Študijné programy/Study Courses

Študijný program Aplikovaná a environmentálna geofyzika ako nedeliteľná súčasť geologických vied je krajným odborom, s nepriamym určovaním širokého spektra geologických štruktúr na základe fyzikálnych vlastností horninového prostredia a ich odrazu v geofyzikálnych poliach. Podľa skúmaného fyzikálneho parametra využíva metódy: seizmické, geoelektrické a elektromagnetické, gravimetriu, magnetometriu, rádiometriu a metódy jadrovej geofyziky, karotáž (meranie vo vrtoch), geotermiku a štúdium petrofyzikálnych vlastností. Strategický význam má najmä pri vyhľadávaní ropy a plynu, nezastupiteľnú úlohu pri štúdiu hlbinnej (globálnej) a regionálnej stavbe, využíva sa pri prieskume rudných a nerudných surovín, v hydrogeológii a inžinierskej geológii. Jej významný podiel je tiež v environmentálnej geológii, najmä pri určovaní a mapovaní seizmogénnych zón, neotektoniky recentnej dynamiky a pri určovaní antropogénnych vplyvov na životné prostredie, najmä vplyvov znečistenia, tiež skládok odpadu a najmä úložísk rádioaktívneho odpadu.