Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030 / Branislav Šprocha, Boris Vaňo, Branislav Bleha
  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014
 2. AAB Bratislava v demografickej perspektíve: transformácia a výhľad do roku 2050 / Branislav Šprocha, Branislav Bleha, Boris Vaňo
  Bratislava : Infostat, Univerzita Komenského, 2017
 3. AAB Demografický obraz najväčších miest Slovenska / Branislav Šprocha ... [et al.]
  Bratislava : Infostat, 2016
 4. AAB Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006
 5. AAB Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra? / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2009
 6. AAB Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 / Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Boris Vaňo
  Bratislava : INFOSTAT, 2013
 7. AAB Populačný vývoj v Slovenskej republike 2014 [elektronický zdroj] : . / Branislav Šprocha ... [et al.]
  Bratislava : Infostat, 2015
 8. AAB Demografická budúcnosť okresov Slovenska: Približovanie či divergencia / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  Bratislava : Infostat, 2008
 9. AAB Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska [elektronický zdroj] : . / Branislav Šprocha ... [et al.]
  Bratislava : Infostat, Univerzita Komenského, 2017
 10. AAB Demografický atlas Slovenskej republiky / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-Grafika, 2014
 11. AAB Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035 / Branislav Šprocha, Boris Vaňo, Branislav Bleha
  Bratislava : INFOSTAT, Prognostický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2013
 12. AAB Prognóza obyvateľstva Slovenska do roku 2060 : Revízia poznatkov a predpokladov v kontexte pokračujúcej transformácie. / Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Boris Vaňo
  Bratislava : Infostat, 2018
 13. ABC Population Forecasting in the Slovak Republic Chapter 6 / Branislav Bleha
  In: Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. - ISBN 978-4-8176-0326-5. - Gifu : Gifu University, 2008. - S. 91-102 [1 AH]
 14. ABC Similar or different fertility patterns in transitive countries: Russia and Slovakia case study / Branislav Bleha
  In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. - ISBN 978-5-94646-227-3. - Ekaterinburg : Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. - S. 138-156 [1 AH]
 15. ABD Demografický obraz Bratislavy / Branislav Bleha, Juraj Majo, Branislav Šprocha
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 55-88 [2,21 AH]
 16. ACB MS Office pre geografa / Branislav Bleha
  Banská Štiavnica : Esprit, 2007
 17. ACB Praktikum z demogeografie a demografie 1 / Branislav Bleha, Gabriela Nováková
  Bratislava : Geo-grafika, 2010
 18. ACB Praktikum z demogeografie a demografie 2 / Branislav Bleha, Gabriela Nováková
  Bratislava : Geo-grafika, 2010
 19. ADC Does Socio-Spatial Segregation Matter? "Islands" of High Romany Fertility in Slovakia / Branislav Šprocha, Branislav Bleha
  In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. - Roč. 109, č. 2 (2018), s. 239-255
 20. ADC An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia / Branislav Bleha, Pavol Ďurček
  In: Papers in Regional Science. - Roč. 98, č. 1 (2019), s. 331-351
 21. ADC Urban shrinkage as a challenge to local development planning in Slovakia / Ján Buček, Branislav Bleha
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 21, No. 1 (2013), s. 2-15
 22. ADD Changing Educational Pathways and Economic Activity. Time and Space Aspects in Slovakia after 1989 / Michal Szabo, Branislav Bleha
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 66, č. 10 (2018), s. 1031-1050
 23. ADD Extrapolation in Population Projections of the Slovak NUTS III and their Reliability with Respect to Societal Processes / Branislav Bleha, Rastislav Novotný
  In: Ekonomický časopis. - Vol. 55, No. 9 (2007), s. 835-850
 24. ADD Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre Slovenskú republiku / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Sociológia. - Vol. 39, No. 1 (2007), s. 62-80
 25. ADD Analýza fenoménu singles v Európe a na Slovensku / Michal Drotován, Branislav Bleha
  In: Sociológia. - Roč. 40, č. 1 (2008), s. 62-81
 26. ADD Lokálny demografický vývoj na Slovensku: percepcia, spoločenské implikácie a interdisciplinárne výzvy / Branislav Bleha
  In: Sociológia. - Vol. 43, No. 4 (2011), s. 362-390
 27. ADE Slovensko v kontexte vývoja spoločného štátu / Pavol Korec, Branislav Bleha
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 18, č. 1 (2008-2009), s. 4-6
 28. ADE Niečo k presnosti populačných prognóz Slovenskej republiky a Českej republiky / Branislav Bleha
  In: Demografie. - Roč. 49, č. 4 (2007), s. 152-166
 29. ADE Prieskum postojov k rodine a reprodukcii v urbánnom prostredí Bratislavy a na Slovensku / Michal Katuša, Jozef Mládek, Branislav Bleha
  In: Demografie. - Roč. 55, č. 1 (2013), s. 47-64
 30. ADE Demografická projekcia mestskej a vidieckej populácie Slovenska do roku 2030 / Branislav Bleha
  In: Demografie. - Roč. 54, č. 3 (2012), s. 233-249
 31. ADE Geography of Slovakia / Koji Kobayashi, Jozef Mládek, Branislav Bleha
  In: Journal of Geography. - Vol. 121, No. 4 (2012), s. 728-734
 32. ADF Demografická prognóza okresov Slovenska do roku 2035 v kontexte odhaľovania geografickej nerovnomernosti a konvergencie / Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Boris Vaňo
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 58, No. 1 (2014), s. 11-44
 33. ADF Demografická budúcnosť slovenskej populácie / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Geografia. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 75-78
 34. ADF Terminologické špecifiká a vybrané teoretické otázky regionálneho populačného prognózovania / Branislav Bleha
  In: Geografický časopis. - Roč. 58, č. 1 (2006), s. 61-71
 35. ADF Podmienky a predpoklady pre rozvoj (regionálneho) populačného prognózovania na Slovensku / Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 72-77
 36. ADF Aká bola, je a mohla by byť slovenská demografia a demogeografia / Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 66-82
 37. ADF Migrácia ako dôležitý determinant budúceho vývoja na lokálnej úrovni - príklad Petržalky / Branislav Bleha, Dagmar Popjaková
  In: Geografický časopis. - Roč. 59, č. 3 (2007), s. 265-291
 38. ADF Vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva na území Českej republiky a Slovenskej republiky v období 1918-2017 / Branislav Bleha, Pavel Hájek, Boris Vaňo
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 18, č. 3 (2018), s. 7-24
 39. ADF Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy / Marcela Káčerová, Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
 40. ADF Faktory neurčitosti v predikciách vývoja zahraničnej migrácie v Slovenskej republike / Branislav Bleha, Boris Divinský
  In: Slovenská štatistika a demografia [elektronický dokument]. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 37-47 [print]
 41. ADF The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An attempt for explanation / Branislav Bleha, Ján Buček
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 2 (2015), s. 161-172
 42. ADF Populačné starnutie v európskom a slovenskom kontexte / Marcela Káčerová, Branislav Bleha
  In: Geografia. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 155-158
 43. ADF Prieskum percepcie demografickej problematiky na Slovensku / Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 70-81
 44. ADF Demografický vývoj a jeho reflexia v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Prípadová štúdia Nitrianskeho a Trnavského kraja / Branislav Bleha, Viktória Farbiaková
