Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Stupeň (titul) Názov študijného programu Dĺžka štúdia
Bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 3 roky
Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika 2 roky
PhD. (denná forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 4 roky
PhD. (externá forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 5 rokov
Info pre záujemcov o štúdium  >>>


>> Študijné ročenky (= študijné plány aktuálneho akademického roka) (na stránke fakulty)  
      pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia | pre PhD. stupeň štúdia

>> Konzultačné hodiny vyučujúcich


Informácie k predmetom

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe – všetky pre aktuálny rok na jednom mieste

Katedrový server pre študentov

Votr = alternatívny AIS

Mobillity

Záverečné práce

Štátne skúšky


Aktuálne info

Náhradné termíny terénnych cvičení a exkurzií z AR 2019/20

Na stránke Exkurzie... sme zverejnili termíny konania terénnych cvičení a exkurzií zabezpečovaných katedrou, presunutých pre pandémiu a zrušenie prezenčnej výučby v letnom semestri AR 2019/20:

  • buď na prvú polovicu septembra 2020 v rámci aktuálneho AR 2019/20
  • alebo až do nasledujúceho AR 2020/21 (terénne cvičenia sa budú konať už v druhej polovici septembra až októbri 2020 a exkurzie sa spoja s exkurziami AR 2020/21 v máji – júni 2021)

Analogické predmety pre študentov v AR 2020/21 podľa obvyklého harmonogramu štúdia nie sú týmto nijako dotknuté

Augustový termín štátnych skúšok v AR 2019/20

Štátne skúšky Mgr. stupňa štúdia mZ-FI/FG v druhom riadnom, resp. opravnom termíne sa uskutočnia

vo štvrtok 20. augusta 2020

Harmonogram sa upresní na základe prihlášok 

Predpokladá sa prezenčná forma konania

Pre vkladanie diplomových prác pre tento termín bude AIS otvorený od 1. do 27. júla 2020

Tlačenú prácu (1 exemplár) s podpisom študenta a vedúceho prace v zadaní treba odovzdať do 7 dní po úspešnej obhajobe

Ponuka tém Bc. a Mgr. prác

V súvislosti s personálnymi zmenami na katedre sme zaktualizovali ponuku tém bakalárskych a diplomových prác pre akademický rok 2020/21 

Nájdete ich na stránke Ponuka tém

[Témy pre nasledujúci akademický rok zverejňujeme obvykle v marci/apríli]

Zmeny v letnom semestri AR 2019/20 v súvislosti s pandémiou

[30.03.2020] Aktualizovaný harmonogram štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre letný semester akademického roku 2019/20   > .PDF

[31.03.2020] Usmernenia harmonogramu štúdia pre LS AR 2019-20   > .PDF

[26.05.2020] Metodické usmernenie ku štátnym skúškam (ŠS) a obhajobám záperečných prác (OZP) na prvom a druhom stupni štúdia v letnom semestri roku 2020 na PriF UK pre študentov   > .PDF


Vybrané info (pozor, neúplné!)

> k semestru a skúškovému obdobiu

Výučba pre všetky ročníky v letnom semestri (vrátane terénnych cvičení a p., ak sa nepresunú do nasledujúceho AR) prebieha do 29. mája 2020

Skúšanie prebieha dištančnou metódou*:

  • pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia v čase od 1. do 26. júna 2020 a výnimočne aj od 17. do 31. augusta 2020
  • pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia od 1. do 26. júna 2020 
> k odovzdaniu záverečných prác

Riadny termín odovzdania bakalárskych záverečných prác je do 31. mája 2020, opravný termín je do 27. júla 2020

Riadne termíny odovzdania diplomových záverečných prác sú dva:
 I. do 31. mája 2020
II. do 27. júla 2020 (tento je zároveň opravným termínom)

Práce sa v uvedených termínoch odovzdávajú v elektronickej podobe

Dôležité! Hneď po vložení práce do AISu študent vyplní a vytlačí dvakrát licenčné zmluvy a obratom všetky štyri podpísané (nepísať nič iné, len 4 × podpis!) pošle poštou na študijné oddelenie fakulty

Dôležité! Pre povinnú archiváciu je študent povinný odovzdať fakulte jeden exemplár vytlačenej obhájenej záverečnej práce v pevnej väzbe so svojim podpisom na príslušnom mieste v zadaní práce, a to najneskôr pri preberaní diplomu

> k štátnym skúškam

Obhajoby bakalárskych prác prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (I. riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (II. riadny termín, resp. opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

Vo výnimočných prípadoch so súhlasom predsedu skúšobnej komisie a vedúceho diplomovej práce môže študent absolvovať štátne skúšky bez obhajoby práce, ktorú môže absolvovať v augustovom termíne

-----------

*Organizácia štúdia prebieha plne v intenciách jej dištančnej metódy, pričom výlučne v prípade oficiálneho usmernenia rektora UK a dekana PriF UK v rámci normalizácie akademického života nemožno vylúčiť návrat k metóde prezenčnej.

**Budú pripravené ďalšie usmernenia na administráciu.

NOVÉ! Zmena názvov študijných odborov

Od 1. 9. 2019 platí nový pre všetky tri študijné programy našej katedry zhodný názov študijného odboru

– Vedy o Zemi, [angl. Earth Sciences]

Pre pedagogické kombinácie platí zhodne

– Učiteľstvo a pedagogické vedy, [angl. Teacher Training and Education Science]

Nezabudnite, prosím, na tieto zmeny pri písaní všetkých druhov Vašich prác (názov odboru sa uvádza na ich titulnom liste)

Inovované logo katedry

Odporúčame

Upozorňujeme, že sme aj pre Vaše prezentácie či postery inovovali vizuál loga katedry

Nájdete vo viacerých prevedeniach na stránke O katedre > v časti Logo

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG