Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra? / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2009
 2. AAB Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006
 3. AAB One place - Many Worlds: Geographical variability in life strategies in Slovak society / Alena Rochovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 4. AAB Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska / Eva Džupinová ... [et al.]
  Bratislava : Geografika, 2008
 5. ABC Population Development in Slovakia at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century / Jozef Mládek, Jana Marenčáková, Marcela Káčerová
  In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. - ISBN 978-5-94646-227-3. - Ekaterinburg : Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. - S. 102-138
 6. ABC Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Current topics in Czech and Central European Geography Education. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - S. 253-280 [1,6 AH]
 7. ACB Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie / Alena Rochovská, Marcela Káčerová, Slavomír Ondoš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 8. ADC The process of population ageing in countries of the Visegrad Group (V4) / Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Erdkunde. - Vol. 69, No. 1 (2015), s. 49-68
 9. ADC A Comparison of Population Ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic Based on Generation Support and Exchange / Marcela Káčerová, Jana Ondačková, Jozef Mládek
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 20, No. 4 (2012), s. 26-38
 10. ADD Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia / Slavomír Ondoš, Marcela Káčerová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 188-212
 11. ADD Population Ageing as Generation Substitutions: Economic and Social Aspects / Marcela Káčerová, Jozef Mládek
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 259-276
 12. ADE Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky / Marcela Káčerová, Jana Ondačková, Jozef Mládek
  In: Regionální studia/Regional studies. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 51-66
 13. ADE Contribution of population processes to population ageing; comparison of the Czech and Slovak Republics / Marcela Káčerová, Jana Ondačková, Jozef Mládek
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Roč. 44, č. 1 (2013), s. 27-43
 14. ADE Population Ageing Processes. Case Study (on) Czech and Slovak Republics / Jozef Mládek, Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Sociologie Romaneasca. - Vol. 10, No. 4 (2012), s. 99-113
 15. ADE Syntetické hodnotenie starnutia európskych populácií / Jozef Mládek, Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Auspicia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 20-32
 16. ADF Azylový a naturalizačný proces na Slovensku / Marcela Káčerová, Radka Horváthová
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 54-67
 17. ADF Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe / Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 30-38
 18. ADF Analysis of population ageing in Slovakia: time and regional dimensions / Jozef Mládek, Marcela Káčerová
  In: Geografický časopis. - Roč. 60, č. 2 (2008), s. 179-197
 19. ADF Zahraničná migrácia Slovenska - demografické a priestorové aspekty / Marcela Káčerová, Radka Horváthová
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 33-51
 20. ADF Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja / Arnold Kakaš, Marcela Káčerová
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 37-47
 21. ADF Starnutie obyvateľstva európskych populácií / Marcela Káčerová, Jana Ondačková, Jozef Mládek
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 13, č. 3 (2014), s. 44-54
 22. ADF Sociálne služby pre seniorov - príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja / Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Geografické informácie. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 171-182
 23. ADF Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte / Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 44-58
 24. ADF Populačné starnutie v európskom a slovenskom kontexte / Marcela Káčerová, Branislav Bleha
  In: Geografia. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 155-158
 25. ADF Úmrtnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska / Marcela Káčerová, Gabriela Nováková
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 33-48
 26. ADF Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4 / Marcela Káčerová, Michaela Nováková
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 47-62
 27. ADF Income decline in retirement in Eastern Europe: A case study in Slovakia / Slavomír Ondoš ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 62, č. 2 (2018), s. 93-108
 28. ADF Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910-2001 / Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 91-97
 29. ADF Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy / Marcela Káčerová, Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
 30. ADM Are there more believers among seniors in Czech republic and Slovakia than in the majority population? / Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Demografie. - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 61-70
 31. ADM Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between Metropolitan and Mountain Stakeholders / Heino Meessen ... [et al.]
  In: Revue de Geographie Alpine - Journal of Alpine Research. - Vol. 103, No. 3 (2015), nestr. [17 s.]
