Odovzdanie práce

Aktualizovaný harmonogram letného semestra 2020/21

Riadny termín odovzdania bakalárskych prác je do 7. júna 2021, opravný termín je do 26. júla 2021

Riadne termíny odovzdania diplomových prác sú dva:
 I. do 10. mája 2021
II. do 26. júla 2021 (len vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch)

Opravný termín odovzdania diplomových prác je do 26. júla 2021


Ďalšie informácie a pokyny katedry platia, len pokiaľ nie je fakultou určené inak


bakalárskej ZEP / bakalárskej upGE / diplomovej mZ-FI

Pokyny pre riadny termín obhajoby

(1) Študent ZEP / upGEmZ-FI obhajujúci na našej katedre – autor záverečnej práce – do termínu určeného harmonogramom štúdia na fakulte odovzdá prostredníctvom AIS elektronickú verziu práce ako súbor vo formáte .PDF s možnosťou prevodu na čistý text. Následne si v AISe vyplní a vygeneruje (stiahne) licenčné zmluvy o použití práce; vygenerovaný súbor obsahuje dve rôzne zmluvy: a) so Slovenskou republikou ("CRZP") a b) s vysokou školou ("UK"). Odporúčame nenechať si tieto úkony na posledný deň!

Dôležité k licenčným zmluvám 

  • Pri vypĺňaní zmlúv v AISe dôrazne žiadame zvážiť akékoľvek prípadné odďaľovanie sprístupnenia práce, keďže významne komplikuje všetko ďalšie úradovanie obhajoby práce, v ktorom o niektoré úkony musí fakulta špeciálne žiadať priamo rektorát UK.
  • Anglická mutácia zmlúv sa tlačí len v prípade písania a obhajoby práce v anglickom jazyku.
  • Vo vytlačených zmluvách celkom sa na konci vľavo študent ("autor") iba podpíše a ručne nevpisuje žiaden dátum – to je priestor pre fakultu!

(2) Po odoslaní elektronickej verzie práce katedra vygeneruje protokoly o kontrolách jej originality v systémoch CRZP a Theses a doručí ich vedúcemu a oponentovi práce (systémy poskytujú tieto protokoly až za určitý čas – 24 až 48 hodín v pracovných dňoch). 

(3) Do 3 kalendárnych dní po odoslaní práce do AIS (pozri smernica... čl. 8 bod 4) študent odovzdá tajomníčke katedry, Z. Machovej kontakty

  • dva exempláre vytlačenej záverečnej práce
  • po dva obojstranne vytlačené exempláre licenčných zmlúv v slovenskom jazyku s vlastnoručným podpisom na konci vľavo (ako "autor") (t. j. spolu štyri zmluvy, dve s CRZP a dve s UK; pozri bod 1). 

(4) Po skontrolovaní hlavných náležitostí práce katedrou študent sám doručí prácu spolu so žiadosťou katedry o posúdenie a protokolmi o kontrole originality oponentovi a prípadnému externému vedúcemu práce

(5) Študent mZ-FI obhajujúci na našej katedre najneskôr tri pracovné dni pred konaním obhajoby odovzdá POSTER tajomníčke katedry, a to vytlačený (šírka 60 cm, výška 90 cm – hore a dolu treba nechať okraje po 2 cm na založenie do líšt), ako aj v elektronickej verzii vo formáte .PDF (e-mailom či cez internetové úložisko)   >> poster .JPG

(6) Po obhajobe jednu prácu katedra povinne odovzdá do ústrednej knižnice fakulty a druhá zostáva v archíve katedry. V prípade neúspešnej obhajoby sa obe práce vrátia autorovi


Osobitné (ďalšie) pokyny pre opravný termín obhajoby

(7) Nahrávanie záverečných prác do AISu a prihlasovanie sa na štátne skúšky v opravnom termíne: vždy od 1. júla do troch týždňov pred fakultou stanoveným začiatkom obdobia opravných termínov. Ďalšie info pozri v bode 1

(8) Jednu vytlačenú prácu študent doručí vedúcemu práce a druhú oponentovi práce. Termín a spôsob si s nimi študent primerane včas dohodne vopred. (Meno oponenta žiadajte, prosím, u svojho vedúceho práce, resp. u vedúceho katedry.)

(9) Protokoly kontroly originality práce pre opravný termín vystavuje a zasiela vedúcim a oponentom prác spolu so žiadosťou o posúdenie práce e-mailom tajomníčka katedry

(10) V prípade neprítomnosti vedúceho práce, resp. oponenta na obhajobe študent vo vlastnom záujme zabezpečí doručenie práce i jedného jeho podpísaného posudku na obhajobu a odovzdá ich pred začiatkom konania obhajob/skúšok predsedovi komisie (Bc. – doc. M. Triznovi a Mgr. – prof. J. Minárovi)

(11) Štyri obojstranne vytlačené licenčné zmluvy (viac pozri v bodoch 1 a 3) študent odovzdá pred začiatkom konania obhajob/skúšok predsedovi komisie 

(12) Študent mZ-FI obhajujúci na našej katedre vytlačený poster vystaví v zasadačke katedry B1-444 najneskôr v deň konania obhajoby do 8:00 h (platí len pre opravný termín!). Ďalšie pokyny pozri v bode 5

dizertačnej dFGG / dFGG/x

(1) Študenti dFGG a dFGG/x našej katedry sú povinní pred odovzdaním dizertačnej práce školiteľovi, resp. pred jej elektronickým podaním do AISu a jej vytlačením nechať formálne náležitosti práce skontrolovať tajomníčke katedry, Z. Machovej  kontakty

(2) Detailné pokyny fakulty k obsahovým i formálnym náležitostiam dizertačnej práce a k jej odovzdaniu a obhajobe nájdete na stránke referátu doktorandského štúdia o dizertačných prácach v priebežne aktualizovanom Sprievodcovi obhajobou dizertačnej práce na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (.PDF)

Upozornenia pre všetky druhy prác

(1) Elektronická a tlačená forma práce musia byť z hľadiska obsahu identické s jediným rozdielom: v elektronickej verzii práce sa zadanie práce zverejňuje bez podpisov zainteresovaných osôb.

(2) Názov (v SJ i AJ), ciele a kľúčové slová práce v tlačenej práci, jej elektronickej verzii vloženej do AISu i zadávacom liste (zadaní) sa musia zhodovať. 

(3) Špeciálne upozorňujeme na nutnosť absolútnej zhody názvu práce na všetkých miestach: 
   (a) v zadaní práce (a teda v AISe),
   (b) na doskách tlačenej práce,
   (c) na titulnom liste práce a
   (d) v prihláške na štátnu skúšku.
Akákoľvek chyba (nezhoda), napr. aj v interpunkcii, diskvalifikuje celú Vašu prácu.


Fomulár

posudku záverečnej práce  >> na stránke Záverečné práce