Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAA Tour de France - geographical aproach to the history of sport event / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014
 2. AAB Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky / Vladimír Slavík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 3. AAB Demografický atlas Slovenskej republiky / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-Grafika, 2014
 4. ABD Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach / Marcel Horňák, Vladimír Bačík
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 195-228 [1,84 AH]
 5. ADC Local self-government structure in the EU member states in 2011 / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Journal of Maps. - Vol. 12, No. 4 (2016), s. 671-675
 6. ADC Stage finishes - mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016) / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Journal of Maps. - Vol. 13, No. 1 (2017), s. 82-89
 7. ADC Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries / Lucia Máliková ... [et al.]
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 26-37
 8. ADD Negative Aspects of Municipal Amalgamation within the Municipal Reform - the Perspective on the Example of the Slovak Republic / Michal Klobučník ... [et al.]
  In: Sociológia. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 448-481
 9. ADE Využitie vybraných technológií pre distribúciu výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (na príklade bratislavských mestských častí) / Vladimír Bačík
  In: Demografie. - Roč. 49, č. 4 (2007), s. 321-333
 10. ADE Big cities in Slovakia: development, planning, contemporary transformation / Vladimír Slavík, Michal Kožuch, Vladimír Bačík
  In: European Spatial Research and Policy. - Vol. 12, No. 2 (2005), s. 47-69
 11. ADE History of Tour de France from the geographical point of view / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Vol. 22, No. 3-4 (2013), s. 255-277 [online]
 12. ADF Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí internetu / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 5-16
 13. ADF Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach / Martin Plešivčák ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 2 (2016), s. 151-170
 14. ADF Internetové stránky samospráv v SR / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 11-15
 15. ADF Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 56, No. 2 (2012), s. 161-176
 16. ADF Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 5-10
 17. ADF Možnosti využitia vektorových formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát / Vladimír Bačík
  In: Kartografické listy. - Roč. 20, č. 1 (2012), s. 5-13
 18. ADF Príklady využitia JavaScript knižníc v oblasti tvorby tematických máp na internete / Michal Rybár, Vladimír Bačík
  In: Kartografické listy. - Roč. 23, č. 2 (2015), s. 74-91
 19. ADM Population distribution by selected road network elements - Comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 28, No. 28 (2015), s. 7-20
 20. ADM Development of local authorities in EU-member states between 1950-2011 / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. - Vol. 116, No. 2 (2016), s. 159-175
 21. ADM The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries / Marián Halás ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Vol. 12, No. 11 (2017), Art. No. e0187406 [online] [18 s.]
 22. ADM Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovakia / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 22 (2013), s. 65-80
 23. ADM Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event - An example of stage cycling race Tour de France / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Quaestiones geographicae. - Roč. 37, č. 3 (2018), s. 5-24
 24. AED Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR / Vladimír Slavík, Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis, roč. 1. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2007. - S. 169-174
 25. AFC Informatizácia a internetizácia vo verejnej správe / Vladimír Bačík
  In: Geografie XIV. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sv. 169, řada přírodních věd č. 22. Zborník z konferencie Geografické aspekty středoevropského prostoru. - ISBN 80-210-3208-1. - Brno : MU, 2003. - S. 66-70
 26. AFC Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic / Vladimír Bačík
  In: Service-Oriented Mapping SOMAP 2012. - ISBN-13: 978-3-9502039-2-3. - Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012. - S. 163-180
 27. AFC WebGIS a verejná správa na Slovensku / Vladimír Bačík
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Svazek 183, řada přírodních věd č. 25. Geografie XVI. - ISBN 80-210-3759-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 134-143
 28. AFD WebGIS ako jedna z významných technológii pri zavádzaní egovernmetnu / Vladimír Bačík
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 179-184 [CD-ROM]
 29. AFD Vizualizácia prognostických dát v prostredí Internetu / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
 30. AFD Vizualizácia štatistických dát pomocou "Google Chart Tools" / Vladimír Bačík
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 5 (2012), s. 9-15
 31. AFH Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí bratislavského VÚC / Vladimír Bačík, Michal Klobučník, Dominika Chvosteková
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 5-5
 32. AGI Vizualizácia geodát v prostredí internetu - teoretické východiská a praktické riešenia na vybranom príklade / Vladimír Bačík
  Bratislava : INFOSTAT, 2008
 33. AGI Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky : Projekt riešený pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. / Vladimír Slavík ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2005
 34. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 35. BCI Počítačová tvorba máp. Cvičenia v programe MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2009
 36. BCI Počítačová tvorba tematických máp. Cvičenia v MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 37. BDF Tour de France - najvýznamnejší etapový cyklistický pretek očami geografov / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 20-25
 38. BEE Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-3678-2. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]