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 36-45
 45. ADM Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií / Pavol Ďurček, Branislav Bleha
  In: Geografie. - Roč. 121, č. 1 (2016), s. 121-155
 46. ADM The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060 / Branislav Bleha ... [et al.]
  In: Demografie. - Roč. 60, č. 3 (2018), s. 219-233
 47. ADM Post-communistic transformation and population ageing versus the changing migratory patterns of seniors: The case of the Slovak Republic / Arnold Kakaš, Branislav Bleha
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 52, No. 1 (2017), s. 63-78
 48. ADN Geografické a demografické determinanty regionálnej diferencovanosti cenzových domácností na Slovensku - analýza a prognóza do roku 2030 / Branislav Bleha, Branislav Šprocha
  In: Geografický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2015), s. 219-241
 49. ADN Regionálna nerovnomernosť vybraných demografických javov v Európskej únii / Pavol Ďurček, Branislav Bleha
  In: Geografický časopis. - Roč. 65, č. 1 (2013), s. 3-22
 50. ADN Funkčné regióny na Slovensku podl'a denných tokov do zamestnania / Marián Halás ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 66, č. 2 (2014), s. 89-114
 51. AEC Planning responses of shrinkage in the Slovak Republic´s largest cities / Ján Buček, Branislav Bleha
  In: Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics. - Paris : OECD, 2012. - S. 141-147
 52. AED Koncepcia vhodných priestorových jednotiek pre regionálne populačné prognózy Slovenska / Branislav Bleha
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 50. - ISBN 978-80-22-2587-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 185-194
 53. AED Population process changes in Slovakia at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Geographia Slovaca 26 : Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. - ISBN 978-80-970076-3-8. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. - S. 49-69
 54. AFA Conception of spatial units appropriate for regional population forecasts / Branislav Bleha
  In: Conference of European Statisticians. - Bucharest : United Nations Statistical Commision, 2007. - Nestr. [5 s.]
 55. AFB Očakávaný demografický vývoj v SR - príčiny, dôsledky, opatrenia / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 24-30
 56. AFC How to deal with sub-national forecasts in spatially very heterogeneous countries? Towards using some spatial theories and models / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Conference of European Statisticians. - ISBN 978-92-79-15862-9. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. - S. 347-357
 57. AFC Česká a slovenská populácia nebyť novembra 89. Pokus o demografickú postdikciu / Branislav Bleha
  In: Demografie. - Roč. 52, č. 4 (2010), s. 67-76
 58. AFC Super-aged society: what can we learn from the population policy in Japan? / Branislav Bleha
  In: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (CD-ROM). - ISBN 978-80-86175-75-1. - Praha : Oeconomica, 2011. - Nestr. [8 s.]
 59. AFC Regionálny vývoj a ľudský kapitál na Slovensku - súčasnosť a budúcnosť / Branislav Bleha, Pavol Korec, Boris Vaňo
  In: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (CD-ROM). - ISBN 978-80-245-1577-9. - Praha : Oeconomica, 2009. - Nestr. [21 s.]
 60. AFC Towards the demographic present and future of V4 countries in European context. Some overiew and comments / Branislav Bleha
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 29-35
 61. AFD Regionálne populačné prognózy - aktuálny výskumný program / Branislav Bleha
  In: Geografické informácie 7: Slovensko a integrujúca sa Európa. 1. diel. - ISBN 80-8050-542-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. - S. 66-73
 62. AFD Priestorová diferencovanosť prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenska / Jozef Mládek, Branislav Bleha
  In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. - ISBN 80-88946-11-5. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2001. - S. 144-147
 63. AFD Priestorové šírenie prirodzeného úbytku obyvateľstva na Slovensku / Branislav Bleha, Jozef Mládek
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 185-191 [CD-ROM]
 64. AFD Súčasnosť a budúcnosť migrácie na lokálnej úrovni - príklad Petržalky / Branislav Bleha, Dagmar Popjaková
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 25-30
 65. AFD Regionálne populačné prognózy na Slovensku - aktuálne výsledky a výskumné výzvy / Branislav Bleha
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 5 (2009), s. 17-23
 66. AFD Urban and Rural Local Population Policies in Japan and the Slovak Republic / Branislav Bleha, Koji Kobayashi, Yasuhiro Ohzeki
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 7, č. 6 (2011), s. 21-27
 67. AFD Migrácia v kontexte populačných prognóz na Slovensku / Branislav Bleha
  In: Naša demografia - súčasnosť a perspektívy. - ISBN 80-88946-39-5. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. - S. 26-31
 68. AFG The population Atlas of Slovakia - the example of comprehensive national population Atlas / Branislav Bleha, Dagmar Kusendová, Jozef Mládek
  In: Building together our territories/Construire ensemble nos territories. - Tunis : IGC, 2008. - S. 70-71
 69. AFG Demographic present and future of V4 populations in European and global context / Branislav Bleha
  In: Global changes : their regional and local aspects. - Warszawa : Universytet Warszawski, 2007. - S. 4
 70. AFG Demographic atlas of the Slovak Republic: Introduction / Branislav Bleha
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 19
 71. AFG Selected aspects of population forecasts accuracy - Slovakia and Australia case studies / Branislav Bleha
  In: Regional Responses to Global Changes. A View from the Antipodes [elektronický zdroj]. - Brisbane : Queensland University of Technology, 2006. - Nestr. [2 s.] [CD ROM]
 72. AFG Ageing and local social and population policy in Slovakia: The case study of Bratislava / Ján Buček, Branislav Bleha
  In: Challenges of ageing in villages and cities: The Central European Experience. - Szeged : University of Szeged, 2009. - S. 11
 73. AFG Significance of regional theories for regional population forecasting - Slovakia case study / Branislav Bleha
  In: Substainable landscape: Risks of territorial polarisations. - Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2009. - S. 9
 74. AFG Population Forecasting in the Slovak Republic / Branislav Bleha
  In: Change of Population, Family and Region - Slovak and Japan. - Gifu : Gifu University, 2004. - S. 54-57
 75. AFH Pokračujúca demografická transformácia na Slovensku a jej spoločenské dopady / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Zborník abstraktov zo 17. Slovenskej demografickej konferencie SŠDS. - ISBN 978-80-88946-85-4. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. - S. 4-4
 76. AFH Is migration predictable within the contemporary World? Towards some factors of its uncertainty / Branislav Bleha
  In: 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe". - ISBN 978-80-223-4350-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 5
 77. AFH The Central European population changes - is the shrinking irreversible? / Branislav Bleha
  In: EUGEO 2009 Congres. - ISBN 978-80-970076-4-5. - Bratislava : Comenius University, 2009. - S. 310
 78. AFH Stratený exceptionalism slovenskej geografie / Branislav Bleha
  In: Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4576-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 4-4
 79. AGI Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzöi a magyar-szlovák határmenti régiónban / Branislav Bleha ... [et al.]
  Székesfehervár : Echo Research Center, 2007
 80. AGI Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 (aktualizácia) / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  Bratislava : Inštitút informatiky a štatistiky, 2007
 81. AGI Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 / Boris Vaňo, Branislav Bleha
  Bratislava : Infostat, 2008
 82. AGI Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 2004-2006 a 2007-2015 [elektronický dokument] : . / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Nadácia F. A. Hayeka, 2005
