Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium RTG difrakcie

Laboratórium rtg. difrakcie

 

2008: založenie Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti SOLIPHA pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu.  Centrum spája pracoviská geologickej, environmentálnej a chemickej sekcie PriF UK, Ústav anorganickej chémie a Geologický ústav SAV.

 

Prístrojové vybavenie:

 

Difraktometer BRUKER D8 ADVANCE:  v konfigurácii Theta-2Theta s možnosťou merania v geometrii Bragg-Brentano na odraz a v geometrii s paralelným lúčom. Na meranie sa v súčasnosti používa žiarenie Cu Kα. Vertikálne uložený goniometer s predefinovanými pozíciami 435, 500 (štandardne používaná) a 600 mm má minimálny krok - 0.0001° a uhlovú presnosť ± 0.0001°. Goniometer v tomto nastavení umožňuje merať uhlový rozsah od -10 do 160° 2Θ, pričom efektívne meranie sa dá vykonávať od 2° 2Θ. Veľkou výhodou pri obsluhe je automatizovaný multinosič vzoriek FLIP-STICK SAMPLE STAGE pre deväť vzoriek.

 

Softvérový balík DIFFRACplus:  slúži na obsluhu prístroja a vyhodnocovanie práškových röntgenových difrakčných záznamov.

 

DIFFRACplus EVA je program na spracovanie XRD záznamov s grafickým užívateľským rozhraním. Umožňuje vyhľadávanie difrakčných maxím a tvorbu d/I-súborov, ale tiež odčítanie pozadia, vyhladzovanie dát (metóda Savitzky-Golay alebo Fourierovo filtrovanie), odstraňovanie Kα2 (Rachingerova metóda), výpočet parametrov záznamu (pozícia maxím, integrovaná plocha, šírky), grafickú semikvantitatívnu analýzu, grafickú adjustáciu mriežkových parametrov, sčítavanie, odčítavanie, spájanie skenov a ich 3D prezentáciu. DIFFRACplus SEARCH - vyhľadávací (search/match) modul v programe DIFFRACplus EVA s plnou podporou databázy RTG záznamov PDF-4+, ktorá je tiež k dispozícii.

 

Databáza PDF-4 285 402 záznamov (256 934 záznamov anorganických látok, 32 408 záznamov organických látok, 29 607 záznamov minerálov, 114 630 záznamov so súradnicami atómov).

 

DIFFRACplus TOPAS je špičkový program na profilovú a štruktúrnu analýzu. Umožňuje spresňovanie jednotlivých maxím, rozklad práškového záznamu (metódy Pawleyho a Le Bailova), Rietveldovské spresňovanie štruktúry, kvantitatívna Rietveldovskú analýza.

 

Zodpovedný: Mgr. Peter Bačík, PhD., miestnosť G-349 a 346.