Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Zmeny v letnom semestri AR 2019/20 v súvislosti s pandémiou

Pokyny fakulty týkajúce sa štúdia (organizácia štúdia, záverečné práce, štátne skúšky a i.) pre mimoriadnu situáciu v AR 2019/20, o ktorých bola katedra informovaná, sledujte v časti Aktuálne info tu

Augustový termín štátnych skúšok v AR 2019/20

Štátne skúšky Mgr. stupňa štúdia mZ-FI/FG v druhom riadnom, resp. opravnom termíne sa uskutočnia

vo štvrtok 20. augusta 2020

Harmonogram sa upresní na základe prihlášok 

Predpokladá sa prezenčná forma konania

Pre vkladanie diplomových prác pre tento termín bude AIS otvorený od 1. do 27. júla 2020

Tlačenú prácu (1 exemplár) s podpisom študenta a vedúceho prace v zadaní treba odovzdať do 7 dní po úspešnej obhajobe