Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zadanie práce

Harmonogram

Apríl | Katedra

Zverejnenie ponuky návrhov tém bakalárskych prác a diplomových prác (názvov, prípadne aj anotácií) pre budúci akademický rok na webe a vo vitríne katedry

...čím skôr :) | Študent

Študent kontaktuje vedúceho práce zvolenej témy a tému si dohodnú (rezervuje si ju)


Do 15. októbra | Študent

Študent 3. ročníka ZEP upGE, resp. 1. ročníka mZ-FI/FGG mupGE požiada zvoleného vedúceho práce o vyplnenie a elektronické doručenie formulára návrhu zadania (na stiahnutie tu) do 15. októbra tajomníčke katedry, Z. Machovej  kontakty 


Október | Katedra

Vedúcim katedry schválený návrh zadania vloží tajomníčka katedry i s menom študenta do AIS a toto definitívne zadanie, vygenerované v AISe (.PDF), zašle študentovi na jeho oficiálnu e-mailovú adresu (uniba.sk)

(Do 15. marca roku obhajoby práce | Študent) 

(V odôvodnených prípadoch možno po súhlase všetkých zainteresovaných osôb zadanie diplomovej práce kedykoľvek do 15. marca v roku obhajoby práce zaktualizovať)

Marec/apríl roku obhajoby práce | Katedra

Študentom 3. ročníka ZEP a 2. ročníka mZ-FI/FGG sa vytlačené AIS-zadanie s podpismi pracovníkov katedry ako aj jeho elektronická verzia odovzdá na príslušnom seminári, a to najneskôr v pred-/poslednom týždni výučby v letnom semestri
Študentom 3. ročníka upGE a 2. ročníka mupGE sa vytlačené zadania vydajú na požiadanie


Fomulár

návrhu zadania bakalárskej / diplomovej práce  >> na stránke Záverečné práce