Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006
 2. AAB Demogeografická analýza Slovenska / zost. Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 3. AAB Demogeographical analysis of Slovakia / Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 4. AAB Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska / Eva Džupinová ... [et al.]
  Bratislava : Geografika, 2008
 5. AAB Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiach [elektronický zdroj] : . / Vladimír Baláž ... [et al.]
  Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006
 6. AAB One place - Many Worlds: Geographical variability in life strategies in Slovak society / Alena Rochovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 7. AAB Demogeografia Slovenska : Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : UK, 1998
 8. ABD Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach / Marcel Horňák, Vladimír Bačík
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 195-228 [1,84 AH]
 9. ACB Územné plánovanie pre geografov / Marián Halás, Marcel Horňák
  Bratislava : Geo-grafika, 2012
 10. ADC Population potential within the urban environment and intra-urban railway network opportunities in Bratislava (Slovakia) / Pavol Ďurček, Marcel Horňák
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 24, No. 4 (2016), s. 52-64
 11. ADC Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia / Kristína Bilková ... [et al.]
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 25, No. 2 (2017), s. 95-103
 12. ADC The competitiveness of the long-distance public transportation system in Slovakia / Marcel Horňák, Tomáš Pšenka, František Križan
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 21, No. 4 (2013), s. 64-75
 13. ADC Functional Transport Regions in Slovakia Defined by Passenger-Car Traffic Flows / Marcel Horňák, Stanislav Kraft
  In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. - Vol. 157 (2015), s. 109-128
 14. ADC Potential food deserts and food oases in a post-communist city: Access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petrzalka / František Križan ... [et al.]
  In: Applied Geography. - Vol. 62, August (2015), s. 8-18
 15. ADE The Influence of Transformation Processes and Border Location on the Development of the Transportation System in the Bratislava Region / Pavol Korec, Eva Smatanová, Marcek Horňák
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 32, Suppl. (1997), s. 335-342
 16. ADE Pokračujúca transformácia železničnej dopravy na Slovensku a niektoré jej dopady na regióny / Marcel Horňák
  In: Národohospodářský obzor. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 21-32
 17. ADE Pozícia železničnej dopravy na Slovensku - stagnácia alebo úpadok ? / Marcel Horňák
  In: Národohospodářský obzor. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 16-24
 18. ADE Student expectations for higher education in biology at Comenius University, Bratislava, Slovakia / Thomas L. Rost ... [et al.]
  In: International Journal of Biology Education. - Vol. 4, No. 2 (2015), s. 63-77
 19. ADE Doprava v globalizovanom svete / Marcel Horňák
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 16, č. 4 (2006-2007), s. 28-29
 20. ADF Do mesta čoraz ďalej - dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera / Marcel Horňák, Alena Rochovská
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 141-149
 21. ADF Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska / Alena Rochovská, Marcel Horňák
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 152-156
 22. ADF Niektoré aspekty rozmiestnenia obyvateľstva SR vo vzťahu k dostupnosti železničnej siete / Marcel Horňák
  In: Horizonty dopravy. - Roč. 11, č. 2 (2003), s. 25-27
 23. ADF Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania / Marcel Horňák
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 23-31
 24. ADF Dostupnosť siete diaľnic a rýchlostných ciest v SR / Marcel Horňák
  In: Horizonty dopravy. - Roč. 13, č. 1 (2005), s. 31-34
 25. ADM Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia / Kristína Bilková ... [et al.]
  In: Bulletin of geography. - č. 39 (2018), s. 7-20
 26. ADM The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example / Waldemar Cudny, Marcel Horňák
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 33, No. 33 (2016), s. 23-38
 27. ADM Evaluation of high-standard public transport centres in the Slovak Republic / Marcel Horňák, Peter Struhár, Tomáš Pšenka
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 30, No. 30 (2015), s. 59-70
 28. ADM Future geography graduates - How much their degree matters? Student expectations at Comenius University, Bratislava, Slovakia / Eva Polonyová ... [et al.]
  In: Geographia Polonica. - Vol. 90, No. 2 (2017), nestr. [12 s]
 29. ADN Za nákupom ďaleko: Rurálne potravinové púšte na Gemeri / Kristína Bilková ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 69, č. 1 (2017), s. 3-20
 30. ADN Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska / Marcel Horňák, Tomáš Pšenka
  In: Geografický časopis. - Roč. 65, č. 2 (2013), s. 119-140
 31. AEC Nové územnosprávne členenie Slovenskej republiky z pohľadu vývoja počtu obyvateľov / Pavol Korec, Eva Smatanová, Marcel Horňák
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - S. 80-93
 32. AEC Súčasný stav a perspektívy vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky / Marcel Horňák
  In: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom 10. - Gdańsk : Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, 2004. - S. 231-250
 33. AEC Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvateľstva v Slovenskej republike / Marcel Horňák
  In: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. - ISBN 978-80-7399-557-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 132-141
 34. AEC Trans-border Population Migrations (A Case Study) / Marián Halás, Peter Spišiak, Marcel Horňák
  In: Természettudományi Közlemények, Vol. 6. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Föiskola Természettudományi Föiskolai Kar, 2006. - S. 205-215
 35. AEC Identification of regions of transport marginality in Slovakia / Marcel Horňák
  In: Regional periphery in Central and Eastern Europe. - Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2006. - S. 35-41
 36. AEC Dopravná integrácia Európy - pozícia Slovenska a Bratislavy / Marcel Horňák
  In: Geografie XII. - ISBN 80-210-2664-2. - Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. - S. 48-52
 37. AEC Sociálna polarizácia spoločnosti a jej regionálny priemet na území Slovenska a Bratislavy / Alena Rochovská, Marcel Horňák
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 9. - ISBN 80-7082-805-6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - S. 131-142
 38. AEC Transport node of Bratislava in relationship with pan-European multimodal corridors / Marcel Horňák, Zuzana Kováčiková
  In: Geographical space at the turn of the century. Theoretical and methodological challenges. - ISBN 83-89502-00-3. - Warsaw : Warsaw University, 2003. - S: 143-150
 39. AEC Ethnic Diversity of the population of Slovakia / Juraj Majo, Marcel Horňák
  In: Regional Development in Central Europe - cohesion or competitiveness. - Warszawa : IGiPZ PAN, 2007. - S. 191-198
 40. AED Vybrané aspekty vzťahu mestskej časti Bratislava Petržalka a plánovaného úseku diaľnice D61 Viedenská cesta - Prístavný most / Marcel Horňák, Eva Smatanová
  In: Geografické spektrum, Vol. 2. - ISBN 80-968146-1-3. - Bratislava : Geo-grafika, 2000. - S. 37-41
 41. AED Súčasné tendencie vo vývoji železničnej dopravy / Pavol Korec, Marcel Horňák
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 40. - ISBN 80-223-1252-5. - Bratislava : UK, 1998. - S. 3-16
 42. AED Vývoj postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu v Slovenskej republike / Marcel Horňák
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 32. Folia Geographica 3. - ISBN 80-88722-64-0. - Prešov : Prešovská univerzita, 1999. - S. 218-228
 43. AED Dopravné marginálne regióny Slovenska / Marcel Horňák
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. No. 3. - ISBN 80-223-2144-3. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 199-205
 44. AED Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy / Marcel Horňák
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 45. - ISBN 80-223-1981-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 27-37
 45. AED Možnosti využitia indikátorov vo výskume kvality života na Slovensku / Mário Godor, Marcel Horňák
  In: Geografické informácie 14. - Nitra : UKF, 2010. - S. 42-54
 46. AED Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériach Slovenska / Marcel Horňák, Alena Rochovská
  In: Geographia Cassoviensis, roč. 1. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2007. - S. 55-60
 47. AFC Dopravno-infraštruktúrna vybavenosť regiónov Slovenska v slovensko-poľskom prihraničí / Marcel Horňák
  In: Transformační procesy 1990-2005. Sborník příspěvků z mezinárodní geografické konference. - ISBN 80-7368-106-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. - S. 166-176
 48. AFC Priestorové rozdiely v dostupnosti siete pravidelnej diaľkovej osobnej dopravy na území Slovenska / Marcel Horňák
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Svazek 183, řada přírodních věd č. 25. Geografie XVI. - ISBN 80-210-3759-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 211-221
 49. AFC Priestorové rozdiely v konkurencieschopnosti vlakovej a autobusovej diaľkovej osobnej dopravy na Slovensku / Tomáš Pšenka, Marcel Horňák
  In: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. - ISBN 978-80-210-5008-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 62-71
 50. AFC Aspects of marginality in border regions of Slovakia - a case study / Marcel Horňák, Eva Džupinová
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 123-129
 51. AFC Orava po roku 1989 - posun od chudoby k prosperite? / Marcel Horňák, Juraj Majo
  In: 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2493-4. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. - S. 305-315 [CD-ROM]
 52. AFC Vzájomné dopravné prepojenie miest Slovenska verejnou dopravou / Marcel Horňák, Tomáš Pšenka
  In: Konkurence na evropských železnicích - ekonomické, právní a regionální faktory. - ISBN 978-80-210-5309-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 76-84
 53. AFC Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer / Marcel Horňák, Vladimír Tóth
  In: Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. - ISBN 978-80-210-6425-6. - Brno : Masarykova univerzita, MuniPress, 2013. - S. 49-61
 54. AFC Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio JET na Slovensku / František Križan, Marcel Horňák
  In: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 22-31
 55. AFC Verejná doprava vs individuálna automobilová doprava v spojení miest Slovenska / Marcel Horňák, Tomáš Pšenka, František Križan
  In: Regulace konkurenčního prostředí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. - ISBN 978-80-210-5629-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 39-48
 56. AFG Regions of Transport Marginality in Slovakia / Marcel Horňák
  In: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. - ISBN 83-87954-64-0. - Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2005. - S. 19
