Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Stupeň (titul) Názov študijného programu Dĺžka štúdia
Bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 3 roky
Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika 2 roky
PhD. (denná forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 4 roky
PhD. (externá forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 5 rokov
Info pre záujemcov o štúdium  >>>


>> Študijné ročenky (= študijné plány aktuálneho akademického roka) (na stránke fakulty)  
      pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia | pre PhD. stupeň štúdia

>> Konzultačné hodiny vyučujúcich


Informácie k predmetom

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe – všetky pre aktuálny rok na jednom mieste

Katedrový server pre študentov

Votr = alternatívny AIS

Mobillity

Záverečné práce

Štátne skúšky


Aktuálne info

Náhradné termíny terénnych cvičení a exkurzií z AR 2019/20

Na stránke Exkurzie... sme zverejnili termíny konania terénnych cvičení a exkurzií zabezpečovaných katedrou, presunutých pre pandémiu a zrušenie prezenčnej výučby v letnom semestri AR 2019/20:

  • buď na prvú polovicu septembra 2020 v rámci aktuálneho AR 2019/20
  • alebo až do nasledujúceho AR 2020/21 (terénne cvičenia sa budú konať už v druhej polovici septembra až októbri 2020 a exkurzie sa spoja s exkurziami AR 2020/21 v máji – júni 2021)

Analogické predmety pre študentov v AR 2020/21 podľa obvyklého harmonogramu štúdia nie sú týmto nijako dotknuté

NOVÉ! Zmena názvov študijných odborov

Od 1. 9. 2019 platí nový pre všetky tri študijné programy našej katedry zhodný názov študijného odboru

– Vedy o Zemi, [angl. Earth Sciences]

Pre pedagogické kombinácie platí zhodne

– Učiteľstvo a pedagogické vedy, [angl. Teacher Training and Education Science]

Nezabudnite, prosím, na tieto zmeny pri písaní všetkých druhov Vašich prác (názov odboru sa uvádza na ich titulnom liste)

Inovované logo katedry

Odporúčame

Upozorňujeme, že sme aj pre Vaše prezentácie či postery inovovali vizuál loga katedry

Nájdete vo viacerých prevedeniach na stránke O katedre > v časti Logo

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG