrologických procesov v kôre a plášti Zeme, sčasti aj na cudzích planétach. Má aj praktický rozmer na riešenie minerálnych (nerastných) zdrojov v najrôznejších geodynamických prostrediach litosféry. Povinne voliteľné predmety posilňujú vedomosti k povinným základným predmetom, napr. rtg difrakcia, či geodynamika, ale aj hydrotermálne a alteračné procesy hornín a sprievodných mineralizácií. Prakticky zameraným predmetom sú geomateriály na praktické využitie minerálov a hornín ako geomateriálov v rôznych odvetviach hospodárstva, ale aj na metodiku posúdenia ich kvality. Rovnako aj predmet environmentálna mineralógia je zameraný na metodiku likvidácie environmentálnych záťaží alebo aspoň na elimináciu ich dopadov na životné prostredie, mineralogickými a biomineralogickými metódami. V letnom semestri druhého ročníka sú zaradené predmety na finalizáciu diplomovej práce formou diplomového seminára a vlastným vypracovaním diplomovej práce. Popularizačno-aplikačným výberovým predmetom v tomto semestri je geológia a vinárstvo.

Absolvent magisterského študijného programu Mineralógia a petrológia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnom aj súkromnom sektore. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť stavebno-technickú, environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť:

 

Možnosti uplatnenia absolventa magisterského študijného programu Mineralógia a petrológia:

 

 • štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania na kvalitu prírodných surovín a technických geomateriálov
 • vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie ako sú univerzity, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania
 • geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov a vyhodnotenie ich kvality
 • banské a ťažobné spoločnosti v oblasti geológie a geotechniky
 • súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických (geotechnika, vodohospodárstvo) organizácií
 • súdno-znalecká činnosť v oblasti gemológie pri posudzovaní kvality polodrahokamov a drahokamov, ale aj pri ich laboratórno-technickej úprave
 • environmentálno-ekologická, územno – projekčná, reklamná a poradenská činnosť
 • výskum mimoterestiálnych materiálov – meteoritov, a pod.
 • organizácie na ochranu prírody
 • ministerstvá a orgány štátnej správy
 • regionálna a lokálna samospráva
 • prírodovedné a vlastivedné múzeá
 • cestovný ruch, geoparky a geoturistika, muzeológia prírodných a technických minerálov a hornín, prírodného a technického kameňa.

 

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov


2. Akreditovaný študijný Mgr. program Biomineralógia

 

Študijný odbor:          1201 Geológia

Študijný program:     Biomineralógia

Garant:          prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

 

    Absolvent magisterského študijného programu Biomineralógia dokáže analyzovať a klasifikovať biominerály na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia, ako aj interpretovať podmienky ich vzniku. Absolvent je pripravený zvládnuť moderné biogeotechnologické metódy, dokáže tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu biominerálov v anorganickom prostredí. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (mineralógia, petrológia, biochémia, geochémia, ložisková geológia, historická geológia a paleontológia, bioastronómia, biotechnológie). Je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu biominerálov v geoprostredí, ako výsledok interakcie živých organizmov (vrátane človeka) a anorganického prostredia, s využitím moderných laboratórnych metód v rámci výskumu Zeme, ako aj extraterestriálnych objektov s potenciálnymi stopami organizmov. Nezanedbateľnou súčasťou sú schopnosti absolventa aplikovať výsledky základného výskumu v praxi metódami pre trvalé udržiavanie kvality životného prostredia, ale aj jeho vylepšenie metódami environmentálnej mineralógie a biomineralógie (likvidácia environmentálnych záťaží po banskej činnosti, sanačné práce, technologické postupy na odstránenie škodlivín zo skládok, háld a pod., so zameraním na štúdium príjmu, viazania a transformácie niektorých potenciálne toxických chemických prvkov ako je arzén, selén, antimón, kadmium, olovo, ortuť, tálium, telúr, bizmut, berýlium, napr. mikroskopickými vláknitými hubami a inými organizmami prostredníctvom procesov biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie (tvorba prchavých zlúčením niektorých prvkov mikroorganizmami), ako aj na rôzne mechanizmy biomineralizácie a mikrobiálneho lúhovania minerálov a hornín. Posledne menované sa využívajú na netradičné technológie získavania prvkov a ich zlúčenín napr. pomocou mikroorganizmov typu baktérií.