 32. ADM Time-space differences of population ageing in Europe / Marcela Káčerová, Jana Ondačková, Jozef Mládek
  In: Hungarian Geographical Bulletin. - Vol. 63, No. 2 (2014), s. 177-199
 33. ADN Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov / Alena Rochovská ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 184-200
 34. ADN Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe / Jozef Mládek, Marcela Káčerová, Iveta Stankovičová
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 92-109
 35. ADN Population age structure transformation in the capitals of the visegrad group countries / Jana Ondačková ... [et al.]
  In: Geographia polonica. - Roč. 91, č. 3 (2019), s. 281-299
 36. ADN People, space and culture - dimensions of intergenerational relationships / Ľubica Voľanská, Marcela Káčerová, Juraj Majo
  In: Slovenský národopis. - Roč. 67, č. 2 (2019), s. 122-143
 37. AEC Populačný potenciál krajín EÚ klesá / Marcela Káčerová, Jozef Mládek, Dagmar Popjaková
  In: Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. - ISBN 978-80-87472-83-5. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - S. 108-117
 38. AED Population process changes in Slovakia at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Geographia Slovaca 26 : Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. - ISBN 978-80-970076-3-8. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. - S. 49-69
 39. AED New trends of population development in Slovakia at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 48. - ISBN 80-223-2239-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 189-210
 40. AED Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine / Alena Rochovská, Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Miestne komunity 3. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku. - ISBN 978-80-557-0231-5. - Banská Bystrica : Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Belu, 2014. - S. 39-55 [1,5 AH]
 41. AFC Zdravotná dimenzia kvality života seniorov Českej republiky v prieskume SHARE / Marcela Káčerová, Jana Ondačková
  In: Kvalita života 2013. Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7494-006-4. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2013. - S. 42-52 [online]
 42. AFD Nové štatistické metódy merania populačného starnutia / Marcela Káčerová, Jozef Mládek, Jana Ondačková
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 2 (2012), s. 62-69
 43. AFD Demografické starnutie populácie Slovenska a Európy / Marcela Káčerová
  In: Naša demografia - súčasnosť a perspektívy. - ISBN 80-88946-39-5. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. - S. 97-102
 44. AFD Veková štruktúra a starnutie obyvateľov Slovenska podľa národností / Marcela Káčerová
  In: Výpočtová štatistika. - ISBN 80-88946-29-8. - Bratislava : SŠDS, 2003. - S. 190-194
 45. AFD Migration aspects of the urbanization in post-socialism: Bratislava case / Slavomír Ondoš, Marcela Káčerová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 176-180
 46. AFD Generačné substitúcie ako indikátory starnutia obyvateľstva / Marcela Káčerová, Jozef Mládek
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 7, č. 6 (2011), s. 79-84
 47. AFE Niektoré trendy demografického správania obyvateľstva Slovenska / Jozef Mládek, Marcela Káčerová
  In: 150 let geografie na UK. - ISBN 80-86561-96-8. - Praha : UK, 2006. - S. 28
 48. AFG The position of Visegrad Group countries in an aging Europe: Comparative analysis / Marcela Káčerová
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 20
 49. AFG Selected aspects of population ageing in Slovakia / Marcela Káčerová
  In: Global changes : their regional and local aspects. - Warszawa : Universytet Warszawski, 2007. - S. 15
 50. AFH Sami vo veľkom meste - domácnosti seniorov - jednotlivcov v urbánnom priestore Bratislavy a Košíc / Marcela Káčerová, Juraj Majo
  In: 16. Slovenská demografická konferencia : zborník abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-88946-77-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. - S. 10
 51. AFH Nové trendy populačného vývoja Slovenska na konci 20. a začiatku 21. storočia / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov). - Bratislava : UK, 2005. - S. 41
 52. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 53. BEF Vyúčba demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Jozef Mládek, Marcela Káčerová
  In: 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISBN 978-80-88946-61-8. - Bratislava : SŠDS, 2013. - S. 95-100
 54. DAI Časový a priestorový aspekt poznávania procesu populačného starnutia obyvateľstva / Marcela Káčerová
  Bratislava : [s.n.], 2009