Podujatia

2019/04/11 Aktuálne trendy v sanačných technológiách

2018/04/12 Seminár Sanácie v teórii a praxi

  • 12.04.2018 o 9:00 hod, miestnosť: Prezentačné centrum AMOS PriF UK
  • Katedra hydrogeológie pozýva na seminár Sanácie v teórii a praxi, Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území

2018/04/11 Katedra hydrogeológie pozýva na prednášky

  • 1. Geochemické pozadí a antropogenní kontaminace ve fluviálních sedimentech: co je a co není znečištění ?
  • 2. Příčiny anastomozujícího stylu řeky Moravy v holocénu: Geofyzikální obraz stratigrafie povodňových plošin v pánvi hornomoravského úvalu
  • 3. Hodnotenie environmentálnych vlastností sedimentov vodnej nádrže VS Hričov

2018/03/20 Prednáška GEOCHEMISTRY, MOBILITY AND BIOAVAILABILITY OF CONTAMINANTS IN MINE TAILINGS OF NAMIBIA

2018/03/05 Prednáška Katedry hydrogeológie "Hydrogeologický průzkum a transportní model kolem jaderné elektrárny Dukovany"

2017/11/30 Prednáška Aplikace geochemického modelování a modelování reaktivního transportu v hydrogeológii