 57. AFG Population grid as a data source in transport geography research / Marcel Horňák ... [et al.]
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 61
 58. AFG Transport disadvantage and social exclusion in segregated Roma communities / Alena Rochovská, Marcel Horňák
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 63
 59. AFH Porovnanie dvoch typov vzdialeností pri priestorovom mapovaní potravinových púští (prípadová štúdia z Petržalky) / František Križan ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-319-9. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2015. - S. 19-20
 60. AFH Visualising spatial distribution of air transport passengers in Europe / Pavol Hurbánek, Kristián Fajčík, Marcel Horňák
  In: 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe". - ISBN 978-80-223-4350-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 29
 61. AFH Changing spatial pattern of commuting flows in Slovakia between 2001 and 2011 / Jaroslav Rusnák, Marcel Horňák, Marián Jurica
  In: 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe". - ISBN 978-80-223-4350-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 77
 62. AFH Ako je to s technologickou náročnosťou priemyslu v regiónoch Slovenska? / Jaroslav Rusnák ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 29-29
 63. AFH Vybrané teoreticko-metodologické aspekty štúdia prihraničných a marginálnych oblastí / Marián Halás, Marcel Horňák, Pavol Hurbánek
  In: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov). - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 21
 64. AGI Diaľnica D61 Bratislava : Viedenská cesta - Prístavný most. Zámer. / Milan Trizna ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská správa ciest, 1998
 65. AGI Národné identifikátory chudoby a sociálneho vylúčenia : správa z pilotného prieskumu. / Roman Džambazovič ... [et al.]
  Bratislava : Euroformes, 2008
 66. BAB Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania : analytická štúdia k projektu. / Roman Džambazovič ... [et al.]
  Žilina : Euroformes, 2008
 67. BCB Školský atlas : Slovenská republika a Európa / Marcel Horňák ... [et al.]
  Vizovice : SHOCart, 2016
 68. BDF Osobný automobil v domácnosti: symbol sociálneho statusu alebo nevyhnutnosť? / Marcel Horňák, Lukáš Kresáň, Alena Rochovská
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 15-19
 69. BEC Dynamics of regional development of Slovakia by economic sectors / Pavol Korec, Marcel Horňák, Slavomír Ondoš
  In: The changes in functional and spatial regional structures. Europe without borders - the new quality of space / Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. - ISBN 978-83-928255-1-7. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2008. - S. 231-241
 70. BFA Transport infrastructure of border regions in the Slovak-Polish borderland / Marcel Horňák, Marián Halás
  In: Quo vadis Periphery?. - ISBN 80-86561-20-8. - Prague : Charles Univerzity, 2005. - S. 9
 71. BFA Dopravne periférne regióny Slovenska po vstupe krajiny do EÚ / Marcel Horňák
  In: Česká geografie v evropském prostoru. 21. sjezd České geografické společnosti. Zborník abstraktov. - ISBN 80-7040-879-0. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. - S. 39
 72. CIB Jedno miesto - veľa svetov / Alena Rochovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 73. DAI Vývoj dopravy Slovenska po roku 1989 ( s dôrazom na dynamiku transformačných procesov a priestorové rozdiely vo vybavenosti dopravnou infraštruktúrou) / Marcel Horňák ; školiteľ Pavol Korec
  Bratislava : [s.n.], 2004
 74. EDI M. Marada, V. Květoň, P. Vondráčková: Doprava a geografická organizace společnosti v Česku / Marcel Horňák
  In: Informace České geografické společnosti. - Roč. 29, č. 2 (2010), s. 34-36
 75. GAI Faktory formovania a modernizácie dopravnej infraštruktúry Slovenska v socialistickom období. Subtéma č. 1 : Expertná podkladová štúdia pre úlohu Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov. / Marcel Horňák
  Bratislava : [s.n.], 2003
 76. GAI Rozvoj a modernizácie dopravnej štruktúry Slovenska po roku 1989. Subtéma č. 2 : Expertná podkladová štúdia pre úlohu Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov. / Marcel Horňák
  Bratislava : [s.n.], 2003
 77. GAI Doprava a technická infraštruktúra / Marcel Horňák
  In: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020. - Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010. - S. 298-320
 78. GAI Kultúra, umenie, šport a voľný čas / Marcel Horňák
  In: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020. - Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010. - S. 321-334