Štúdium


Aktuálne info

Výzva Národného štipendijného programu SR

Upozorňujeme, že NŠP SR zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/19

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2018 do 16:00 h

Viac info  .PDF

Nové znenie smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác

Rektor UK v Bratislave vydal v rámci svojho vnútorného predpisu č. 2/2018 úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1
Všetko o písaní záverečných prác nájdete na stránke Pokyny (a tipy) pre písanie prác 

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG