Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geofluidné laboratórium


Geofluidné laboratórium a laboratórium mikrotermometrickej analýzy

 

1995: založenie laboratória na katedre;

 

2004: modernizácia z finančných prostriedkov Humboldtovej nadácie. 

 

Charakteristika: výskum fluidných inklúzií (v priemere veľkosti 5-50 mm) zachytených v mineráloch počas ich rastu v zemskej kôre a vrchnom plášti. Na základe chemického zloženia sa inklúzie zachytené v mineráloch delia na tuhé inklúzie, fluidné inklúzie a inklúzie tavenín. Najdôležitejšími z hľadiska genézy minerálov a hornín sú fluidné inklúzie, pretože ich hustota závisí od tlaku a teploty ich vzniku. Fluidné inklúzie sa pri izbovej teplote skladajú z rozličných fáz (plyn, kvapalina, pevná fáza), hoci boli počas svojho vzniku zachytávané v homogénnom stave. K ich heterogenizácii dochádzalo pri meniacich sa pT podmienkach počas výstupu minerálu zo zemského vnútra na povrch. Pomocou teplôt fázových prechodov v inklúziách možno stanoviť chemické zloženie a hustotu fluidných inklúzií. Tieto parametre spolu s ďalšími analytickými postupmi sú základom pre výpočet teploty, tlaku, hĺbky vzniku a ďalších fyzikálno-chemických parametrov. Fluidné inklúzie sú vynikajúcim indikátorom termodynamických podmienok panujúcich v zemskom vnútri a meniacich sa počas geologickej minulosti. Poskytujú unikátne informácie o genéze ich hostiteľských fáz a pomáhajú objasňovať podmienky vzniku hornín a ložísk nerastných surovín. Laboratórium svojím prístrojovým vybavením je jediným svojho druhu na Slovensku.

 

Prístrojové vybavenie:

 

Polarizačný mikroskop Olympus BH-2 pre polarizované a odrazené svetlo s dlhofokusovými objektívmi Olympus ULCWD Plan 40x a S Plan 10x.

 

Polarizačný mikroskop Olympus BX-51 s dlhofokusovými objektívmi SLCPlan FI 40x, 100x a UPlan FI 10x. CCD kamery pre viditeľnú, infračervenú a ultrafialovú oblasť spektra.

 

Mikrotermometrické zariadenie LINKAM THMSG-600 s počítačovým rozhraním CI-93 a PVTX softwarom pre Windows 98. Chladiaca pumpa na kvapalný dusík LNP-92 na meranie fázových prechodov v inklúziách v teplotnom rozsahu od –196 do +600°C a chladiaca pumpa na vodu. 

 

Čierno-biela CCD kamera OS-45D so softwarom Fotostylus a počítačovým rozhraním AVer-EZ Capture. 

 

Infračervená CCD kamera Hitachi s vlnovou dĺžkou do 2,5 nm pre pozorovanie fluidných inklúzií v niektorých rudných mineráloch (antimonit, sfalerit, bournonit, enargit a wolframit).

 

Ortuťová lampa na pozorovanie v ultrafialovom svetle.

 

Zodpovedný: doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD., miestnosť G-322.

 

Laboratórium fluidných inklúzií