Profil katedry/Department Line

Katedra je jediným školiacim pracoviskom aplikovanej a environmentálnej geofyziky na Slovensku. Zabezpečuje výuku metód poznávania fyzikálnych prejavov horninového prostredia: gravimetrie, magnetiky, geoelektriky, seizmiky, rádiometrie, termometrie a karotáže. Súčasťou štúdia je výuka aplikácie týchto metód pri poznávaní zemskej kôry, riešení úloh v regionálnej, ložiskovej a inžinierskej geológii, hydrogeológii, environmentalistike a pri riešení špeciálnych problémov na horninovom prostredí.

Vedecká práca katedry sa orientuje na syntézu geofyzikálnych údajov pre účely riešenia stavby a vývoja Západných Karpát a ich vzťah k alpským štruktúram a na práce spojené s problémami využívania a ochrany neživej prírody. Tieto práce sa zameriavajú najmä na oblasť seizmického inžinierstva a seizmického hazardu, na sledovanie pohybu podzemnej vody pre HG a IG účely, na zisťovanie prítomnosti a pohybu tekutého znečistenia, prieskum skládok odpadu a iných starých záťaží, na posúdenie stability základových pôd a zosuvných území, na prieskum a vyhľadávanie archeologických objektov, na prieskum ložísk surovín, na stanovenie radónového a radiačného rizika a i.