Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny (a tipy) pre písanie prác

NOVÉ! Zmena názvov študijných odborov

Od 1. 9. 2019 platí nový pre všetky tri študijné programy našej katedry zhodný názov študijného odboru

– Vedy o Zemi, [angl. Earth Sciences]

Pre pedagogické kombinácie platí zhodne

– Učiteľstvo a pedagogické vedy, [angl. Teacher Training and Education Science]

Nezabudnite, prosím, na tieto zmeny pri písaní všetkých druhov Vašich prác (názov odboru sa uvádza na ich titulnom liste)

Upozornenia pre AR 2019/20

Zadanie práce z AISu

Keďže sa v aktuálnom AR 2019/20 odovzdáva len elektronická verzia bakalárskej i diplomovej práce, katedra nebude iniciatívne posielať aktuálne – po automatickej úprave v septembri 2019 nové! – .PDF verzie zadania

Pre vloženie zadania do elektronickej práce je nutné, aby si nanovo z AISu vygeneroval každý študent svoje .PDF sám (v prípade problému pomôžeme)

V minulosti poskytnuté .PDF zadaní sú neplatné!

Ak obsah zadania (názov práce, anotácia, kľúčové slová atď.) sa meniť nebudú, zadanie v AISe je hotové na vygenerovanie pre Vašu prácu

Termín na možnú úpravu zadaní vedúcimi prác je do 20. máji 2020, a to zhodne pre oba termíny odovzdania prác (máj, júl)


Nižšie uvedené pokyny

Pokyny katedry neplatia v bodoch, resp. ich častiach zmenených pokynmi fakulty meniacimi harmonogram letného semestra 2019/20   > .PDF 
(neplatí vloženie zadania do tlačenej práce a tlač práce) 


Aktuálne predpisy – Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác...

Záväznými predpismi pre záverečné práce vo všetkých troch stupňoch štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sú: 

"Vnútorný predpis č. 2/2018: Smernica rektora UK v Bratislave: Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

a dopĺňajúci/opravujúci: 

"Vnútorný predpis č. 6/2018, Smernica rektora UK v Bratislave: Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013..."

>> Nájdete ich v chronologickom registri vnútorných predpisov na stránke UK 

<output>vp_2013.pdfvp_2013.pdf)</output>

Platia záväzne pre písanie: 

 • bakalárskych prác
 • diplomových prác
 • dizertačných prác

a primerane aj:

 • rigoróznych prác
 • habilitačných prác

Odporúčanie

Smernica a jej dodatky sú αω pre tvorbu záverečnej práce – majte ich od začiatku až do konca tvorby práce vytlačené vždy po ruke 

Špeciálne info pre doktorandov

Priebežne aktualizované detailné pokyny fakulty k: 

 • dizertačnej skúške ako aj písomnej práci k nej
 • obsahovým i formálnym náležitostiam dizertačnej práce a k jej odovzdaniu a obhajobe 

sledujte na stránkach referátu doktorandského štúdia študijného oddelenia fakulty

Ďalšie pokyny katedry k písaniu prac pozri nižšie

Jazykové okienko

Písanie názvov geografických objektov

Štandardizácia geografického názvoslovia (dokumenty Úradu geodézie, kartografie a katastra SR; vyberajte v ľavom menu)

Preklad názvov geografických objektov do anglického/nemeckého jazyka – dokument Úradu GKaK SR, ktorý ho určuje,  >> na stránke Archívy a knižnica

Ako správne citovať a vytvárať bibliografické odkazy

Norma

Techniku citovania a zápisu použitej literatúry určuje 

STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 

t. j. slovenská verzia medzinárodnej normy ISO 690: 2010

Dôležité

Norma a teda aj linky nižšie ponúkajú viaceré štýly tejto techniky, dôležité je v celej práci dodržať jeden zvolený štýl (systém)


Niekoľko praktických odkazov

Dva stručné, ale "naše"

Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010) . PDF 
je to odkaz z príslušnej aktuálnej smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác..., ide len o jednu z viacerých možností

Metódy citovania podľa STN ISO 690: 2012 .PDF
vypracované v Slovenskej národnej knižnici v Martine; odporúčame používať systém mena a dátumu (harvardský systém)

Dva české, podrobne prepracované

"Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace"  >>> 
podrobný návod, ako citovať literatúru a pramene, s českými príkladmi a s veľmi dobrou ukážkou i vysvetlením najčastejších chýb (vľavo tlačítko "Časté chyby")

"Metodika tvorby bibliografických citací"  >>> 
profesionálna plnotextová elektronická publikácia s komplexnými informáciami týkajúcimi sa tvorby citácií podľa rôznych štýlov


Tip 1

Prácu s citáciami v textovom editore MS Word môže uľahčiť položka "Citácie a bibliografia" v záložke "Referencie"/"Odkazy". 