 83. BAB Populačný vývoj v regiónoch Slovenskej republiky 2001 / Danuša Jurčová ... [et al.]
  Bratislava : INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, 2003
 84. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 85. BBA Banska Szczawnica - przeciwdzialanie negatywnym skutkom kurczenia sie; lokalne inicjatywy a wsparcie zewnetrzne / Ján Buček, Branislav Bleha
  In: Kurczenie sie miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. - ISBN 978-83-7986-024-1. - Poznaň : Gogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. - S. 39-50 [1,13 AH]
 86. BBA Theoretical issues of local population and social policy in 'shrinking' cities - some findings from Bratislava / Branislav Bleha, Ján Buček
  In: Challenges of ageing in villages and cities: The Central European Experience. - ISBN 978-963-306-028-5. - Szeged : University of Szeged, 2010. - S. 110-131
 87. BDF Štatistika versus hodnotenie univerzít. Môžeme veriť globálnym rebríčkom? / Branislav Bleha
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 63-70
 88. BGH Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v SR? [elektronický dokument] : materiál MPSVR SR na verejnú diskusiu. / Branislav Bleha, Mária Jacková, Boris Vaňo
  Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2006
 89. DAI Demografické prognózovanie : Význam a neurčitosť v kontexte poznania a možností ovplyvňovania demografického vývoja / Branislav Bleha
  Bratislava : [s.n.], 2009
 90. DAI Regionálne populačné prognózovanie: teória, metódy, hodnotenie vybraných prognóz SR a ČR a prognóza mesta Trenčín / Branislav Bleha
  Bratislava : [s.n.], 2005
 91. EDI Boris Divinský: Labor market - migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way (Migračné súvislosti slovenského trhu práce: nastal čas pre komplexné riešenia) / Branislav Bleha
  In: Sociológia. - Roč. 40, č. 4 (2008), s. 364-368
 92. EDI Boris Divinský: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004-2008) / Branislav Bleha
  In: Sociológia. - Roč. 42, č. 4 (2010), s. 429-431
 93. EDJ Atlas obyvateľstva Slovenska / Branislav Bleha, Jozef Mládek
  In: Geografická revue. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 759-767
 94. GAI Demografický vývoj / Branislav Bleha
  Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010
 95. GAI Bývanie, zdravie a sociálna situácia / Branislav Bleha
  Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010
 96. GHG Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050 [elektronický dokument] : . / Branisslav Bleha, Branislav Šprocha, Boris Vaňo
  Bratislava : Infostat, 2018
 97. GII Sú všetky naše univerzity horšie než české? Nezmysel / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 22, č. 238 (2014), s. 13
 98. GII Nezatracujme sčítanie kvôli Eskimákom / Branislav Bleha, Boris Vaňo
  In: Sme. - Roč. 19, č. 46 (2011), s. 31
 99. GII Imigrantov potrebujeme / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 15, č. 244 (2007), 23.10.2007, s. 35
 100. GII Klesá nám "úhrnná plodnosť" / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 12 (2003), 12.6.2003, s. 30
 101. GII Sedem miliárd: polčas je už za nami / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 19, č. 253 (2011), s. 13
 102. GII Zákaz alebo kontrola ? / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 12 (2003), 12.6.2003, s. 9
 103. GII Nezamestnanosť verzus demografický vývoj / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 20, č. 33 (2012), s. 15
 104. GII Asimilácia z pohodlnosti / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 12 (2003), 9.8.2003, s. 32
 105. GII Za štúdiom neodchádzajú iba najlepší / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 20, č. 51 (2012), s. 17
 106. GII Prídavky populačnú klímu nezmenia / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 15 (2006), 8.9.2006, s. 32
 107. GII Demografia Bratislavy I. / Branislav Bleha
  In: Bratislavský kuriér. - Roč. 6, č. 3 (2012), s. 6
 108. GII Demografia Bratislavy II. / Branislav Bleha
  In: Bratislavský kuriér. - Roč. 6, č. 4 (2012), s. 4
 109. GII Demografia Bratislavy III. / Branislav Bleha
  In: Bratislavský kuriér. - Roč. 6, č. 6 (2012), s. 5
 110. GII Niet inej cesty ako starnutie / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 16, č. 60 (2008), 11.3.2008, s. 31
 111. GII Politika a pôrodnosť / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 14, č. 149 (2006), 12.6.2006, s. 31
 112. GII Ako robiť dobrú populačnú politiku ? / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 16, č. 105 (2008), s. 31
 113. GII Extrémne nízka plodnosť je za nami / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 19, č. 23 (2011), s. 11
 114. GII Prepúšťať či neprepúšťať učiteľov? / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 20, č. 274 (2012), s. 15
 115. GII Strany sľubujú bez riešení / Branislav Bleha
  In: Sme. - Roč. 18, č. 106 (2010), s. 31