  Magisterský študijný program biomineralógia v odbore Geológia stavia na základných vedomostiach, ktoré získali študenti z bakalárskeho stupňa štúdia geológie, resp. biogeológie, alebo príbuzných programov (napr. gemológia, aplikovaná geológia). Teoretická a praktická časť programu je vyvážená a vhodne sa navzájom dopĺňajú. V zimnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z prvej časti povinného predmetu Biomineralizačné procesy, ako aj z ďalších základných predmetov (Geomikrobiológia, Kryštalochémia silikátov, Kryštalochémia nesilikátov, Bioorganická chémia 1). Zimný semester poskytuje aj prierezovú informáciu o všetkých moderných mineralogických a petrologických laboratórnych metódach v podobe predmetu Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii, ktorý si študent má možnosť doplniť predmetom Rtg. Difraktometria z ponuky povinne voliteľných predmetov. Zimný semester prvého ročníka vhodne dopĺňa široká ponuka výberových predmetov zameraných na geochémiu geologických procesov, medicínsku mineralógiu, geológiu Západných Karpát a ďalšie predmety, ktoré vhodne dopĺňajú základné vedomosti študentov a orientujú ich v problematike interdisciplinárneho štúdia biomineralógie. V letnom semestri prvého ročníka získa študent vedomosti z druhej časti povinného predmetu Biomineralizačné procesy a Bioorganická chémia, ako aj y ďalších základných povinných predmetov, zameraných na pochopenie interakcii organizmov a geologického prostredia, ale aj agrotechnológií a environmentálnych biotechnológii a fyzikálnej charakteristiky biologických a geologických materiálov. Na konci semestra je realizované 5-dňové terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmentálnej geológie, kde sa študenti priamo v teréne zoznámia s formami interakcie organizmov v geologických procesoch. Študent má možnosť vhodného doplnenia povinne voliteľných predmetov, týkajúcich sa mikrobiológie vody, mineralógie prachových častíc v atmosfére a pedogeochémie. Ponuka výberových predmetov zahŕňa geochémiu geologických procesov (2. časť),biokoróziu anorganických materiálov, ako aj geológiu Západných Karpát. V zimnom semestri druhého ročníka sú v rámci povinných predmetov zaradené kurzy, ktoré prehlbujú špecializované vedomosti študentov v rámci biomineralogických procesov: Mineralógia a termodynamika supergénnych procesov a Tvorba skeletových súčastí vybraných skupín organizmov. Semester je doplnený predmetmi, týkajúcimi sa prípravy diplomovej práce (Diplomový seminár 1 a Diplomová práca 1). Povinne voliteľné predmety posilňujú vedomosti k povinným základným predmetom, napr. environmentálna mineralógia, pôdna mikromorfológia, alebo organická geochémia. Študenti si podľa zamerania diplomovej práce môžu vybrať z ponuky výberových predmetov, zmeraných na moderné metódy experimentálneho výskumu geomateriálov, environmentálnu analytickú geochémiu, rizikové látky a environmentálne hazardy a biominerály v medicíne. V letnom semestri druhého ročníka sú zaradené povinné predmety Environmentálne biotechnológie a predmety zamerané na finalizáciu diplomovej práce formou diplomového seminára a vlastné vypracovanie diplomovej práce. Vhodným doplnkom sú výberové predmety, venované interakciám geológie a vinárstva, ako aj environmentálna legislatíva a technológiám, zameraným na trvalo udržateľný rozvoj.

 

Možnosti uplatnenia absolventa magisterského študijného programu Biomineralógia:

 

 • biogeotechnologické štátne a súkromné výskumné organizácie
 • lekárske biochemické a mikrobiologické ústavy
 • medicína - tvorba a vývoj kostných implantátov a náhrad
 • vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie
 • geologické a geotechnické firmy
 • banské a ťažobné spoločnosti
 • organizácie na ochranu prírody
 • ministerstvá a orgány štátnej správy
 • regionálna a lokálna samospráva
 • prírodovedné a vlastivedné múzeá
 • cestovný ruch, geoparky a geoturistika
 • súkromná podnikateľská činnosť
 • súdno-znalecká činnosť.

 

Odporúčaný študijný plán

Informačné listy predmetov