Tip 2

Odporúčané vzorové zápisy literatúry nájdete vo svojom oficiálnom zadaní práce a v tomto súbore  >> Zápisy niektorých často citovaných dokumentov .PDF

 

 

Obal, titulný list a abstrakt práce

Dôrazné upozornenie

Autor záverečnej práce je povinný vždy a všade, napr.  

 • na obale práce, 
 • na titulnom liste práce
 • v abstraktoch práce, 
 • na prihláške na štátnu skúšku a i. 

uvádzať zhodný názov práce (v SJ aj AJ), a to tak, ako je uvedený v jej oficiálnom zadaní, vygenerovanom z AISu


Pre opakujúce sa ignorovanie platného názvu záverečnej práce dôrazne upozorňujeme, že práca podaná do AIS pre jej obhajobu s akýmkoľvek rozdielom (v jedinom slove, čiarke, spojovníku a p.) nie je prijateľná 

V odôvodnených prípadoch je s primeraným predstihom možná úprava názvu v AIS > pozri tu 

Titulný list práce – POZOR, ZMENA OD AR 2019/20!

Upozornenie

Od 1. 9. 2019 sa vyhláškou "Sústava študijných odborov SR" zmenili názvy študijných odborov


Pre titulné listy záverečných a p. prác katedry platí:

Bakalárska práca študenta ZEP

Študijný program: Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
Študijný odbor: Vedy o Zemi 

Bakalárska práca študenta upGE

Študijný program: Učiteľstvo Geografia
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Diplomová práca študenta mZ-FI

Študijný program: Fyzická geografia a geoinformatika
Študijný odbor: Vedy o Zemi

Dizertačná práca študenta dFGG:

Študijný program: Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Študijný odbor: Vedy o Zemi

Vloženie zadania do práce

Zadanie práce – oficiálne vygenerované v AISe a poskytnuté katedrou – sa do práce vkladá za titulný list 

Pre baklárske práce a diplomové práce

Zadanie vo formáte .PDF pre elektronickú verziu práce (pre AIS) katedra zasiela na oficiálnu e-mailovú adresu študenta (@uniba.sk) koncom príslušného semestra (čiže práca vložená do AISu bude obsahovať zadanie práce BEZ PODPISOV)

Zároveň dva exempláre s podpismi pracovníkov katedry pre ich vloženie do dvoch odovzdávaných tlačených prác katedra odovzdá študentovi na príslušnom seminári. Pozor! Do tlačených prác treba vložiť práve tieto zadania s originálnymi podpismi a až potom dať prácu zviazať

Pre dizertačné práce

Doktorandom vystaví a zašle oficiálne zadanie na požiadanie tajomníčka katedry, Z. Machová kontakt

Upozornenie pre všetkých

V elektronickej verzii záverečnej práce, odovzdávanej v AIS, sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb

Pre vloženie zadania do elektronickej verzie práce ho odporúčame transformovať z formátu .PDF na obrázok

Abstrakt

 • Stručne predstavuje obsah textu
 • Konkrétne definuje ciele práce, metodologický postup, výsledky a závery
 • Uvádza konkrétne výsledky práce
 • Jazykové verzie (slovenská a anglická) sa uvádzajú na samostatných stranách
 • Je nevyhnutné uvádzať v oboch jeho jazykových verziách oficiálny názov práce (podľa zadania práce z AISu)
 • Povinný obsah uvádza > vzor abstraktu .PDF

Tlač práce – NOVÉ! PLATÍ OD MARCA 2018

V zmysle čl. 1. ods. 5 a 7 vnútorného predpisu č. 6/2018 Smernice rektora UK v Bratislave, Dodatku č. 2... sa mení znenie ods. 5 v čl. 7 vnútorného predpisu č. 2/2018 takto:

"Záverečná práca vypracúva v tlačenej podobe zviazaná v pevnej väzbe (v tvrdých doskách) vytlačená spravidla obojstranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať".

V prípade obojstrannej tlače práce odporúčame v nastavení strany primerane prispôsobiť ľavý a pravý okraj daný v ods. 2 v čl. 7.

Dôležité

Nezabudnite si včas (s predstihom) naštudovať okolnosti odovzdávania práce