Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Stupeň (titul) Názov študijného programu Dĺžka štúdia
Bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 3 roky
Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika 2 roky
PhD. (denná forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 4 roky
PhD. (externá forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 5 rokov
Info pre záujemcov o štúdium  >>>


>> Študijné ročenky (= študijné plány aktuálneho akademického roka) (na stránke fakulty)  
      pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia | pre PhD. stupeň štúdia

>> Konzultačné hodiny vyučujúcich


Informácie k predmetom

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe – všetky pre aktuálny rok na jednom mieste

Katedrový server pre študentov

Votr = alternatívny AIS

Mobillity

Záverečné práce

Štátne skúšky


Aktuálne info

Zmeny v letnom semestri AR 2019/20 v súvislosti s pandémiou

[30.03.2020] Aktualizovaný harmonogram štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre letný semester akademického roku 2019/20   > .PDF

[31.03.2020] Usmernenia harmonogramu štúdia pre LS AR 2019-20   > .PDF


Vybrané info (pozor, neúplné!)

> k semestru a skúškovému obdobiu

Výučba pre všetky ročníky v letnom semestri (vrátane terénnych cvičení a p., ak sa nepresunú do nasledujúceho AR) prebieha do 29. mája 2020

Skúšanie prebieha dištančnou metódou*:

  • pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia v čase od 1. do 26. júna 2020 a výnimočne aj od 17. do 31. augusta 2020
  • pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia od 1. do 26. júna 2020 
> k odovzdaniu záverečných prác

Riadny termín odovzdania bakalárskych záverečných prác je do 31. mája 2020, opravný termín je do 27. júla 2020

Riadne termíny odovzdania diplomových záverečných prác sú dva:
 I. do 31. mája 2020
II. do 27. júla 2020 (tento je zároveň opravným termínom)

Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe**

> k štátnym skúškam

Obhajoby bakalárskych prác prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (I. riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (II. riadny termín, resp. opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

V prípade, že diplomová práca nevyhnutne vyžaduje dopracovanie, je možné po dohode s vedúcim diplomovej práce, garantom programu a vedúcim katedry absolvovať štátne skúšky pred odovzdaním diplomovej práce v júnovom termíne a obhajobu diplomovej práce v augustovom termíne

-----------

*Organizácia štúdia prebieha plne v intenciách jej dištančnej metódy, pričom výlučne v prípade oficiálneho usmernenia rektora UK a dekana PriF UK v rámci normalizácie akademického života nemožno vylúčiť návrat k metóde prezenčnej.

**Budú pripravené ďalšie usmernenia na administráciu.

Národný štipendijný program SR pre zimný semester 2020/21

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2020/21 v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít

Štipendiá sú určené pre:

  • študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a 
  • postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku

 

 

Ponuka tém Bc. a Mgr. prác

Témy záverečných prác pre akademický rok 2020/21 nájdete na stránke Ponuka tém

Témy pre nasledujúci akademický rok zverejňujeme obvykle v marci/apríli

Ponuka tém PhD. prác

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/21 nájdete na stránke Ponuka tém

Termín prihlasovania sa na doktorandské štúdium – od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020

NOVÉ! Zmena názvov študijných odborov

Od 1. 9. 2019 platí nový pre všetky tri študijné programy našej katedry zhodný názov študijného odboru

– Vedy o Zemi, [angl. Earth Sciences]

Pre pedagogické kombinácie platí zhodne

– Učiteľstvo a pedagogické vedy, [angl. Teacher Training and Education Science]

Nezabudnite, prosím, na tieto zmeny pri písaní všetkých druhov Vašich prác (názov odboru sa uvádza na ich titulnom liste)

Nové zadania z AISu Vám včas dopošleme 

Inovované logo katedry

Odporúčame

Upozorňujeme, že sme aj pre Vaše prezentácie či postery inovovali vizuál loga katedry

Nájdete vo viacerých prevedeniach na stránke O katedre > v časti Logo

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG