Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2019/2020

Doc. Mgr. P. Koděra, PhD. č.d. G-423, klapka 279, peter.kodera@uniba.sk

Aplikácia geotermometrie na epitermálne žilné mineralizácie

Ciele: Charakteristika metodík na stanovenie paleoteploty vzniku epitermálnych žilných systémov (štúdium fluidných inklúzií, minerálne geotermometre, izotopová geotermometria). Praktická aplikácia niektorej metodiky na niektorom aktívne ťaženom alebo skúmanom drahokovovom žilnom ložisku (Banská Hodruša, Prochoť, Nová Baňa).

Aplikácia geotermometrie na porfýrové mineralizácie

Ciele: Charakteristika metodík na stanovenie paleoteploty vzniku porfýrových systémov (štúdium fluidných inklúzií, minerálne geotermometre, izotopová geotermometria). Praktická aplikácia niektorej metodiky na niektorom aktuálne skúmanom ložisku tohto typu (Biely Vrch -Au, Ochtiná-Rochovce-W-Mo).

Využitie Ramanovej spektroskopie v mineralógii a ložiskovej geológii

Ciele: Charakteristika metodiky - princípy, limity, softvérové spracovanie spektier, interpretácie, možnosti využitia s príkladmi aplikácie (minerály, fluidné inklúzie). Praktické meranie vzoriek a interpretácia spektier minerálov a inklúzií z vybraného aktuálne skúmaného rudného ložiska.

 

 

Doc. Mgr. P. Uhlík, PhD. č.d. G-422, klapka 270, peter.uhlik@uniba.sk

Zvetrávanie - proces formovania ílových minerálov

Ciele: Stručná charakteristika štruktúry vrstevnatých silikátov
Charakterizácia fyzikálneho a chemického zvetrávania, definovanie hlavných faktorov ovplyvňujúcich zvetrávacie procesy
Spracovať poznatky o možnostiach využitia procesov zvetrávania formujúcich ílové minerály ako indikátora paleoklímy a paleoprostredia
Uviesť príklady ložísk ílových surovín vzniknutých procesmi zvetrávania

Možnosti využitia TEM v geovedách

Ciele: Stručná charakteristika základných princípov transmisnej elektrónovej mikroskopie
Prehľad metodík prípravy vzoriek, ich možnosti pozorovania TEM a možné výstupy
Perspektívne oblasti využitia TEM (vybrať zaujímavé príklady aplikácie TEM v pedológii, enviromentalistike, mineralógii, v oblasti spracovania nerastných surovín atď.; prípadne navrhnúť vlastné nápady)

Nerastné suroviny a spoločnosť

Ciele: Definovať čo je to surovinová politika
Charakterizovať domácu a zahraničnú surovinovú politiku
Vyčleniť kritické a perspektívne rudné a nerudné suroviny pre 21. storočie
Vymenovať argumenty pre a proti ťažbe nerastných surovín
Analyzovať mechanizmy podpory prieskumu a ťažby nerastných surovín v EU a SR
Spracovať aktuálnu štatistiku množstva zásob a ťažby nerastných surovín SR a vybraného štátu

 

 

Doc. Mgr. P. Šottník, PhD. č.d. G-426A, klapka 277, peter.sottnik@uniba.sk

Antimón - kritická surovina pre EÚ

Antimón ako kritická surovina, jeho ložiská a ekonomický potenciál v minulosti a súčasnosti. Odpady vznikajúce pri ťažbe antimónu a potenciál ich využitia.

Porovnanie mobility As a Sb v prírodnom prostredí

Mobilita arzénu a antiónu v jednotlivých zložkách životného prostredia. Definovanie rozdielov v správaní As a Sb v životnom prostredí.

Kontaminácia zložiek životného prostredia ortuťou na vybraných banských lokalitách Slovenska

Stanovenie úrovne kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia vybraných banských lokalít po ťažbe Hg s ohľadom na využitie údajov pre potreby analýzy rizika.

 

 

Mgr. M. Osacký, PhD. č.d. G-419, klapka 274, marek.osacky@uniba.sk

Charakterizácia ropných pieskov z Alberty (Kanada) a vplyv ílových minerálov na bezvodú extrakciu bituménu z ropných pieskov

Ciele: Spracovať poznatky o:

  1. minerálnom a chemickom zložení a povrchových vlastnostiach rôznych typov ropných pieskov z Alberty, 
  2. vplyve rôznych typov ílových minerálov prítomných v ropných pieskoch na bezvodú extrakciu bituménu. 

Praktická časť práce zahŕňa spracovanie vzoriek v laboratóriu - odstránenie bituménu a separáciu rôznych zrnitostných frakcií ropných pieskov.

Bentonit a jeho aktuálne aplikácie

Ciele: Základná charakterizácia smektitu a bentonitu
Prehľad súčasných aplikácií bentonitu (ochranna životného prostredia, nanotechnológia, ťažký priemysel atď)

 

 

Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc. č. d. G-420, klapka 495, otilia.lintnerova@uniba.sk

Opustené banské diela a ich environmentálne riziká

Ciele: Charakteristika rizikových banských odpadov - tvorba kyslých banských vôd a iných toxických odpadov. Základné remediačné postupy a využitie krajiny po banskej ťažby- vyhodnotenie a modelové riešenie.

Využitie izotopovej analýzy C a O a iných geochemických metód pre identifikáciu paleoprostredia

Ciele: Využitie geochemických metód v stratigrafii (chemostratigrafia) - najmä izotopov uhlíka pre porovnávanie vývoja sedimentácie, relatívneho veku vrstiev a identifikáciu výnimočných udalostí - klimatických a ekologických alebo iných udalostí súvisiacich s nadprodukciou organickej hmoty a potenciálnou tvorbou materských hornín.

Plyn z ropných a uhoľných bridlíc. Význam netradičných fosílnych palív a ich využitie

Ciele: Charakteristika a porovnanie tvorby materských hornín tradičných a netradičných ložísk zemného plynu. Charakteristika jednotlivých typov netradičných energetických surovín a posúdenie ich významu v súčasnosti a v budúcnosti s využitím údajov z krajín, kde sa netradičné suroviny nachádzajú.